دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


تبریک سال نو

جشن نوروز بهانه ای است برای شادی و زین سبب سبزه از شادی سر برآورده و هوای طرب افزای بهار، عروسان چمن را همراه دارد و قُمریان غزلخوان، آراسته سبزه را به پرواز در آمده اند.
زبان حال بلبلان بهار آن است که با عشق نامیرا هستند:
ما چشمه نوریم، بتابیم و بخندیم
ما زنده عشقیم، نمردیم و نمیریم

و هم آنان که از شوق می سرایند:
از شوق تو بی تاب تر از باد صباییم
بی روی تو خاموش تر از مرغ اسیریم

آنان در انتظار هستند و فریاد بر آورده که بهار را آرزو می کنند تا یار جلوه گر شود و خاموشی رویشان را با نور وجودش منور گرداند. آیا شود در این بهار، یوسف جمالِ منتظَر را زیارت کنیم؟

اندیشمند گرامی،
همت والای شما را در همکاری با مجله مطالعات حقوق عمومی قدر می دانیم و بابت آن به خود می بالیم. عرض تبریک و تهنیت روزهای نو کوچکترین قدمی است در تقدیر از این همراهی خالصانه.

عمرتان به بلندای آفتاب و وجود مبارکتان به دور از آفات

عباسعلی کدخدایی
سردبیر فصلنامه مطالعات حقوق عمومی