دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد، تهران شمال، ایران

چکیده

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون‌گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از‌این‌رو، وی نظریۀ تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می‌دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می‌کند. در نظر وی، نظام حقوق بین‌الملل با توجه به ساختار جامعۀ بین‌المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به‌منزلۀ مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر‌به‌فرد دفاع می‌کند، فاقد سیستم حقوقی نظام‌مند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریۀ هارت و رویکردهای جدید در فلسفۀ حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بین‌الملل است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بین‌الملل تأثیری شگرف داشته است و حقوق‌دانان می‌توانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بین‌الملل در قالب قاعده بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Hebert Hart Legal Theory in Philosophical Analysis of International Law

نویسندگان [English]

  • Hassan Khosravi 1
  • Navid Zamani Ghadim 2

1 Associate Professor of Public law Department, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Ph.D Student in International Law, Islamic Azad University, Branch of Tehran Shomal, Tehran, Iran

چکیده [English]

Based on a hermeneutic approach towards legal rules, Herbert Hart believes that: in order to understand a legal system, we should have an introspective and conceptual analysis of legal rules, therefore he introduces a theory in which he separates primary rules from secondary rules in order to better understand a legal system. Based on Hart’s point of view, considering the structure of the international community and its lack of secondary rules which actually makes it very unique, international law cannot be counted as a very well-regulated system of law. In this article with a descriptive-analytical approach, and by analyzing Hart’s theories and new approaches in philosophy of law, we try to prove that international law shall also be considered as a system of law. The article concludes that Hart’s theory has had a tremendous effect on understanding international law and with his theory jurists are able to study international law as a regulated set of rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hart
  • International Law Order
  • legal system
  • Legal Rules
  • Analytic Philosophy
الف) فارسی
باقرپور اردکانی، عباس (1384). «درآمدی معرفت‌شناختی بر حقوق بین‌الملل»، سا‌لنامۀ ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شمارۀ اول.
جمعی از نویسندگان (1389). فرجام حقوق بین‌الملل نوسان میان تکنیک و تدبیر، ترجمۀ سیدقاسم زمانی و آرامش شهبازی، تهران: شهر دانش.
زمانه‌قدیم، نوید (1394). درآمدی بر حقوق بین‌الملل صلح در عصر جهانی‌شدن، تبریز: آیین دادرسی.
ریدی، دیوید. ای (1392). فلسفۀ حقوق، ترجمۀ حسن خسروی، تهران: مجد.
شهبازی، آرامش (1389). نظام حقوق بین‌الملل وحدت در عین کثرت، تهران: شهر دانش.
کاظمی، علی‌اصغر (1394). متدولوژی حقوق بین‌الملل، تهران: قومس.
 
ب) انگلیسی
Allott, Philip (1999). The Concept of International Law, EJIL, 10.
Austin, John (1996). The Province of Jurisprudence Determined, Sweet & Maxwell, 6 edition.
Brian H. Bix (2005). "Legal Positivism", Philosophy of Law & Legal Theory, edited by Martin p. Glding & William A. Edmundson, Blackwell Publishing Ltd.
Cotterrell, Roger (1983). "The Sociological Concept of Law", Journal of Law & Society, vol. 10, No. 2.
Dominicé, Chritian (1982). Methodology of International Law, Encyclopedia of Public International Law, ELSEVIER North-Holland, vol. 7.
Doworkin, Ronald (1986). Laws Empire, The Blknap Press of Harvard University Press.
Duxbury, Neil (2005). "English Jurisprudence Between Austin & Hart", Virginia Law Review, vol. 9.
Fabricio Bertini Pasquot Polido & Lucas Costa dos Anjos & Vincius Machado Calixto (2015). "The Philosophy of International Law in Contemporary Scholarship: Overcoming Negligence Through the Global Expansion of Human Rights", Brazilian Journal of International Law, Vol. 12, N. 2.
Finnis, Jhon (2012). "What is the Philosophy of Law"?, For Rivista di Filosofia del Diritto, No. 1.
Freeman, M.D.A (1996). Lloyds Introduction to Jurisprudence, Sweet & Maxwell, 4 edition, London.
George, Robert P (2008). "Natural Law", Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 31.
Hart, H.L.A (1994). The Concept of Law, Oxford University Press, 2 edition.
Hart, H.L.A (1955). "Are There Any Natural Rights?", The Philosophical Review, vol. 64, No. 2.
Hart, H.L.A (1958). "Positivism & the Separation of Law & Moral", Harvard Law Review, vol. 71, 1958.
Hongju Koh, Harold (1997), "Why Do Nations Obey International Law?", The Yale Law Journal, Vol. 106.
Lenoble, Jacques (2014). "Beyond the Judge: From Hermeneutic & Pragmatist Approaches to A Genetic Approach to the Concept of Law", EJLS, Vol. 1, No. 2.
Leiter, Brian & Langlinais (2014). Alex, The Methodology of Legal Philosophy, The University of Chicago.
Merezhko, Oleksandr. "Legal Hermeneutics & Methodology of Law", European Political & Law Discourse, vol.1, issue 2.
Parlett, Kate (2012). The Individual & Structural Change in the International Legal System, Cambridge Journal of International & Comparative Law, (1) 3.
Payandeh, Mehrdad (2011). "The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart", The European Journal of International Law, EJIL, Vol. 21 No. 4.
Smith, Carel (2011),. "The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Forms of Life & Metaphor", Erasmus Law Review, vol. 4.