دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سببیت مفهومی عقلانی است که در شاخه‌های مختلف علم پرتوافکنی می‌کند. حقوق نیز از این مفهوم بی‌بهره نبوده است و گرایش‌های مختلف حقوق از آن بهره می‌برند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین‌الملل است. سببیت در حقوق بین‌الملل در عین حال که مبنای بسیاری از قواعد مسئولیت دولت‌ها و مسئولیت کیفری افراد است خود نیز در قالب اصل کلی حقوقی، خلأ‌های حقوق بین‌الملل را پر می‌کند. هرچند عده‌ای بر این باورند که سببیت مفهومی خام است و مفهوم حقوقی آن در قالب عناوینی همچون نمایندگی و معاونت در حقوق بین‌الملل کیفری و مسئولیت دولت‌ها متبلور شده است. اما در مقابل آن این نظر وجود دارد که سببیت مفهومی متفاوت از نمایندگی و معاونت است و در عین حال که می‌تواند به‌منزلۀ مبنای قواعد حقوقی عمل کند در خلأ این قواعد می‌تواند منبع نیز باشد. این امر همان هدفی است که این تحقیق به دنبال آن است. در این خصوص مفهوم سببیت در حقوق داخلی و نحوۀ تعمیم به حقوق بین‌الملل و تمایز آن با سایر مفاهیم بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Causation in International Law

نویسندگان [English]

  • Saeed Farhadnia 1
  • Seyyed Ali Hanjani Hanjani 2

1 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Enshrined in all disciplines of science, Causation is a rational concept from which Law benefits as well. This notion is the basis of many rules regarding state and individual responsibility in international law. It simultaneously fills the existing gaps as a general principle of law. While some believe that causation is a raw concept with legal contributions in the form of agency and complicity in international criminal law as well as in the realm of responsibility of states, others believe it to be distinct from both agency and complicity. This view maintains that in the absence of rules stemming from causation, the concept itself can be regarded as a source of international law. With a focus on the latter argument, this article seeks to study the status of causation by evaluating it in the context of domestic law along with its extent in international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causation
  • responsibility
  • agency
  • International Law
  • General principle of law
الف) فارسی
الهویی نظری، حمید (1392). «جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجلۀ حقوق، شمارۀ 4، 37-56.
فردروس، آلفرد و اردشیر، امیرارجمند (1374 تا 1375). «اصول کلی حقوق بین‌الملل در نظام منابع حقوق بین‌الملل عمومی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 16 و 17، 341-358.
سالمون، زان.ژ.ا (1382). «استدلال از طریق قیاس در حقوق بین‌الملل عمومی»، ترجمۀ سیدعلی هنجنی و رحیم نوبهار، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 37، 175-238.
ب) انگلیسی
Bantekas, Ilias (2000). "The interest of states versus the doctrine of superior responsibility", ICRC Review, No 837.
Becker, Tal (2006). Terrorism and the State, Portland, Hart publishing, First Edition.
Brownle, Ian (1986). Principle of public international law, London, oxford university, First Edition.
Brown, Weiss, Edith (2002). "Invoking State Responsibility in the Twenty-First Century", 96 AJIL, 798-816.
Castellanos-Jankiewicz, Leon (2012). "Causation and International State Responsibility", Amsterdam Center for International Law, 1-73.
Christenson, GA (1991). "Attributing Acts of Omission to the State", 12 Mich J Intl L 312.
Crawford, James (2002). "The ILC”s Articles on Responsibility for Internationally Wrongful Acts: A Retrospect", 96 AJIL 874.
Crawford, James (1999). "Revising the Draft Articles on State Responsibility", 10 European Journal of International Law, 435-460.
Degan, Vladimir-Djuro (2005). "On the Sources of International Criminal Law", 4 Chinese Journal of International Law, 45-83.
Del Ponte, Carla (2004). "Prosecuting the Individuals Bearing the Highest Level of Responsibility", 2 Journal of International Criminal Justice, 516-519.
Fletcher, George (1998). Basic Concepts of Criminal Law, London, Oxford University Press, First Edition.
Gattini, Andrea (1995). "Some Remarks on the Current Place of Fault in the ILC Draft Articles on State Responsibility", 10 EJIL, 397-404.
Graefrth, Bernhard (1996). "Complicity in the Law of International Responsibility", 2 Revue Belge de Droit Internatonal, 370-380.
Harris, Dj (2010). Cases and Materials on international law, London, Sweet & Maxwell, 7 Edition.
Lehto, Marja (2010). Indirect Responsibility for Terrorist Acts, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, First Edition.
Lauterpacht, Hersch (1927). Private Law Sources and Analogies of International Law, London, Longman, Green & Co, First Edition.
Mayr, Erasmus (2014). "International Criminal Law, Causation and Responsibility", 14 International Criminal Law Review, 855-873.
Noyes, JE & Smith, BD (1988). "State Responsibility and the Principle of Joint and Several Liability", 13 Yale J Intl, 225.
Plakokefalos, Ilias (2015). "Causation in the Law of State Responsibility and the Problem of Over determination: In Search of Clarity", EJIL, Vol. 26, No.2, 471-492.
R Lee (1999). The International Criminal Court: Issues, Negotiations, Results, Kluwer International Law, first edition.
Sarooshi, Dan (2014). International Organization: Personality, Immunities and Responsibility, Nijhof, Leiden/Boston, 1 Edition.
Straus, M (1984). "Causation as an Element of State Responsibility", 16 Law & policy Intl bus 893.
Spinedi, Marina (2002). "State Responsibility v. Individual Responsibility for International Crimes: Tertium non Datur?", 13 EJIL, 895-899.
 
Cases & Arbitral Awards:
Barnet v. Chelsea and Kensington Hospital, 1968.
Case concerning application of the prevention and punishment of the crime genocide, ICJ, Judgment of 26 February 2007.
Case Concerning the Factory at Chorzow (Merits), P.C.I.J., Series A, No. 17, 1928.
Case Concerning Corfu Channel between UK and Albania ,ICJ, 1949, (judgment5 9 April).
Deés v. Hungary, European Court of Human Rights, Application no.2345/06, Judgment 9 November 2010.
European Court of Justice, C-295/04 to C-298/04, July 2006.
ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, ICJ Report 1996.
Portugal v Germany, Review of Arbitration Award, vol 2, 1928.
Samoan claims award, Joint report, No II of 12 august 1904.