دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدعو دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به افزایش و توسعة داوری بین‌المللی، سرمایه‌گذاران به‌منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش‌های شکلی رسیدگی می‌پردازند و بدین‌وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از طرق مؤثر حل‌وفصل اختلاف‌های بین‌المللی می‌شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه‌گذاری شخص سرمایه‌گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسیس آن حق است، اعمال می‌کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل‌وفصل اختلاف به‌طور موازی یا همزمان توسط شرکت‌های زنجیره‌ای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت‌های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره‌ای و در خصوص یک خواستة مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواستة مشابه خواهد شد. قاعدة منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به‌عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل و حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abuse of Process in Investment Arbitration

نویسندگان [English]

 • Leila Razavi Toussi 1
 • Seyed Jamal Seyfi, 2
 • Mohsen Mohebi 3

1 PhD in Public Law and International Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Public International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the increase and development of international arbitration, investors have used procedural tactics to increase their chances of winning the lawsuit, thereby undermining the credibility of international arbitration as one of the effective and reliable means of resolving international disputes. Abuse of processes in investment arbitration takes place when an investor exercises its right in a way that is contrary to the aim and purpose of the right. It happens when chain companies and subsidiaries owned by the parent company or shareholders of a chain company with different nationalities sought the same relief against the host in different fora in parallel or simultaneously. Therefore, the host state will face with multiple claims from multiple investors and is required to pay double damages. The principle of abuse of process is an expression of the more general principle of good faith, a fundamental principle of international law, as well as investment law. So, ICSID tribunals will often use the principle of abuse of process in their cases

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abuse of Right
 • Good Faith
 • Abuse of Process
 • International Investment Law
 • ICSID Arbitral Tribunals
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. پیران، حسین (13۹۴)، مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، چ دوم، تهران: گنج دانش.

 

ب) مقالات

 1. زمانی، سید قاسم؛ درونپرور، امیر (۱۳۹۴)، «پویایی مفهوم سرمایه‌گذاری در پرتو متدولوژی‌های احراز صلاحیت ایکسید»، فصلنامة دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش ۶۹، ص ۱۲۴ـ۹۷.
 2. محبی، محسن؛ ضیایی، یاسر (۱۳۹۱)، «صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش ۴۷، ص ۴۰ـ۱.
 3. مؤمنی راد، احمد؛ قاسم‌زاده مسلبه، مجید (۱۳۹۴)، «بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة ۴۵، ش ۱، ص ۱65ـ۱49.
 4. مقدم ابریشمی، علی؛ ضمامی، حامد (1397)، «نقش دکترین خرق حجاب در تعیین تابعیت سرمایه‌گذار خارجی در رویة داوری ایکسید»، پژوهش حقوق عمومی، ش ۶۱، سال بیستم، ص 113ـ87.

 

 1. انگلیسی

Books

 1. Douglas, Zachary (2009), “The International Law of Investment Claims”, Cambridge University Press.
 2. Giovanni Zarra (2017), “Parallel Proceedings in Investment Arbitration”, The Hague, the Netherlands, Eleven International Publishing.
 3. Piran, Hossein (2010), The Law of International Investment, Tehran: Ganje Danesh (In Persian).
 4. Wehland, Hanno (2013),“The Coordination of Multiple Proceedings in Investment Treaty Arbitration”, Oxford University Press.

 

 1. B) Articles
 2. De Brabandere, Eric (2012), ‘Good Faith’, ‘Abuse of Process’ and the Initiation of Investment Treaty Claims, 3 Journal of International Dispute Settlement 609.
 3. Emmanuel, Gaillard (2017), “ Abuse of Process in International Arbitration“, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Vol. 32, Issue 1.
 4. Hervé, Ascensio (2014), “Abuse of Process in International Investment Arbitration,” Chinese Journal of International Law, Vol. 13, Issue 4.
 5. Jakob, Schwantiz (2018), “The Abuse of Rights Doctrine in the Context of Parallel Treaty Arbitration and Corporate Restructuring”, University of Amsterdam.
 6. John P. Gaffney (2010), “Abuse of Process in Investment Treaty Arbitration”, Journal of World Investment & Trade, Vol. 11 No. 4. 
 7. Kirtley, William Lawton (2009), “The Transfer of Treaty Claims and Treaty-Shopping in Investor-State Disputes”, Journal of World Investment & Trade, Vo. 10, No.3.
 8. Kolb, Robert (2006),”General principles of procedural law”. In: Zimmermann, Andreas, Tomuschat, Christian & Oellers-Frahm, Karin. The Statute of the International Court of Justice: a Commentary. Oxford: Oxford University Press.
 9. Lindsay, Gastrell, Paul-Jean Le Cannu (2015), “Procedural Requirements of ‘Denial-of-Benefits’ Clauses in Investment Treaties: A Review of Arbitral Decisions”, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Vol. 30, Issue 1.
 10. Maja, Stanivukovic (2014), "Investment Arbitration: Effects of an Arbitral Award Rendered in a Related Contractual Dispute", TDM 4.
 11. Moghaddam Abrishami, Ali; Zamami, Hamed & Zamami, Hamed (2019), The Role of Piercing the Corporate Veil doctrine in Determination of Foreign Investor's Nationality in ICSID Arbitration Procedure, Vol. 20, Issue 61, Summer 2019, pp. 93-120,The Quarterly Journal of Public Law, DOI ( 10.22054/QJPL.2017.21197.1497) (In Persian).
 12. Mohebi, Mohsen & Ziaee, Seyed Yaser (2012), “Extraterritorial Jurisdiction in International Law In Light of Piercing the Corporate Veil”, International Law Review An Academic Journal ,Vol. 29, Issue 47, Winter and Spring 2012, pp. 7-30, DOI (10.22066/CILAMAG.2012.16352) (In Persian).
 13. Momenirad, Ahmad & Ghasemzadeh, Majid (2015), “International Economic Crisis, States Anti-Crisis Emergency Measures and the Means of Settlement of International Investment Disputes arising from the Reform”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 45, Issue 1, Serial Number 1, Spring 2015, pp. 149-165. DOI(10.22059/JPLSQ.2015.53727) (In Persian).
 14. Polonskaya, K, (2014), "Abuse of Rights: Should the Investor-State Tribunals Extend the Application of the Doctrine", LLM Graduate Thesis, University of Toronto: Faculty of Law.
 15. Rahim, Moloo (2011), “A Comment on the Clean Hands Doctrine in International Law“, Transnational Dispute Management, Vol. 8, Issue 1.
 16. Rodolf, Dolzer & Christophe Schreuer (2008), “Principles of International Investment Law”, Oxford University Press.
 17. Seifi, Jamal & Javadi, Kamal (2013), “The Consequences of the Clean Hands Concept in International Investment Arbitration“, Asian Yearbook of International Law, Vol.19. (printed 2017)
 18. Tomuschat, Christian & Oellers-Frahm, Karin (2006), “The Statute of the International Court of Justice: a Commentary”, Oxford, New York: Oxford University Press.
 19. Voon, Tania; Mitchell, Andrew & Munro, James (2015), Good Faith in Parallel Trade and Investment Disputes, Oxford University Press, UK.
 20. Zachary, Douglas (2014), "The Plea of Illegality in Investment Treaty Arbitration", ICSID Review, Vol. 29, No.1.
 21. Zamani S G, Darounparvar A. (2015), “Dynamism of “Investment” Concept in Light of ICSID Determining Jurisdiction Methodologies, Judicial Law Views,Vol. 20, No. 69 , pp.97-124 (In Persian).

 

 1. C) Cases
 2. Ambatielos Rights of passage over Indian Territory , Barcelona Traction, Nicaragua , Border and TRansborder Armed Actions,
 3. Cementownia ‘Nowa Huta’ SA v Republic of Turkey, ICSID Case No ARB(AF)/06/2, Award ,17 September 2009.
 4. Cementownia ‘Nowa Huta’ SA v Republic of Turkey, ICSID Case No ARB(AF)/06/2, Award ,17 September 2009.
 5. CME Czech Rep. B.V. v. Czech Republic, UNCITRAL Rules, Partial Award of 13 September 2001.
 6. CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Final Award, 14 March 2003.
 7. CME v, Czech Republic, UNCITRAL, SCC Partial Award, 13 September 2001.
 8. Equatorial Guinea v.France, ICJ Case ,Judgment,11 December 2020
 9. Phoenix Action Ltd v Czech Republic, ICSID Case No ARB/06/5, Award ,15 April 2009.
 10. Rene´e Rose Levy and Gremcitel SA v Republic of Peru´, ICSID Case No ARB/11/17, Award ,9 January 2015.
 11. RSM Production Corporation v Grenada, ICSID Case No ARB/10/6, Award, 10 December 2010.
 12. RSM Production Corporation v. Saint Lucia, ICSID Case No. ARB/12/10,2012.
 13. TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. Arbitration /05/5, Award, 19 December 2008.

 

 1. D) Conventions /Documents
 2. International Law Association, Final Report on “Res Judicata and Arbitration, Berlin Conference ,2004.
 3. The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States - International Centre for Settlement of Investment Disputes (1965).