فصلنامه تخصصی مطالعات حقوق عمومی، نشریه علمی - پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که پیشتر به مدت 7 سال از بهار 1386 تا پایان بهار 1393، 25 شماره با عنوان «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر شده است. با توجه به تخصصی شدن موضوعات در حوزه های مختلف رشته حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی برای انتشار نشریات تخصصی و مستقل در زمینه های مختلف حقوق و انشعاب نشریات اقدام نمود. طبق مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1393 «فصلنامه حقوق» در قالب سه فصلنامه مستقل با عناوین؛ مطالعات حقوق خصوصی، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی و مطالعات حقوق عمومی منتشر شده است.

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی طبق نامه شماره 020202/53/8 مورخ 53/55/5838 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زمستان 1393 دارای اعتبار علمی می باشد.

شماره مجوز:  3/18/202070 مورخ 1393/11/19 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، 

این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال 1399، حائز رتبه "ب"  علمی است.

 بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت 1398 در این نشریه علمی، پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله (پژوهشی) در صفحه اول هر مقاله درج می شود (ماده2، بند6 آیین نامه).

شاپا چاپی: 8120-2423

شاپا الکترونیکی: 8139-2423

تناوب انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید

سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی

ناشر: دانشگاه تهران

چاپ: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

نشانی سامانه:www.jplsq.ut.ac.ir

پست الکترونیکی: jplsq@ut.ac.ir

نشانی: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده، شماره 43.

تلفن: 66414424-021

نمابر: 66455852-021

کدپستی: 1316683177

مدل دسترسی به مقالات: دسترسی به مقالات در فرمت Pdf  آزاد است.

 فراخوان:

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی پذیرای مقالات پژوهشی نویسندگان در زمینه های حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می باشد.

 

این نشریه، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License