دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 دانشیار حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با مادۀ 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دربارۀ شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه‌کارانۀ ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی‌ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این ‌باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق‌یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می‌کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه‌تنها به‌طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئلۀ دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی‌تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی‌توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینة حبس ابد و قاعدۀ منع شکنجه محقق نمی‌شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه‌ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می‌شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین‌کنندۀ حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می‌شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Life Imprisonment in The Light of The Art. 3 of The European Convention on Human Rights

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Jalali 1
 • Mohammad Mazhari 2
 • Mohammad hassan Maldar 3

1 Assistant Professor, Department of Law, Damghan University, Damghan, Iran

2 Associate Professor of Public Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Ph. D. Student in Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The European Court of Human Rights in several sentences has compared life imprisonment with Article 3 of European Convention on Human Rights about prohibition of torture; the judges with the passage of time has gone from a conservative point of view to a progressive point of view and they have considered life imprisonment in opposition to the principles about prohibition of torture, inhuman and degrading treatments. In this research, with a descriptive and deductive analysis, we will understand that European Court criteria for not interpreting life imprisonment under Article 3 of European Convention on Human Rights are: the relationship of proportionality between crime and penalty, the provision not only in the rules and norms but also in the practice of the release of the prisoner in the future, the license to leave prison on parole also for those convicted for crimes related to public security and the ban of extradition to third countries that do not respect the parameters set by the European Court. This point of views if without doubt increase the safeguard of human rights of life imprisonment’s convicted, on the other hand can be a problem for the defense of public order in Convention’s Member States.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Degrading Treatment
 • European Convention on Human Rights
 • European Court of Human Rights
 • Inhuman Treatment
 • Life Imprisonment
 1. فارسی

الف) مقالات

 1. جلالی، علیرضا (1400). تفسیر اخراج اتباع بیگانه ذیل قاعدة منع شکنجه در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 51(4)، 1603-1621.
 2. جلالی، محمد و سودبر، سوگل (1399). تأثیر دیوان اروپایی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی. مطالعات حقوق تطبیقی، 11(1)، 59-79.
 3. جعفری، امین (1387). ایدز و حقوق بشر در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر. فصلنامۀ حقوق پزشکی، 2(5)، ص 107-127.
 4. رضوی‌فرد، بهزاد (1391). کارآمدی و ناکارآمدی کیفر حبس در حقوق کیفری بین‌الملل. فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، 1(1)، 181-203.
 5. زمانی، سید قاسم و نساری، الناز (1391). چالش‌های کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین‌الملل کیفری. مجلۀ آموزه‌های حقوق کیفری، 1(3)، 79-100.
 6. قاری سیدفاطمی، سید محمد (1379). دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 25، 129-145.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Buyse, A., & Hamilton, M. (2011). Transnational Jurisprudence and the ECHR: Justice, Politics and Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Christoffersen, J. & Rask Madsen, M. (2011). The European Court of Human Rights between Law and Politics. New York: Oxford University Press.
 5. De Weck, F. (2017). Non-Refoulement Under the European Convention on Human Rights and the UN Convention Against Torture. Leiden, Brill.
 6. Harris, D. J.; O'Boyle, M. & Warbrick. C (1995). Law of the European Convention on Human Rights. London: Butterworths, First edition.
 7. Public International Law and Policy Group NL (Report) (2016). The Legality of Life Imprisonment: Comparative Analysis of International, European and Dutch Law. Prepared by the Public International Law & Policy Group.
 8. Van Zyl Smit, D. (2013). Punishment and Human Rights, SAGE Handbook of Punishment and Society. edited by: Jonathan Simon and Richard Sparks, First Published.
 9. Van Zyl Smit, D., & Appleton, C. (2018). Life imprisonment: A policy briefing, Penal Reform International. University of Nottingham, Nottingham.
 10. Van Zyl Smit, D., & Appleton, C. (2016). Life Imprisonment and Human Rights. Oñati International Series in Law and Society, Bloomsbury UK.
 11. Viven Stern, B. (2007). Alternatives to the death penalty: the problems with life imprisonment, speech to the Second World Congress against the Death Penalty. Montreal, 6 October 2004, published by Penal Reform Briefing, No 1.

 

 1. B) Articles
 2. Campaign to End Life Imprisonment (2018). The Facts of Life Sentences, https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2018/12/Facts-of-Life.pdf., 1-4.
 3. Gumboh, Esther (2017). A Critical Analysis of Life Imprisonment in Malaw. Journal of African Law, 61( 3), 443 – 466.
 4. Stone Sweet, A. (2012). The European Convention on Human Rights and National Constitutional Reordering. Cardozo Law Review, 33(5), 1859-1868.

 

 1. C) Cases
 2. Ireland v. United Kingdom, 18-1-1978, n. 5310-71.
 3. Kafkaris v. Cyprus, 12-2-2008 (A), n. 21906-04.
 4. Kudla v. Poland, 26-10-2000, n. 30210-96.
 5. Mayeka and Mitunga v. Belgium, 12-10-1989, n. 13178-03.
 6. Öcalan v. Turkey, 18-3-2014 (A), n. 10464-07.
 7. Saadi v. Italy, 28-2-2008 (B), n. 37201-06.
 8. Selmouni v. France, 28-7-1999, n. 25803-94.
 9. Streicher v. Germany, 10-2-2009, n. 40384-04.
 10. Törköly v. Hungary, 5-4-2011, n. 4413-06.
 11. Trabelsi v. Belgium, 7-10-2014 (B), n. 140-10.
 12. Vinter and Others v. United Kingdom, 17-1-2012, n. 66069-09.
 13. Vinter and Others v. United Kingdom, Grand Chamber, 9-7-2013, n. 3869-10.
 14. Viola v. Italy, 13-6-2019, n. 77633-16.

 

 1. ایتالیایی
 2. A) Libri
 3. Fungardi, S. (2014). Fine pena mai. Il cosiddetto ergastolo ostativo tra diritto interno e giurisprudenza della Cedu. Università di Milano, Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
 4. Martino, P. (2014). I giudici di common law e la (cross) fertilization. Rimini, Maggioli.
 5. Mezzetti, Luca & Pizzolo, Calogero (2013). Diritto processuale dei diritti umani.Rimini, Maggioli.
 6. B) Articoli
 7. Lobba, P. (2017). Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e diritto penale internazionale. Diritto penale contemporaneo, 10, 181-250
 8. Ranalli, D. (2015). L’ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Rassegna penitenziaria e criminologica, 1, 289-315.
 9. Scotti, V. R. (2015). Fra overruling e conferme giurisprudenziali. La Corte di Strasburgo e il caso Öcalan c. Turchia. Diritto pubblico comparato ed europeo, 3, 239-248.
 10. Zagato, L. (2006). L’eccezione per motivi di emergenza nel diritto internazionale dei diritti umani. DEP, 5-6, 137-156.