دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س) قم، ایران

10.22059/jplsq.2022.327293.2832

چکیده

در چند دهة اخیر، نقض حقوق کودکان به ویژه در حوزة مخاصمات مسلحانه ضمانت اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب‌پذیر را تحت‌الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات در معرض کشتار، سرباز‌گیری اجباری‌، بهره‌برداری جنسی و دیگر سوء استفاده‌ها قرار می‌گیرند که نمونه بارز آن در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد می‌باشند. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویة قضائی ایجاد شده در دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص جرم‌انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه می‌باشد. نتیجة بررسی‌های بعمل آمده حاکی از این می‌باشد که دیوان بین‌المللی کیفری به ویژه در قضیة توماس لوبانگا و با محکومیت وی به اتهام سوء استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، فصل جدیدی را در ایجاد رویه قضائی و طرح مسئولیت بین‌المللی در مقابله با بی‌کیفرمانی در زمینۀ نقض حقوق کودک رقم زدند. در این راستا با جرم‌انگاری پدیدة مذموم سربازگیری اجباری کودکان و تمرکز بر بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب به جنایت در حین مخاصمات به ویژه بر علیه جمعیت غیر نظامی در کنار رویه قضائی ایجاد شده توسط دیوان می‌توان به خاتمه یافتن این پدیدة شوم ومحاکمة مسببین اصلی این اقدام مذمومانه خوشبین بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The International Criminal Court's approach to criminalize the recruitment of children in armed conflict

نویسندگان [English]

  • Yalda Naghizadeh 1
  • Seyed Hesamoddin Lesani 2

1 PhD Student in International Law, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

2 Hazrate-h Masoumeh University

چکیده [English]

In recent decades, violations of children's rights, especially in the area of armed conflict, have undermined the implementation of norms related to this vulnerable group. Children are exposed to killing, forced conscription, sexual exploitation and other abuses during hostilities, as exemplified by Sierra Leone, Congo and Rwanda. The purpose of this article, based on a descriptive-analytical approach, is to explain the judicial procedure created in the International Criminal Court and how to achieve criminal justice in relation to the crime of recruiting children. The results of the investigation indicate that the International Criminal Court in the case of Thomas Lubanga was convicted of child abuse in armed conflicts marked a new chapter in the development of jurisprudence and international accountability for disobedience in violation of the rights of the children. In this regard, by focusing on the issue of assigning criminal responsibility to children in case of committing a crime during hostilities, especially against the civilian population, along with the judicial procedure established by international judicial authorities, we can put an end to this sinister phenomenon and prosecute the perpetrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • -
  • Criminalization
  • - Child Recruitment-
  • Armed Conflict