دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

2 کاندیدای دکتری حقوق بین‏الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

چکیده

گروه ویژۀ اقدام مالی در حال حاضر فعال‏ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش‏های جدید برای انسداد راه‏های پول‏شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم‏ترین اقدامات این نهاد، آماده‏سازی و ارائۀ توصیه‏های چهل‏گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه‏ها دارای سابقه در قطعنامه‏های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه‏های گروه ویژۀ اقدام مالی غیرالزام‏آور و جزو حقوق نرم محسوب می‏شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت‏ها موجب بی‏اعتمادی سرمایه‏گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی‏ها نشان می‏دهد آن دسته از توصیه‏های گروه ویژۀ اقدام مالی که دربردارندۀ قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه‏های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت‏ها قرار گرفته و برعکس دولت‏ها به توصیه‏هایی که دربردارندۀ قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام‏آور پشتیبانی نمی‏شوند کمتر پایبند بوده‏اند و این می‏تواند اماره‏ای بر علت پایبندی دولت‏ها به توصیه‏های یک نهاد غیرالزام‏آور باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of governments’ adherence to FATF ‎recommendations in combating terrorist financing

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Kadkhodaei 1
 • Amir Famil Zavar Jalali 2

1 Professor, Public Law department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, ‎Tehran, Iran

2 P.h. D Candidate, Public Law department ,Faculty of Law and Political Sciences, University of ‎Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Financial Action Task Force is currently the most active and dynamic body in standardizing and developing new methods to block money laundering and terrorist financing. One of the most prominent actions of this institution is drafting and presenting FATF 40 recommendations that financial systems of countries must comply in order to prevent any abuse of the financial and banking system of that country. Some of these recommendations have their roots in Security Council resolutions or the Terrorist Financing Convention, and some are new. Although the FATF recommendations are non-binding and a soft law, non-compliance by governments will lead to investor distrust of that government's financial system. However, studies show that those FATF recommendations that contain rules common to those in the Terrorist Financing Convention or Chapter VII Resolutions are more welcomed by governments, and in contrary, governments are less committed to the recommendations contained in the new rules, which are not supported by binding mechanisms, and this can be a statistic of why governments don't adhere to the recommendations of a non-binding institution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorist financing
 • ‎ Convention for the ‎Suppression of the ‎Financing of Terrorism ‎‎1999
 • security council ‎resolution
 • FATF.‎
 1. فارسی

الف) کتاب‏ها

 1. جاش، دسوزا (1396). تأمین مالی تروریسم: پول‏شویی و فرار مالیاتی. ترجمه آزاد، معاونت پژوهش تولید علم، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
 2. زارع قاجاری، فردوس و قائم‏مقامی، علی (1392). استانداردهای بین‏المللی مبارزه با پول‏شویی و تأمین مالی تروریسم. تهران: تاش.
 3. عبداللهی، محسن (1388). تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه. تهران: شهر دانش.
 4. فلسفی، هدایت‏اله (1390). صلح جاویدان و حکومت قانون. تهران: فرهنگ نشر نو.
 5. کارگری، نوروز (1391). درون‏مایه‏های تروریسم. تهران: میزان.
 6. نبی فیضی چکاب، غلام و آهنگری، سوده (1398). گروه ویژۀ اقدام مالی FATF، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

 

ب) مقالات

 1. الهویی نظری، حمید و فامیل زوار جلالی، امیر (1396). مسئولیت بین‏المللی دولت‏های تأمین‏کنندۀ مالی تروریسم. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 47(3)، 725-746.
 2. جوانمرد، بهروز (1395). بررسی حقوقی تعامل ایران با FATF در پیشگیری از پول‏شویی. مجلۀ کانون وکلا، 235، 55- 63.
 3. جی.نورتون، ژوزف و شمس، هبا (1382). «قانون پول‏شویی و تأمین مالی تروریسم؛ واکنش‏های پس از 11 سپتامبر. ترجمه محمدجواد میرفخرایی، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی ریاست جمهوری، 29، 213- 256.
 4. صبوری‏پور، مهدی و علی‏پور، شیما (1397). پیشگیری از تروریسم از طریق مبارزه با تأمین منابع مالی. مجلۀ دیدگاه‏های حقوق قضایی، 84، 125- 146.
 5. میرعباسی، سید باقر و فامیل زوار جلالی، امیر (1395). مسئولیت بین‏المللی دولت‏ها ناشی از مدارا و مماشات با گروه‏های دهشت‏افکن؛ با تأکید بر قضیۀ افغانستان. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 46(2)، 271-247.

 

ج) پایان‏نامه

 1. قربانی، علی (1396). پذیرش FATF و امنیت ملی ایران. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ روابط بین‏الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

 

 1. انگلیسی
 2. A) book
 3. Arabinda A. (2009). Targeting Terrorist Financing: International Cooperation and New Regimes, New York: Routledge.
 4. Dion-Schwarz et al, (2019).Terrorists use virtual assets, Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif.

 

 1. B) Article
 2. Duncan B. H. & Joshua J. Newcomer, (2008). Political Commitments and the Constitution. Virginia Journal of International Law, 49(3).
 3. Smith, Paul J. (2002). Transnational terrorism and the al Qaeda model: Confronting new realities. The US Army War College Quarterly: Parameters, 32(2 ), 33-46.
 4. Wouters, Jan & Sanderijn Duquet, (2013). The United Nation, The European Union And Multilateral Action Against Terrorism. Leuven Center for Global Governance Studies, Working Paper, 113.

 

 1. C) Thesis
 2. Esi Baffoe, E. (2017). The Role of The United Nations Security Council in Combating Terrorism Financing Since 2001: Prospects and Challenges, Master Thesis, University of Ghana.

 

 1. D) Instrument and Report
 2. FATF, Guidance on Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards within Low Capacity Countries (February 2008).
 3. FATF-Mandate, 2019, available at: https://www.fatf-gafi.org /publications/ fatfgeneral/documents/fatf-mandate.html.
 4. FATF-Methodology, 2019, available at: http://www.fatf-gafi.org /publications /mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html.
 5. http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/ more /more-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate.
 6. http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html.
 7. https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028004f335&clang=_en.
 8. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 54/109 of 9 December 1999, Available at: http://www.un.org/law/cod/finterr.htm.
 9. International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendation, 2012.