مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

«کارگاه آموزشی روش تحقیق با رویکرد ویژه به نگارش مقاله علمی-پژوهشی»

مدرسان:

– دکتر ساسان صیرفی (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

– دکتر اسماء سالاری (استادیار دانشگاه و دبیر تخصصی فصلنامه مطالعات حقوق عمومی)

– سرکار خانم منور میرزایی (دبیر اجرایی فصلنامه مطالعات حقوق عمومی)

 

تاریخ برگزاری: ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۵

هزینه ثبت نام: ۸۰۰۰۰ تومان (برای دانشجویان: ۵۰۰۰۰ تومان)

شماره کارت: ۱۳۴۷ ۰۱۰۵ ۸۳۷۰ ۵۸۵۹

لطفاً تصویر فیش واریزی و مشخصات خود را به شماره تلگرامی ۰۹۹۰۴۰۴۹۵۳۹ ارسال نمائید.

ظرفیت پذیرش ۲۵ نفر می‌باشد.

نشانی مؤسسه مطالعات حقوق عمومی: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمال‌زاده، شماره ۴۳.