دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فهرست اسامی و مشخصات داوران فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

عنوان گروه

عنوان دانشکده

دانشگاه

شهر

کشور

آدرس پست الکترونیک

1

فاطمه ابراهیمی ورکیانی

دانش‌آموخته مقطع دکتری

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

f.e.varkiani@gmail.com

2

محمد امین ابریشمی راد

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

سمنان

ایران

dr.abrishamirad@gmail.com

3

محمد ابوعطا

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

سمنان

ایران

abouata_m@yahoo.com

4

سید محمد صادق احمدی

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده علوم انسانی و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

اصفهان

ایران

sms_ahmadi@yahoo.com

5

مریم احمدی‌نژاد

استادیار

گروه مطالعات خانواده پژوهشکده زنان

..........

دانشگاه الزهراء

تهران

ایران

ahmadinejad.maryam@gmail.com

6

هادی آذری

استادیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه خوارزمی

تهران

ایران

hadiazari@hotmail.fr

7

محمد جواد ارسطا

دانشیار

گروه حقوق بین‌المللی و عمومی

دانشکده حقوق

دانشگاه تهران    

(پردیس فارابی)

قم

ایران

mjarasta@ut.ac.ir

8

علیرضا آرش‌پور

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ایران

alireza_arashpour@yahoo.com

9

کوروش استوار سنگی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد شیراز)

شیراز

ایران

kourosh_ostovar_s@yahoo.com

10

شهریار اسلامی تبار

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد علوم و تحقیقات)

تهران

ایران

dreslamitabar@yahoo.com

11

مجتبی اصغریان

استادیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه خوارزمی

تهران

ایران

mojtaba.asgharian@yahoo.com

12

جبار اصلانی

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

jabbar968@yahoo.com

13

مسلم آقایی طوق

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تهران

ایران

moslemtog@yahoo.com

14

احسان اکبری

دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

eakbari@ut.ac.ir

15

وحید آگاه

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

ایران

v_agah@yahoo.com

16

روح اله اکرمی

دانشیار

گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانشکده حقوق

دانشگاه قم

قم

ایران

r.akrami@qom.ac.ir

17

مصطفی السان

دانشیار

گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

mostafaelsan@yahoo.com

18

حسین آل کجباف

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

تهران

ایران

hossein_alekajbaf@yahoo.com

19

غلامحسین الهام

دانشیار

گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

dr.elham@ut.ac.ir

20

حمید الهویی نظری

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

alhooii@yahoo.com

21

محمد امامی

استاد

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه شیراز

شیراز

ایران

   dr_emami27@yahoo.com

22

الهام امین زاده

دانشیار

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

eaminzadeh@ut.ac.ir

23

باقر انصاری

دانشیار

گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

b_ansari@sbu.ac.ir

24

مهناز بیات کمیتکی

استادیار

گروه  حقوق عمومی و حقوق اقتصادی

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

m.bayatkomitki@gmail.com

25

فرهاد باقری

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

farhadbagheri69@gmail.com

26

محمود باقری

دانشیار

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

mahbagheri@ut.ac.ir

27

رضوان باقرزاده

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه بوعلی سینا

همدان

ایران

bagherzadeh.rezvan@yahoo.com

28

محمد برزگر خسروی

استادیار

حوزه علوم مدیریت، علوم اجتماعی و حقوق

..........

پژوهشگاه نیرو

تهران

ایران

mbarzegarkhosravi@gmail.com

29

علی بهادری

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

ایران

a.bahadori.j@gmail.com

30

محمد بهادری

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

ایران

bahadori.iran@gmail.com

31

مهدی پیری

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

mehdi.piri@ut.ac.ir

32

خیرالله پروین

استاد

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

khparvin@yahoo.com

33

رحیم پیلوار

استادیار

گروه حقوق خصوصی

دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

(پردیس فارابی)

قم

ایران

rahimpilvar@ut.ac.ir

34

حسن پوربافرانی

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ایران

hpoorbafrani@yahoo.com

35

محمدجواد جاوید

استاد

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

univiran@yahoo.com

36

مجتبی جاویدی

استادیار

گروه حقوق

 

دانشگاه شیراز

شیراز

ایران

mojtabajavidi@gmail.com

37

امین جعفری

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

ایران

amin.jafari@atu.ac.ir

38

علیرضا            جلالی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه دامغان

دامغان

ایران

a.jalali@du.ac.ir

39

محمد جلالی

استادیار

گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

mdjalali@gmail.com

40

محمود جلالی

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ایران

m.jalali@ase.ui.ac.ir

41

محمد شهاب جلیلوند

دانش‌آموختۀ دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی

دانشکدۀ حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

shahabjalilvand88@gmail.com

42

محمد جواهری تهرانی

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه شیراز

شیراز

ایران

tehrani.mj@gmail.com

43

مهدی حاتمی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشگاه کردستان

سنندج

ایران

hatamilaw@gmail.com

44

همایون            حبیبی

دانشیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

تهران

ایران

h_habibi@atu.ac.ir

45

محمد حبیبی مجنده

دانشیار

گروه حقوق

دانشکدۀ حقوق

دانشگاه مفید

قم

ایران

mhabibiim@gmail.com

46

توکل حبیب زاده

دانشیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

دانشگاه امام صادق(ع)

تهران

ایران

thabibzadeh@gmail.com

47

سید احمد حبیب نژاد

دانشیار

گروه حقوق بین‌المللی و عمومی

دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

(پردیس فارابی)

قم

ایران

a.habibnezhad@ut.ac.ir

48

مهدی حدادی

دانشیار

گروه حقوق بین‌المللی و عمومی

 دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

(پردیس فارابی)

قم

ایران

mhaddady@ut.ac.ir

49

محمدرضا حسینی

پزوهشگر

..........

..........

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

تهران

ایران

rezahsn88@gmail.com

50

حوریه حسینی اکبرنژاد

استادیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

ایران

hooriehhosseini@yahoo.com

51

هاله حسینی اکبرنژاد

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم اجتماعی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

قزوین

ایران

akbarnejad@soc.ikiu.ac.ir

52

سیدمجتبی حسینی‌پور

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق

دانشگاه تهران

تهران

ایران

sm.hosseinipoor@gmail.com

53

حسن خسروی

دانشیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

تهران

ایران

hkh.be82@yahoo.com

54

مهریار داشاب

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

ایران

mehryardashab@atu.ac.ir

55

زهرا داور

مربی

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد تهران جنوب)

تهران

ایران

zahradavar@gmail.com

56

علیرضا            دبیرنیا

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق

دانشگاه قم

قم

ایران

dr.dabirnia.alireza@gmail.com

57

ابوالفضل            درویشوند

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

ایران

a.darvishvand@modares.ac.ir

58

مهدی            ذاکریان امیری

دانشیار

گروه روابط بین‌الملل

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد علوم و تحقیقات)

تهران

ایران

mzakerian@yahoo.com

59

محمد هادی ذاکرحسین

استادیار

گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

mhzakerhossein@ut.ac.ir

60

سید محمد هادی راجی

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

دانشگاه امام صادق (ع)

تهران

ایران

smhadiraji@yahoo.com

61

مسعود راعی

دانشیار

گروه حقوق‌ بین‌الملل

دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد)

نجف آباد

ایران

masoudraei@yahoo.com

62

ثریا رستمی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

soraya.rostamii@gmail.com

63

ولی رستمی

دانشیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

vrostami@ut.ac.ir

64

سید محمد حسن رضوی

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

hassan.razavi@ut.ac.ir

65

محمد رضوی راد

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد قائم‌شهر)

قائم‌شهر

ایران

mohammad_razavi_rad@yahoo.com

66

محمد حسین رمضانی قوام‌ آبادی

دانشیار

گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

ramazanighavam@yahoo.com

67

احمد رنجبر

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد بندرعباس)

بندرعباس

ایران

ranjbar_ahd@yahoo.com

68

امیرحسین رنجبریان

دانشیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

ranjbarian@gmail.com

69

لیلا رئیسی

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اصفهان)

اصفهان

ایران

raisi.leila@gmail.com

70

شهرام زرنشان

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه بوعلی سینا

همدان

ایران

szarneshan@yahoo.com

71

سید قاسم زمانی

استاد

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

تهران

ایران

drghzamani@gmail.com

72

سید علی            سادات اخوی

استادیار

گروه روابط بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

ali_sadatakhavi@hotmail.com

73

سید حسین سادات میدانی

استادیار

..........

دانشکده روابط بین‌الملل

وزارت امور خارجه

تهران

ایران

hossen_sadat@yahoo.com

74

اسماء سالاری

استادیار

گروه حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه زابل

زابل

ایران

asmasalari@ut.ac.ir

75

محمد سعیدی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

mohammadsaeedi13612012@gmail.com

76

سید ناصر سلطانی

استادیار

گروه حقوق بین‌المللی و عمومی

دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

(پردیس فارابی)

قم

ایران

naser.soltani@ut.ac.ir

77

سام سوادکوهی‌فر

استادیار

گروه حقوق خصوصی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد تهران جنوب)

تهران

ایران

info.savadkohi@gmail.com

78

فریده شایگان

استادیار

گروه حقوق

 دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

(پردیس کیش)

کیش

ایران

farideh.shaygan@ut.ac.ir

79

محمد جواد شریعت باقری

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد تهران مرکز)

تهران

ایران

shariat.bagheri@yahoo.com

80

مهدی شهابی

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ایران

shahabi880@yahoo.fr

81

آرامش شهبازی

دانشیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

ایران

arameshshahbazi@gmail.com

82

احمد شهنیایی

استادیار

گروه حقوق خصوصی

...........

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

تهران

ایران

ashahniaei@gmail.com

83

علی صابری

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

saberlaw@gmail.com

84

محمد صادقی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس

ایران

mrs4272@yahoo.com

85

محمد حسین صادقی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

mhhsadeghi@alumni.ut.ac.ir

86

حاتم صادقی زیازی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

دانشگاه پیام نور

تهران

ایران

hatamsadeghi@gmail.com

87

ساسان صیرفی

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

sassan.seyrafi@gmail.com

88

مهرزاد صفاری‌نیا

دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

mahzad_saffarinia@yahoo.com

89

سیدمحمد طباطبائی نژاد

دانشیار

گروه حقوق خصوصی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

drtaba@hotmail.com

90

هادی طحان نظیف

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

دانشگاه امام صادق (ع)

تهران

ایران

haditahan@gmail.com

91

جواد طهماسبی

استادیار

گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد تهران شمال)

تهران

ایران

tahmasebi.dr@gmail.com

92

عبدالله عابدینی

استادیار

..........

..........

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

تهران

ایران

s_abedini_a@ut.ac.ir

93

مقصود            عبادی بشیر

استادیار

گروه حقوق

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

دانشگاه پیام نور

تهران

ایران

maqsudebadi@yahoo.com

94

بیژن عباسی

دانشیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

babbasi@ut.ac.ir

95

محسن عبدالهی

دانشیار

گروه  حقوق بشر و حقوق محیط زیست

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

abdollahi75@hotmail.com

96

شیما عرب اسدی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه مازندران

بابلسر

ایران

shima.arabasadi@gmail.com

97

رضا عرب چادگانی

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

rezaarabchadegani@yahoo.com

98

ستار عزیزی

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه بوعلی سینا

همدان

ایران

satarazizi@ymail.com

99

پوریا عسکری

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

ایران

pouria.askary@gmail.com

100

فرامرز عطریان

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد نجف آباد)

نجف آباد

ایران

atrian.f.1001@gmail.com

101

یونس علاقه بند حسینی

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

allagheband@ut.ac.ir

102

هدی غفاری

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

ایران

hodaghafari@yahoo.com

103

سید محمد مهدی غمامی

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

دانشگاه امام صادق(ع)

تهران

ایران

mmghamamy@gmail.com

104

علی فتاحی زفرقندی

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

a.fattahi.zafarghandi@gmail.com

105

امیرهوشنگ فتحی‌زاده

استادیار

..........

.........

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

تهران

ایران

amirfathizadeh@gmail.com

106

امینه فراستمند

دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

a.farasat@ut.ac.ir

107

مصطفی            فضائلی

دانشیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه قم

قم

ایران

fazaeli2007@gmail.com

108

فرهنگ   فقیه لاریجانی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه مازندران

بابلسر

ایران

farhanglaw@yahoo.com

109

مجید قاسم‌زاده مسلبه

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

ghasemzadeh.ut@gmail.com

110

حمید کاظمی

استادیار

گروه پژوهشی حقوق فضا

..........

پژوهشگاه هوا فضا

تهران

ایران

hamidkazemi2000@yahoo.com

111

سیدعلی کاظمی

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

kazemi.1979@gmail.com

112

سید محمد حسین کاظمینی

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

smhkazemeini@ut.ac.ir

113

فاطمه کیهانلو

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد کرج)

کرج

ایران

f_keyhanlou@yahoo.com

114

سهیلا کوشا

استادیار

گروه حقوق

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

تهران

ایران

koshas2013@gmail.com

115

علی‌اکبرگرجی ازندریانی

دانشیار

گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

gorji110@yahoo.fr

116

محمودرضا گلشن پژوه

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

mrgp_1@yahoo.com

117

زهرا گودرزی

دانش‌آموخته مقطع دکتری نفت و گاز

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

zgoudarzi42@yahoo.com

118

سیدحسام‌الدین لسانی

استادیار

گروه حقوق

...........

دانشگاه حضرت معصومه (س)

قم

ایران

lesani77@yahoo.com

119

حسن  لطفی

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تهران

ایران

hlotfi276@yahoo.com

120

همایون مافی

دانشیار

گروه حقوق خصوصی

دانشکده حقوق

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تهران

ایران

hmynmafi@gmail.com

121

سپنتا مجتهدزاده

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه مازندران

بابلسر

ایران

sepantamojtahedzadeh@yahoo.com

122

محمدرضا مجتهدی

استاد

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

mojtehedi2004@yahoo.com

123

محسن            محبّی

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد علوم و تحقیقات)

تهران

ایران

sd.mohebi@gmail.com

124

داود محبی

استادیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه قم

قم

ایران

mohebbi.law82@yahoo.com

125

داود محمدسنگر

دانشیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه صلاح‌الدین

اربیل

عراق

sangardawdmuhammed@gmail.com

126

عقیل محمدی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه شیراز

شیراز

ایران

mohammadiaghil10@ut.ac.ir

127

مهرداد محمدی

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

mehrdad.university@gmail.com

128

سید هادی محمودی

استادیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

تهران

ایران

shmahmoody@yahoo.com

129

سید علی میرداماد

استادیار

گروه حقوق

..........

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قم

ایران

am42476@gmail.com

130

محمد هادی میرشمسی

استادیار

گروه حقوق خصوصی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

تهران

ایران

mh_mirshamsi@atu.ac.ir

131

احمد مرکزمالمیری

استادیار

..........

..........

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تهران

ایران

markazma@yahoo.com

132

معصومه‌سادات میرمحمدی

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

m.mirmohamadi@yahoo.com

133

سید مصطفی میرمحمدی میبدی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه میبد

میبد

ایران

mo.mirmohamadi@ut.ac.ir

134

علی مشهدی

دانشیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه قم

قم

ایران

mashadiali@yahoo.com

135

امیر مقامی

استادیار

گروه حقوق و علوم سیاسی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشگاه یزد

یزد

ایران

maghami@yazd.ac.ir

136

یاسر مکرمی قرطاول

دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

yaser_mokarrami@ut.ac.ir

137

ابراهیم موسی زاده

دانشیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

e.mousazadeh@ut.ac.ir

138

رضا موسی زاده

استاد

گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی

دانشکده روابط بین‌الملل

وزارت امور خارجه

تهران

ایران

rmousazadeh8@gmail.com

139

سیدفضل اله موسوی

استاد

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

sfmoosavi12@gmail.com

140

سیدسعید موسوی اصل

دانشجوی مقطع دکتری فلسفه حقوق

..........

..........

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

قم

ایران

s.s.rastkhadiv@gmail.com

141

موسی موسوی زنوز

استادیار

..........

..........

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

تهران

ایران

mmz1344@yahoo.com

142

سیدطه موسوی میرکلایی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تهران

ایران

taha_mo61@yahoo.com

143

سیدحسین موسوی‌فر

دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

s.h.mousavifar@ut.ac.ir

144

یوسف مولایی

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

ymolaei@ut.ac.ir

145

آیت مولائی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

ayet.publiclaw@gmail.com

146

احمد مؤمنی راد

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

momenirad@ut.ac.ir

147

منوچهر توسلی نائینی

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ایران

tavassoli2000f@yahoo.com

148

صابر نیاورانی

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد علوم و تحقیقات)

تهران

ایران

sabberniavarani@gmail.com

149

مرتضی نجابت خواه

دانشیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه مازندران

بابلسر

ایران

m.nejabatkhah@gmail.com

150

رضا نجفی

استادیار

گروه معارف اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه خلیج فارس

بوشهر

ایران

najafireza1@jmail.com

151

هیبت‌اله نژندی‌منش

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

ایران

hnajandimanesh@gmail.com

152

حامد نیکونهاد

استادیار

گروه حقوق بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه قم

قم

ایران

hamednikoonahad@gmail.com

153

حسین نواده‌ توپچی

استادیار

.........

..........

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

تهران

ایران

htoupchi@gmail.com

154

جعفر نوری یوشانلوئی

دانشیار

گروه حقوق خصوصی و اسلامی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

jafarnory@ut.ac.ir

155

حمید هاشمی

دانش‌آموخته مقطع دکتری

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

hashemi.ham@gmail.com

156

مجتبی همتی

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تهران

ایران

mhemmati1358@yahoo.com

157

سیدمجتبی واعظی

دانشیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه شیراز

شیراز

ایران

mojtaba_vaezi@yahoo.com

158

محمدرضا ویژه

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

تهران

ایران

mrezavijeh@yahoo.com

159

امیرساعد وکیل

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

amirsaedvakil@yahoo.com

160

محمدحسین وکیلی مقدم

استادیار

گروه حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه حضرت معصومه(س)

قم

ایران

mh_vakilim@yahoo.com