دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی عنوان گروه عنوان دانشکده دانشگاه شهر کشور آدرس پست الکترونیک

لینک ارکید

لینک پابلونز

 

ساسان صیرفی

استادیار

گروه حقوق عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

sassan.seyrafi@gmail.com

ORCID

Publons

 

احسان اکبری

دانش آموخته  دکتری حقوق عمومی

گروه حقوق عمومی

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

eakbari@ut.ac.ir

 

 

Publons

  رضوان باقرزاده استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران bagherzadeh.rezvan@yahoo.com ORCID Publons

 

اسماء سالاری

استادیار

گروه حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه زابل

زابل

ایران

asmasalari@ut.ac.ir

ORCID

Publons

 

فریده شایگان

استادیار

گروه حقوق

 

دانشگاه تهران(پردیس کیش)

کیش

ایران

farideh.shaygan@ut.ac.ir

  Publons

 

نگین شفیعی بافتی

استادیار

گروه حقوق

دانشکده حقوق و الهیات

دانشگاه شهید باهنر

کرمان

ایران

n_shafiei@uk.ac.ir

  Publons

 

عبدالله عابدینی

استادیار

..........

..........

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

تهران

ایران

s_abedini_a@ut.ac.ir

ORCID

Publons

 

پوریا عسکری

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران

ایران

pouria.askary@gmail.com

ORCID

Publons
  عقیل محمدی استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز شیراز ایران mohammadiaghil10@ut.ac.ir   Publons

 

امیر مقامی

استادیار

گروه حقوق و علوم سیاسی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشگاه یزد

یزد

ایران

maghami@yazd.ac.ir

ORCID

Publons
  فاطمه ابراهیمی ورکیانی دانش‌آموخته  دکتری گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران f.e.varkiani@gmail.com   Publons
  مریم احمدی‌نژاد استادیار گروه مطالعات خانواده پژوهشکده زنان .......... دانشگاه الزهراء تهران ایران ahmadinejad.maryam@gmail.com   Publons
  محمد امین ابریشمی راد استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان سمنان ایران dr.abrishamirad@gmail.com    
  محمد ابوعطا دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان سمنان ایران abouata_m@yahoo.com    
  محسن ابوالحسنی دانشجوی مقطع دکتری گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات تهران ایران abolhasani70@gmail.com    
  سید محمد صادق احمدی استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان) اصفهان ایران sms_ahmadi@yahoo.com ORCID  
  نصراله اخلاقی دانشجوی  دکتری گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران nasrollahakhlaqi@yahoo.com    
  هادی آذری استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران ایران hadiazari@hotmail.fr    
  محمد جواد ارسطا دانشیار گروه حقوق بین‌المللی و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی) قم ایران mjarasta@ut.ac.ir    
  علیرضا آرش‌پور دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهان ایران alireza_arashpour@yahoo.com    
  کوروش استوارسنگی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد شیراز)

شیراز ایران kourosh_ostovar_s@yahoo.com ORCID  
  شهریار اسلامی تبار استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد

(واحد علوم تحقیقات)

تهران ایران dreslamitabar@yahoo.com    
  حمید اسلامی زاد

دکترای حقوق بین الملل

گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران eslamizad@gmail.com    
  محسن اسماعیلی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران esmaeili1344@ut.ac.ir    
  صدیقه اشرف نیا دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق یشر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران asmaashraf1370@gmail.com    
  مجتبی اصغریان استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران ایران mojtaba.asgharian@yahoo.com    
  جبار اصلانی دکترای حقوق بین الملل گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران jabbar968@yahoo.com    
  مسلم آقایی طوق استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران moslemtog@yahoo.com    
  وحید آگاه استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران v_agah@yahoo.com    
  روح اله اکرمی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم قم ایران r.akrami@qom.ac.ir ORCID   
  مصطفی السان دانشیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل و .... دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران mostafaelsan@yahoo.com    
  حسین آل کجباف دانشیار گروه حقوق دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب تهران ایران hossein_alekajbaf@yahoo.com ORCID   
  غلامحسین الهام دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران dr.elham@ut.ac.ir    
  حمید الهویی نظری استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران alhooii@yahoo.com  ORCID   
  مینا امراللهی بیوکی دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران minaamrolahi@yahoo.com    
  الهام امین زاده دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران eaminzadeh@ut.ac.ir    
  اعظم امینی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ایران amini.az@um.ac.ir    
  باقر انصاری دانشیار گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران b_ansari@sbu.ac.ir ORCID   
  محمود باقری دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mahbagheri@ut.ac.ir    
  مهدی بالوی استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ایران mahdibalavi@ut.ac.ir    
  وحید  بذّار دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران vahidbazzar@gmail.com    
  محمد برزگر خسروی استادیار حوزه علوم مدیریت، علوم اجتماعی و حقوق .......... پژوهشگاه نیرو تهران ایران mbarzegarkhosravi@gmail.com    
  الهام بیژن پور دانشجوی دکتری حقوق عمومی گروه حقوق دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران قم ایران elhambizhanpoor@yahoo.com    
  علی بهادری استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران a.bahadori.j@gmail.com    
  محمد بهادری استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران bahadori.iran@gmail.com    
  محمدعلی  بهمئی دانشیار گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران bahmaei@hotmail.com    
  جمال بیگی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه ایران jamal.beigi@yahoo.com    
  مهدی پیری استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mehdi.piri@ut.ac.ir  ORCID   
  خیرالله پروین استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران khparvin@yahoo.com ORCID   
  رحیم پیلوار استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

(پردیس فارابی)

قم ایران rahimpilvar@ut.ac.ir    
  حسن پوربافرانی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهان ایران hpoorbafrani@yahoo.com    
  محمد پورطهماسبی فرد دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mp.fard@gmail.com    
  منصور پورنوری استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران pournouri@yahoo.com    
  حسام الدین تالقانی دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران hasamudintaluqani123@gmail.com    
  احمد تقی زاده دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

پردیس فارابی

قم ایران ah.taghizadeh@yahoo.com    
  محمدجواد جاوید استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران univiran@yahoo.com    
  مجتبی جاویدی استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز شیراز ایران mojtabajavidi@gmail.com    
  امین جعفری استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران amin.jafari@atu.ac.ir    
  علیرضا جلالی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان دامغان ایران a.jalali@du.ac.ir    
  محمود جلالی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهان ایران m.jalali@ase.ui.ac.ir    
  محمد شهاب جلیلوند دانش‌آموختۀ دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران shahabjalilvand88@gmail.com    
  لعیا جنیدی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران joneydi@ut.ac.ir    
  محمد جواهری تهرانی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز شیراز ایران tehrani.mj@gmail.com    
  مهدی حاتمی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان سنندج ایران hatamilaw@gmail.com ORCID    
  مرتضی حاج علی خمسه دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران morhakh@gmail.com    
  حمیده حاجی نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران hamideh_h.norouzi@yahoo.com    
  همایون            حبیبی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران h_habibi@atu.ac.ir    
  محمد حبیبی مجنده دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه مفید قم ایران mhabibiim@gmail.com    
  توکل حبیب زاده دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) تهران ایران thabibzadeh@gmail.com    
  سید احمد حبیب نژاد دانشیار گروه حقوق بین‌المللی و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران (فارابی) قم ایران a.habibnezhad@ut.ac.ir    
  مهدی حدادی دانشیار گروه حقوق بین‌المللی و عمومی دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

(فارابی)

قم ایران mhaddady@ut.ac.ir    
  محمدرضا حسینی پزوهشگر .......... .......... مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهران ایران rezahsn88@gmail.com    
  حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران hooriehhosseini@yahoo.com    
  هاله حسینی اکبرنژاد استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین ایران akbarnejad@soc.ikiu.ac.ir    
  سیدمجتبی حسینی‌پور دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران تهران ایران sm.hosseinipoor@gmail.com    
  سکینه            خانعلی پور واجارگاه استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین ایران khanalipoor13@gmail.com    
  حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز تهران تهران ایران hkh.be82@yahoo.com    
  مهریار داشاب استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران mehryardashab@atu.ac.ir ORCID     
  زهرا داور مربی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی (واحد تهران جنوب) تهران ایران zahradavar@gmail.com    
  علیرضا دبیرنیا استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم قم ایران dr.dabirnia.alireza@gmail.com  ORCID     
  ابوالفضل            درویشوند استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران a.darvishvand@modares.ac.ir    
  مهدی            ذاکریان امیری دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد علوم و تحقیقات)

تهران ایران mzakerian@yahoo.com    
  محمد هادی ذاکرحسین استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mhzakerhossein@ut.ac.ir    
  سید محمد هادی راجی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تهران ایران smhadiraji@yahoo.com    
  مسعود راعی دانشیار گروه حقوق‌ بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) نجف آباد ایران masoudraei@yahoo.com    
  ثریا رستمی استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مرودشت) مرودشت ایران soraya.rostamii@gmail.com    
  مرتضی رستمی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران rostami300@yahoo.com    
  ولی رستمی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران vrostami@ut.ac.ir  ORCID     
  حسین رضازاده استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه مازندران بابلسر ایران h.rezazadeh69@yahoo.com    
  سید محمد حسن رضوی   گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران hassan.razavi@ut.ac.ir    
  محمد حسین رمضانی قوام‌ آبادی دانشیار گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران ramazanighavam@yahoo.com    
  احمد رنجیر استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ایران ranjbar_ahd@yahoo.com    
 
(واحد بندرعباس)
  امیرحسین رنجبریان دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران ranjbarian@gmail.com    
  لیلا رئیسی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اصفهان) اصفهان ایران raisi.leila@gmail.com    
  شهرام زرنشان استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران szarneshan@yahoo.com  ORCID   
  سید قاسم زمانی استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران drghzamani@gmail.com    
  سید علی سادات اخوی استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران ali_sadatakhavi@hotmail.com    
  سید حسین سادات میدانی استادیار .......... دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه تهران ایران hossen_sadat@yahoo.com    
  محمد سعیدی دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mohammadsaeedi13612012@gmail.com    
  سید ناصر سلطانی استادیار گروه حقوق بین‌المللی و عمومی دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

(پردیس فارابی)

قم ایران naser.soltani@ut.ac.ir    
  سام سوادکوهی‌فر استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

(واحد تهران جنوب)

تهران ایران info.savadkohi@gmail.com    
  محمد جواد شریعت باقری استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

 (واحد تهران مرکز)

تهران ایران shariat.bagheri@yahoo.com    
  مهدی شهابی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهان ایران shahabi880@yahoo.fr    
  آرامش شهبازی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران arameshshahbazi@gmail.com    
  احمد شهنیایی استادیار گروه حقوق خصوصی ........... موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران ایران ashahniaei@gmail.com    
  احسان شهسواری استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه مازندران بابلسر ایران ehsanshahsavari@ut.ac.ir    
  علی صابری دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران saberlaw@gmail.com    
  بهزاد صابری انصاری دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران sabery1979@gmail.com    
  محمد حسین صادقی دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mhhsadeghi@alumni.ut.ac.ir    
  حاتم صادقی زیازی استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور تهران ایران hatamsadeghi@gmail.com    
  مهرزاد صفاری‌نیا دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mahzad_saffarinia@yahoo.com    
  سیدمحمد طباطبائی نژاد دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران drtaba@hotmail.com    
  هادی طحان نظیف استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تهران ایران haditahan@gmail.com ORCID   
  جواد طهماسبی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه تهران

(واحد تهران شمال)

تهران ایران tahmasebi.dr@gmail.com    
  امیرحسین طیبی فرد دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

(واحد تهران شمال)

تهران ایران amir@tayyebifard.com    
  اکبر طلابکی استادیار ------ مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران تهران ایران ala@ut.ac.ir    
  مقصود عبادی بشیر استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور تهران ایران maqsudebadi@yahoo.com  ORCID  
  بیژن عباسی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران babbasi@ut.ac.ir ORCID    
  محسن عبدالهی دانشیار گروه  حقوق بشر و حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران abdollahi75@hotmail.com    
  شیما عرب اسدی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران shima.arabasadi@gmail.com    
  رضا عرب چادگانی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران rezaarabchadegani@yahoo.com ORCID    
  ستار عزیزی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران satarazizi@ymail.com ORCID   
  فرامرز عطریان استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد

(واحد نجف آباد)

نجف آباد ایران atrian.f.1001@gmail.com    
  یونس علاقه بند حسینی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران allagheband@ut.ac.ir    
  هدی غفاری استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران hodaghafari@yahoo.com    
  سید محمد مهدی غمامی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) تهران ایران mmghamamy@gmail.com    
  علی فتاحی زفرقندی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران a.fattahi.zafarghandi@gmail.com    
  امیرهوشنگ فتحی‌زاده استادیار .......... ......... موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهران ایران amirfathizadeh@gmail.com    
  امینه فراستمند دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران a.farasat@ut.ac.ir    
  محمدصادق فراهانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران  msfarahani72@ut.ac.ir    mohammad sadegh farahani - Web of Science Core Collection
  رضا فضل زرندی             rezafazlzarandi@gmail.com    
  مصطفی فضائلی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم قم ایران fazaeli2007@gmail.com    
  فرهنگ فقیه لاریجانی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران farhanglaw@yahoo.com    
  مجید قاسم‌زاده مسلبه دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران ghasemzadeh.ut@gmail.com    
  حمید کاظمی استادیار گروه پژوهشی حقوق فضا .......... پژوهشگاه هوا فضا تهران ایران hamidkazemi2000@yahoo.com    
  سیدعلی کاظمی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران kazemi.1979@gmail.com    
  سید محمد حسین کاظمینی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران smhkazemeini@ut.ac.ir    
  فاطمه کیهانلو استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد کرج)

کرج ایران f_keyhanlou@yahoo.com    
  سهیلا کوشا استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب تهران ایران koshas2013@gmail.com    
  محمودرضا گلشن پژوه دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mrgp_1@yahoo.com    
  زهرا گودرزی دانش‌آموخته مقطع دکتری نفت و گاز گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران zgoudarzi42@yahoo.com    
  سیدحسام‌الدین لسانی استادیار گروه حقوق ........... دانشگاه حضرت معصومه (س) قم ایران lesani77@yahoo.com    
  حسن  لطفی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران hlotfi276@yahoo.com    
  همایون مافی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران hmynmafi@gmail.com    
  سپنتا مجتهدزاده استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران sepantamojtahedzadeh@yahoo.com    
  محمدرضا مجتهدی استاد گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز تبریز ایران mojtehedi2004@yahoo.com    
  محسن محبّی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) تهران ایران sd.mohebi@gmail.com    
  داود محبی استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم قم ایران mohebbi.law82@yahoo.com    
  داود محمدسنگر دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه صلاح‌الدین اربیل عراق sangardawdmuhammed@gmail.com    
  مهرداد محمدی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران mehrdad.university@gmail.com    
  سید هادی محمودی استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران shmahmoody@yahoo.com    
  سید علی میرداماد استادیار گروه حقوق .......... موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم ایران am42476@gmail.com    
  محمد هادی میرشمسی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران mh_mirshamsi@atu.ac.ir    
  فردین مرادخانی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران moradkhani.fardin@yahoo.com    
  احمد مرکزمالمیری استادیار .......... .......... مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهران ایران markazma@yahoo.com    
  معصومه‌سادات میرمحمدی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران m.mirmohamadi@yahoo.com    
  سید مصطفی میرمحمدی میبدی استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد میبد ایران mo.mirmohamadi@ut.ac.ir    
  علی مشهدی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم قم ایران mashadiali@yahoo.com    
  مرسده مظلومی دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران mersedehmazloumi@yahoo.com    
  یاسر مکرمی قرطاول دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران yaser_mokarrami@ut.ac.ir    
  ابراهیم موسی زاده دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران e.mousazadeh@ut.ac.ir    
  رضا موسی زاده استاد گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه تهران ایران rmousazadeh8@gmail.com  ORCID   
  سیدفضل اله موسوی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران sfmoosavi12@gmail.com    
  سیدسعید موسوی اصل دانشجوی مقطع دکتری فلسفه حقوق .......... .......... دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم ایران s.s.rastkhadiv@gmail.com    
  موسی موسوی زنوز استادیار .......... .......... موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهران ایران mmz1344@yahoo.com    
  سیدطه موسوی میرکلایی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران taha_mo61@yahoo.com    
  سیدحسین موسوی‌فر دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران s.h.mousavifar@ut.ac.ir    
  آیت مولائی استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز تبریز ایران ayet.publiclaw@gmail.com ORCID   
  احمد مؤمنی راد استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران momenirad@ut.ac.ir ORCID   
  منوچهر توسلی نائینی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهان ایران tavassoli2000f@yahoo.com ORCID   
  صابر نیاورانی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران sabberniavarani@gmail.com    
 
(واحد علوم و تحقیقات)
  مرتضی نجابت خواه دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران m.nejabatkhah@gmail.com    
  هیبت‌اله نژندی‌منش استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران hnajandimanesh@gmail.com  ORCID   
  حامد نیکونهاد استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم قم ایران hamednikoonahad@gmail.com    
  مجتبی همتی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران mhemmati1358@yahoo.com    
  سیدمجتبی واعظی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز شیراز ایران mojtaba_vaezi@yahoo.com    
  امیرساعد وکیل استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران amirsaedvakil@yahoo.com    
  محمدحسین وکیلی مقدم استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم ایران mh_vakilim@yahoo.com