دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

دکتری حقوق بین‏الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می‌‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی، چنانچه حاشیۀ قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدودۀ 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قارۀ دولت ساحلی تا لبۀ بیرونی حاشیة قاره ادامه می‏یابد که فلات قارۀ بیرونی خوانده می‏شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قارۀ بیرونی سلسله‏ای از ضوابط علمی و فنی در مادۀ 76 پیش‏بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می‌‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the outer limits of the continental shelf: An examination of Article 76 of the Law of the Sea Convention

نویسنده [English]

  • Sassan Seyrafi

Ph.D. in International Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Article 76 of the Law of the Sea Convention is one of the longest and most complicated articles of this Convention. The said article contains a set of substantive and procedural provisions regarding the determination of the outer limits of the continental shelf. The basis of entitlement to the continental shelf is distance from the coast or natural prolongation. On the basis of the distance criterion, to a distance of 200 nautical miles from the baseline of the territorial sea, each coastal state is entitled to a continental shelf which is termed inner continental shelf. But according to the natural prolongation criterion, if the outer edge of the continental margin extends beyond 200 nautical miles, then the continental shelf continues to the outer edge of the continental margin which is termed outer continental shelf. In order to determine the outer limits of the outer continental shelf, article 76 provides a series of scientific and technical criteria. Application of these criteria is supervised by the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • article 76 of the law of the Sea Convention
  • commission on the limits of the continental shelf
  • constraint line
  • continental margin
  • formula line
  • inner continental shelf
  • outer continental shelf

 

انتشارات مک‏گروهیل (1389). فرهنگ ریاضیات مک‏گروهیل، ترجمة سیامک کاظمی، چ ۴، تهران: دانشیار.
جعفری، عباس (1386). فرهنگ بزرگ گیتاشناسی: اصطلاحات جغرافیایی، چ ۵، تهران: گیتاشناسی.
چگینی، وحید (1390). فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا، تهران: مؤسسۀ ملی اقیانوس‌‏‌شناسی.
صیرفی، ساسان (1392). «حقوق بین‏الملل عرفی خط مبدأ مناطق دریایی؛ با نگاه ویژه به خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان»، رسالۀ دکترا در رشتۀ حقوق بین‏الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
فشارکی، پریدخت (1389). فرهنگ جغرافیا، تهران: امیرکبیر.
Archer, A.A. and Beazley, P.B. (1975). “The Geographical Implications of the Law of the Sea Conference”, The Geographical Journal, 141 (1): 1-13.
Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) (1999). Scientific and Technical Guidelines of the Commissionon the Limitsof the Continental Shelf (Doc. CLCS/11 of 13 May1999; Doc. CLCS/11/Add.1 of 3 September 1999; Doc. CLCS/11/Corr.1 of24 February2000).
Churchill, Robin (2012). “The Bangladesh/Myanmar Case:Continuity and Novelty in the Law of Maritime Boundary Delimitation”, Cambridge Journal of International and Comparative Law, 1(1): 137-152.
Gardner, Piers R.R. (1978). “Reasons and Methods for fixing the Outer Limit of the Legal Continental Shelf Beyond 200 nautical miles”, Iranian Review of International Relations (Revue iranienne des relations Internationales), 11-12, 145-177.
Hayashi, Moritaka (1995). “The Role of the Secretary-General under the LOS Convention and the Part XI Agreement”, International Journal of Marine and Coastal Law, 10, 157-164.
Hedberg, Hollis D. (1970). “Continental margins from viewpoint of the petroleum geologist”, American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 54 (1): 3-43.
Hedberg, Hollis D. (1976). “Relation of political boundaries on the ocean floor to the continental margin”, Virginia Journal of International Law, 17, 57-75.
Hutchinson, D.N. (1985). “The Seaward Limit to Continental Shelf Jurisdiction in Customary International Law”, British Yearbook of International Law, 56, 111-184.
IHO, IAG, IOC Advisory Board on Law of the Sea (ABLOS) (2006). A manual on Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea – 1982, Special Publication No. 51, Monaco: International Hydrographic Bureau.
International Law Association (ILA) (2004). Report of the Committee on Legal Issues of the Outer Continental Shelf, Adopted at the 71st Conference of the International Law Association, held in Berlin, Germany, 16-21 August 2004.
Jares, Vladimir (2009). “The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles: The Work of the Commission on the Limits of the Continental Shelf and the Arctic”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 42, 1265-1305.
Lilje-Jensen, Jorgen and Thamsborg, Milan (1995).“The Role of Natural Prolongation in Relation to Shelf Delimitation beyond 200 Nautical Miles”, Nordic Journal of International Law, 64 (4): 619-645.
McDorman, Ted L. (2002). “The Role of the Commission on the Limits of the Continental Shelf: A Technical Body in a Political World”, The International Journal of Marine and Coastal Law, 17(3): 301-324.
Nandan, Satya N. and, Rosenne, Shabtai (1993). United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, Vol. II, Dordrecht: MartinusNijhoff Publishers.
Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research of the United States Department of State (1981). Limits in Seas No. 94 Continental Shelf Boundaries: Persian Gulf.
Oude Elferink, Alex G. (2006). “Article 76 of the LOSC on the Definition of the Continental Shelf: Questions concerning its Interpretation from a Legal Perspective”, The International Journal of Marine and Coastal Law, 21 (1): 269-285.
Prescott, J.V.R. (1985). The Maritime Political Boundaries of the World, London/ New York, Methuen.
Pulvenis, Jean-Francois (1991). “The Continental Shelf Definition and Rules Applicable to Resources”, in R.-J. Dupuy and D. Vignes (eds.), A Handbook on the New Law of the Sea, Vol. ILeiden/ Boston, pp.315-383.
Symonds, Philip et al. (2000) “Characteristics of Continental Margins”, in P.J. Cook and C.M. Carlton (eds.), Continental Shelf limits: The Scientific and legal Interface, New York: Oxford University Press, pp. 25-63.
Symonds, Philip et al.  (2000) “Ridge Issues”, in P.J. Cook and C.M. Carlton (eds.), Continental Shelf limits: The Scientific and legal Interface, New York: Oxford University Press, pp. 285-307.