دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نحوه ارزیابی مقالات به صورت داوری بسته (دوسو ناشناس) و حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه مورد پژوهش به صورت زیر است:

گام اول. بررسی اولیه مقاله توسط دبیر اجرایی فصلنامه:

ابتدا مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در «راهنمای نویسندگان» بررسی می شود. در صورت وجود ایراد در فایل های «اصل مقاله» و «مشخصات نویسندگان» و رعایت نشدن شرایط و ضوابط مورد نظر فصلنامه، مقاله برای اصلاح یا تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد، در غیر این صورت برای دبیر تخصصی ارسال می گردد.

گام دوم. بررسی مقاله توسط دبیر تخصصی فصلنامه:

در صورت تکمیل بودن پرونده، پس از پیشنهاد داوران توسط دبیر تخصصی، مقاله جهت بررسی، انتخاب یا تعیین داور و در نهایت کسب اجازه برای ورود به فرآیند داوری، برای سردبیر ارسال می‌شود.

گام سوم. بررسی مقاله توسط سردبیر فصلنامه:

پس از انتخاب یا تعیین داوران توسط سردبیر، مقاله جهت ارسال به آنها برای دبیر اجرایی ارسال می‌شود.

گام چهارم. بررسی اولیه مقاله توسط داوران فصلنامه: 

در صورتی که داور خود را جهت داوری مقاله صالح تشخیص دهد، قبول داوری مقاله را اعلام می کند. به محض اینکه یکی از داوران، داوری مقاله را قبول نماید، وضعیت مقاله به حالت «در حال داوری» تغییر می کند. در صورتی که داور به هر دلیلی مایل به داوری مقاله ارسالی نباشد، از داوری مقاله انصراف می دهد و مقاله به داور دیگری که سردبیر تعیین نموده، ارسال خواهد شد.

گام پنجم. بررسی دقیق مقاله توسط داوران فصلنامه:

پس از اعلام قبولی داوری، داوران شروع به مطالعه و بررسی دقیق مقاله می نمایند و در نهایت نظر خویش را ظرف مهلت مناسبی در قالب یکی از چهار گزینه زیر اعلام می کنند: «قابل پذیرش»، «غیر قابل پذیرش»، «نیازمند بازنگری جزیی» و «نیازمند بازنگری کلی».

گام ششم. بازنگری در مقاله توسط نویسنده:

در صورتی که مقاله توسط داوران نیازمند بازنگری تشخیص داده شود، توسط سردبیر جهت بازنگری به نویسنده برگشت داده می شود. نویسنده در این مرحله بایستی ظرف مهلتی که توسط سردبیر تعیین می شود، نسبت به رفع ایرادات و اِعمال تغییرات مورد نظر داوران اقدام نماید.پس از بازنگری، مقاله باید مجدداً توسط نویسنده از طریق سامانه ارسال گردد تا موارد اصلاحی و تغییرات توسط داوران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مرحله ممکن است مقاله در نهایت مورد تأیید داوران قرار گیرد یا توسط آنها رد گردد. همچنین ممکن است داوران دوباره درخواست بازنگری نمایند.

گام هفتم. دریافت نظرات نهایی داوران و مطرح شدن مقاله در جلسه هیأت تحریریه فصلنامه:

در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داوران قرار گیرد، مقاله برای صدور پذیرش در جلسه هیأت تحریریه فصلنامه مطرح می شود. در صورت تصویب مقاله در این جلسه، گواهی پذیرش مقاله توسط سردبیر فصلنامه صادر می شود.