دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بینش سیستمی عمیقاً بر مفهوم کل‌گرایی تکیه دارد و بر این باور است که بررسی و تعمق در کل یک وجود نه تنها تصویری جامع از آن موجود و رفتارش به دست می‌دهد، بلکه تنها راه شناخت واقعی آن پدیده است. در تلقی منشور در هیئت یک سیستم، با شناخت ماهیت و خواص هر یک از مواد آن نمی‌توان به شناخت کل منشور نائل آمد. نگرش سیستمی، با مفهوم ارتباط بین اجزای منشور قرین است. پیوند میان مواد منشور، دارای ماهیت سیستم‌آفرین است. ارتباط‌های سیستمی لازمۀیک نظام پویاست. از جملۀ این ارتباط‌های سیستم‌آفرین، ارتباط تحولی، ارتباط ساختی و ارتباط کنترلی است.  مقالۀ حاضر در صدد بررسی این پیوندها در خصوص مادۀ 51 منشور     است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systemic relations of Article 51 UN Charter

نویسنده [English]

  • Hamid Alhooii Nazari

Assistant Professor, Public Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Systemic approach relies deeply on wholism notion holding that  investigation into a totality displays not only a comprehensive depiction of that whole and its attitude, but also it is the only means of its real understanding. In charter of UN as a system, understanding of any one of the articles doesn’t lead to a full scale understanding of charter. Systemic approach to charter goes along with relationship notion of charter articles. The bond of charter articles involves self-organizing system entity. Systemic relations are essential for any dynamic system. Self-organizing system relations include evolutionary, structure and control. This article studies these relations in terms of article 51 UN charter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 51 UN Charter
  • case law of the International Court of Justice
  • Relationship
  • systemic approach
  • Use of Force
. باقرپور اردکانی، عباس، درآمدی معرفت‌شناختی بر حقوق بین‌الملل، سالنامۀ ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، ش اول، 1384.
2. برن، ژان، فلسفۀ رواقی، ترجمۀ دکتر سید ابوالقاسم پور حسینی، انتشارات امیرکبیر، چ دوم، 1362.
3. شایگان، فریده، شورای امنیت سازمان ملل‌متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1380.
4. فرشاد، دکتر مهدی، نگرش سیستمی، انتشارات امیرکبیر، چ دوم، 1362.
5. فلسفی، دکتر هدایت‌الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، نشر نو، چ اول، 1379.
6. فلسفی، دکتر هدایت‌الله، تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی، دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم 85 – 84 .
7. فلسفی، دکتر هدایت‌الله، تقریرات درس حقوق معاهدات، دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال 85-84 .
8. کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات.
9. منشور سازمان ملل‌متحد.
 
1.Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Reports 1986.
2. Case Concerning Oil Platforms(Islamic Republic of Iran &United States of America), ICJ Reports 2003.
3. Higgins, The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations, 1963.
4. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004.
5. The Corfu Channel Case (Merits) (, I.C.J. Reports 1949.
6. The Yale Journal of International Law, Symposium, Reflections on the ICJ Oil Platforms Decision, Summer 2004,Volume 29 ,Number 2.
7. S/RES/84 (1950).
8. S/RES/678 (1990).
9. . S/RES/713 (1991).
10.. S/RES/755 (1992).