دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

گسترش تعداد و نقش سازمان­های بین­المللی در روابط بین­الملل، سبب توسعۀ نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان­های بین­المللی تدوین و توسعه یافت. توسعۀ این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویۀ قضایی دیوان بین­المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان‌ها می­پردازد. نتایج تحقیق نشان می­دهد علی‌رغم محدودیت­های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه­ای در حل اختلافات و توسعۀ نظام حقوقی سازمان‌ها دارد و رسیدگی­های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت­هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش­بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما‌ن‌ها ضرورتی اجتناب­ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of international court of justice in dispute settlement of international organizations

نویسندگان [English]

 • Amir Maghami 1
 • Sara Ansari 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Theology, University of Shahid Ashrafi Esfahani, Isfahan, Iran

2 MSc, University of Shahid Ashrafi Esfahani, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Development of number and role of international organizations in international relations has led to development of legal system governing them. This development required evolution of legal methods of dispute settlement. This paper deals with the role and precedent of international court of justice in dispute settlement of international organizations. It shows that, despite legal restrictions, advisory opinions play a special role in dispute settlement and development of legal system; contentious procedures, moreover, despite the explicit prohibition of the statute, have capacities for this purpose. However, modification of the statute and interpolation of jurisdiction for organizations disputes is imperative.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Court of Justice
 • International Organizations
 • settlement of international disputes
 • statute of the court
 • United Nations Charter
 1. فارسی:

  1. عبداللهی، محسن، (1379)، مصونیت قضایی کارشناسان ملل متحد با تأکید و معرفی قضایای مازیلو (1989) و کمارآسامی (1999)، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، ش 50.
  2. زمانی، سیّدقاسم، (1384)، حقوق سازمان­های بین­المللی: شخصیت، مسئولیت، مصونیت، تهران: شهر دانش.
  3. زمانی، سیّدقاسم (1393)، حقوق سازمان­های بین­المللی، تهران: شهردانش.
  4. مقامی، امیر، (1394-الف)، سناریوهای مکانیزم حل و فصل اختلافات «برجام»، قابل دسترس در: http://maqami.blog.ir/post/264

   

  انگلیسی:

   

  1. Abi-Saab, Georges, )1991(, Whither the International Community?, EJIL 9.
  2. Ago, R., 1991, Binding advisory opinion of the international court of justice, AJIL, 85.
  3. Aljaghoub, Mahasen M.,) 2006(,The Advisory Function Of The International Court Of Justice 1946−2005, Leipzig, Springer.
  4. Amerasinghe, C. F., (2005), Principles of the Institutional Law of International Organizations, Cambridge University Press.
  5. Bekker, (1998), Commentaries on World Court Decisions: (1987 - 1996), MartinusNijhoff Publishers.
  6. Bowett, D.W., (1997), The International Court of Justice: Process, Practice and Procedure, British Institute of International and Comparative Law.
  7. Brölmann, Catherine, (2007) International Institutional Veil in Public International Law. International Organisations& the Law of Treaties, Oxford:Hart  Publishing,  Ltd .
  8. Brownlie, I., (2008), Principles of public international law, Oxford University Press.
  9. Capaldo, GiulianaZiccardi, (2008), The Pillars of Global Law, Burlibgton, Ashgate.
  10. ILA (International Law Association), (2004), Final Report on the Accountability of International Organizations, Berlin Conference, Appendix: A Role for the International Court of Justice. Berlin.
  11. Jenks, C.W., (1946), The Status of International Organisations in relation to the International Court of justice, Transactions Grotius Society.
   1. Katselas, A.T., (2011), International Arbitration vs. International Adjudication for the Settlement of Disputes between States and International Organizations, University of Vienna Law School.
   2. Kenneth, W., Abbott and Duncan Snidal, (1998), Why States Act through Formal International Organizations, 42 J. CONFLICT RES., No. 1, 3.
   3. Mackenzie, R., Romano, C.P.R., Shany, Y., Sands, Ph., (2010), Manual on International Courts and Tribunals, Oxford University Press.
   4. Muller, A., Raic, D. and thuransky, J., (1997), The international Court of Justice: its future role after fifty years, The Hague, Boston and London, MartinusNijhoff Publishers.
   5. Osmańczyk, E.J., Mango, A., (2003), Encyclopedia of the United Nations and International Agreements, Taylor & Francis.
   6. Reinisch, A., (2001), Securing the Accountability of International Organizations, GLOBAL GOVERNANCE Vol. 2.
   7. Sameh, M., Amr, M., (2003), The Role of the International Court of Justice As the Principal Judicial Organ of the United Nations, MartinusNijhoff Publishers.
   8. Sztucki, J., (1997), international organizations as parties to contentious proceeding befor the international court of justice? In Muller, A., Raic, D. and thuransky, J., 1997, The international Court of Justice: its future role after fifty years, The Hague, Boston and London, MartinusNijhoff Publishers.
   9. Vicuna, Francisco Orrego,(2009), International Dispute Settlement in an Evolving Global Society Constitutionalization, Accessibility, Privatization, Cambridge University Press.
   10. Wellens, K., (2002), Remedies against International Organizations, Volume 21 of Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press.
    1. Zemanek, Karl,(2012), Can International Law Be ‘Constitutionalized’?, In: Perspectives Of International Law In 21st Century, Marco Kohen, Et Al (Eds), Leiden, MartinusNijhof Publishers.
    2. Zimmermann, A., Tomuschat, Ch., Oellers-Frahm, K., Tams, Ch., (2012), The Statute of the International Court of Justice, Oxford.

   

  اسناد و آراء قضایی:

   

  1. ICJ, “Applicability of the obligation to arbitrate under section 21 of the United Nations headquarters agreement of 26 June 1947”, Advisory Opinion of 26 April 1988.
  2. ICJ, “conditions of admission of a state to membership in the united nations”, Advisory Opinion of 28 May 1948.
  3. ICJ, “reparation for injuries suffered in the service of the united nations”, advisory opinion of 11 April 1949.
  4. ICJ, “judgments of the administrative tribunal of the ILO upon complaints made against UNESCO”, Advisory Opinion of 23 October 1956.
  5. ICJ, “interpretation of the agreement of 25 March 1951 between the WHO and EGYPT”, advisory opinion of 20 December 1980.
  6. ICJ, “Applicability of Art. VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations”, Advisory Opinions of 1989.
  7. ICJ, “Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights”, Advisory Opinion of 29 April, 1999.
  8. ILC, Draft Articles On The Responsibilty Of International Organizations With Commentaries, ILC, 2011.
  9. ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Judgment of 3 February 2006
  10. ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007
  11. ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015.