دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل‌و‌فصل اختلاف‌هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهدۀ بین دو کشور موسوم به اساسنامۀ رودخانۀ اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد. نقض‌های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامۀ بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی ناشی از راه‌اندازی دو کارخانۀ خمیر کاغذ نزدیک رودخانۀ مرزی بود. پس از اعلام صلاحیت دیوان و شروع رسیدگی ماهوی که همراه با مجادله‌های متعدد و ادعاها و دفاعیات و ارائۀ شواهد و دلایل گوناگون فنی و حقوقی بود، سرانجام، دیوان در 20 آوریل 2010 دومین رأی ترافعی محیط زیستی خود پس از قضیۀ سد - موضوع اختلاف کشورهای مجارستان و اسلواکی در 1997ـ را صادر کرد. دیوان در رأی صادره به مباحث مهمی مانند اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست در قالب تأیید یا عرفی دانستن برخی از آنها مانند اصل پیشگیری و منع استفادۀ زیان‌آور از سرزمین و ارزیابی محیط زیستی به فراخور موضوع اشاره کرده است. در این رأی دیوان، اروگوئه را به نقض تعهدات شکلی مندرج در اساسنامه محکوم کرد و این کشور را در قبال نقض تعهدات ماهوی مسئول ندانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal dispute about environmental issues between Argentina and Uruguay (2010); clarifying some aspects and matters

نویسندگان [English]

  • Seyyed Fazllolah Mousavi 1
  • Seyyed Hossein Mousavifar 2

1 Professor, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Candidate in International Law, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

After trying some legal and political choices in order to settle the disputes with Uruguay about the treaty of 1975 Uruguay River statute, Argentina proceed against Uruguay before the ICJ. The allegations based on the procedural and substantial matters violations, set forth in the statute, and violation against some international environmental law principals which all of them related to potential risks arising from launching two paper mill located near the border river. After the time that the ICJ recognized its jurisdiction and initiating the trial and considering the petition, defenses and the evidences, finally, on 20th of March 2010, issued its second environmental judgment after the case of 1977, the dispute between Hungary and Slovakia. The court has mentioned many important matters of customary rules of international environmental law and some of its subjects such as prevention principals, environmental assessment and prevention of harmful activities. In this judgment, the court did not properly adjudge Uruguay’s violations of substantive obligation and adjudge Uruguay just for violations of procedural rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • burden of proof
  • jurisdiction of ICJ
  • Principles of International Environmental Law
  • procedural obligations
  • substantial obligations
   رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1389)، «نگاهی به مسائل محیط زیستی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری»، فصلنامۀ مفید، شمارۀ 9.
رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1386)، «نگاهی به اصل استفادۀ بی‌ضرر از سرزمین در حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ علوم محیطی، شمارۀ 4.
شبرنگ، محمد (1386)، اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، منشور سازمان ملل متحد، انتشارات دانشوری.
شیلتون، دینا، و الکساندر کیس (1389)، کتابچه قضایی محیط زیست، تحقیق و ترجمه: محسن عبدالهی، تهران، مرکز مطالعات و توسعۀ قضایی،
عهدنامۀ حقوق معاهدات، (1969) مجلۀ حقوقی، دفتر حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شمارۀ ٨، بهار- تابستان 1366.
 کک دین، نگوین  و پاتریک، دینه، و آلن پله (1382)، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: محمدحسن حبیبی، اطلاعات، ویرایش اول، چاپ اول
کوروکولا سوریا، لال، و نیکلاس، رابینسون (1390)، مبانی حقوق بین‌الملل محیط زیست، ترجمه: سیدمحمدحسن حسینی، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
کیس، الکساندر، و پیتراج سند، و وینزاید لانگ (1379)، حقوق محیط زیست، ترجمه: محمدحسین حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج ١، 1379.
موسوی، سیدفضل‌اله (1380)، حقوق بین‌الملل محیط زیست، تهران، نشر میزان، چاپ نخست.
موسوی، سیدفضل‌اله (1389)، حقوق رودخانه‌های بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ نخست.
وبلاگ شخصی سیدیاسر ضیایی (1389)، به آدرس:www.yaserziaee.blogfa.com