دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز

2 استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، کازرون

چکیده

جاسوسی در پرتو حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد و این اهمیت زمانی آشکار می‌شود که افراد در لوای حقوق بشر مرتکب جاسوسی می‌شوند یا آنکه حکومت‌ها به بهانۀ جلوگیری از جاسوسی حقوق بشر را نادیده می‌گیرند. کاوش حقوقی در این موضوع ضمن رفع نکات مبهم می‌تواند راهگشای تعارضات حاکم نیز باشد، به‌نحوی که نه به حقوق اساسی افراد لطمه‌ای وارد شود و نه آنکه امنیت ملی دولت‌ها خدشه‌دار شود. التزامات حقوق بشری به‌دلیل داشتن سنگ‌بنایی استوار، محوریت بشر و بهره‌گیری از پشتیبانی جدی و سازوکارهای نظارت و کنترل در کنار ضمانت اجرای منحصر به فرد آن، تحرک سریع‌تر و هدفمندتری را نسبت به شکل‌گیری و توسعۀ سایر قواعد حقوقی می‌پیماید و بخش اعظم این فرایند را نیز به‌واسطۀ تحدید اختیارات و حاکمیت دولت‌ها و ایجاد ارکان نظارتی، موظف به کنترل اعمال دولت‌های عضو و ارکان و کارگزاران و نمایندگان آنان در داخل و خارج محقق ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conflict between espionage and freedom of information from the perspective of human rights

نویسندگان [English]

  • Mohsen Zare 1
  • Venus Ghare Baghi 2

1 MSc. Student, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Assistance Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad Kazeroon University, Kazeroon, Iran

چکیده [English]

Espionage is one of the most important challenges in human rights field and such importance shows itself more egregiously when intelligence agencies commit spying under the aegis of human rights or circumvent human rights under the cover of fighting against espionage. A legal study on this subject may clarifies vague points and solves the existing conflicts in a way which neither individuals’ fundamental rights nor national security of states is breached. Since a solid cornerstone, its serious supervisory mechanism and its enforcement, human rights obligations, travers more quickly and more purposeful than any other areas of law and a huge part of such traversing has been caused by restricting states’ sovereignty and establishing observing organs which observe activities of states and their institutions and organs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Espionage
  • Freedom
  • guideline
  • human rights
  • Peace
  • security
الف) فارسی
1. آشوری، داریوش (1373)، دانشنامۀ سیاسی، تهران، مروارید.
2 . اشرافی، ارسلان (1380)، جاسوسی به نفع اجانب در حقوق کیفری ایران، شیراز، تخت جمشید.
3. دامارانش، کنت، اندامن، دیوید (1380)، جنگ جهانی چهارم دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت، ترجمۀ کیانتاژ سهیلا، تهران، اطلاعات.
4. ریکلسون، جفری (1373)، چشمان مخفی آمریکا در فضا- برنامۀ ماهواره‌های جاسوسی ایالات متحدۀ آمریکا، ترجمۀ رضا حائری، تهران، اطلاعات.
5. ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1380)، حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه)، چاپ دوم، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
6. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1375)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
7. علی‌آبادی، عبدالحسین (1333)، حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
8. مندل، رابرت (1379)، چهرۀ متغیر امنیت ملی، ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
9. میرمحمد صادقی، حسین (1357)، حقوق کیفری اقتصادی – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، میزان.
- مقالات
1. احمدی، عادل (1383)، روزنامۀ اطلاعات،بخش اطلاعات اقتصادی، ش 2309، دوشنبه 8 تیرماه.
2. رفیعی، غلامرضا (1380)، زیان‌های ناشی از پخش مستقیم فرامرزی برنامه‌های رادیو- تلویزیون و مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، مجموعه مقالات در خصوص چالش‌های حقوقی پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در نظام‌های ملی و بین‌المللی، تهران،  سروش.
3. زمانی، سید قاسم (1380)، پخش ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین‌المللی با تأکید بر ارسال پارازیت. مجموعه مقالات در خصوص چالش‌‌های حقوقی پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در نظام‌های ملی و بین‌المللی، تهران، سروش.
- پایان‌نامه‌ها
[1] - اسلامی، محمدرضا (1373)، جرم سیاسی، تهران، ‌دانشگاه تربیت مدرس.
- جزوات
1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا (82-1381)، بررسی تفصیلی مبادی حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، جزوۀ درسی.
ب) انگلیسی
1 . kish, John (1995), international Law and espionage, published by kluwer law international, hague, p. xv.
2. Booth , Ken )1988( ,war , security Enviroment working group , the future security Environment , Washington Dc , the pentagon , p.360.
3.Bussan, Barry, (1991), People,States,and Fear,2nd ed, Boulder,Co: Lynne Renner.
4 . mandel , Robert (1992), the source of international River Basin conflict , conflict Quarterly, PP 25-26.
5. Rauch, Elmar. (1981), Espionage , Encyclopedia of Public International Law , vol 3,North-Holland , Publishing Company .
 
- معاهدات
1. Convention and Regulations on the Laws and Customs of War on Land, Hague, 18 October 1907.                               
2. Convention for the Protection of Civilian Persons in time of War ,Geneva ,12 August 1949.