نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

هنجارسازی در حقوق بین­الملل فضا در شش دهۀ گذشته دستخوش تحولات شایان توجهی شده است. پس از نهایی شدن موافقتنامۀ ماه، رفته رفته این دیدگاه در بین حقوقدانان بین­المللی قوت ­گرفت که دیگر احتمال تهیه و تنظیم سند الزام­آوری در قالب معاهده در حقوق بین­الملل فضا وجود ندارد. به همین دلیل تمایل دولت­ها برای تدوین دستورالعمل­ها، قواعد رفتاری و قوانین ملی فضایی قوت گرفت. یکی دیگر از مصادیق این تغییر جهت هنجاری، تهیه و تنظیم قطعنامه­های سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به فضای ماورای جو است. یکی از مصادیق برجستۀ این دست اعلامیه­ها، اعلامیۀ اصولی مربوط به بهره­برداری از انرژی هسته­ای در فضای ماورای جو است که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسید. در این مقاله، سیر تحولات هنجاری حقوق بین­الملل فضا و گذر این بدنۀ هنجاری از حقوق سخت به حقوق نرم در آینۀ قطعنامۀ مذکور بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Norm-making evolution in the international law of space: The 1992 principles relevant to the use of nuclear power sources in outer space

نویسندگان [English]

 • Elham Aminzadeh 1
 • Younes Allagheband Hosseini 2

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author: allagheband@ut.ac.ir)

چکیده [English]

Norm-making in International Law of Space has gone through quite significant shifts. After the conclusion of the Moon Agreement, It was commonly believed that the chances for the adoption of a hard-law document in the Law of Space re next to none. Thus, States began to embrace guidelines, codes of conduct and even national legislations regarding space in order to fill this normative void. Another manifestation of this shift is the adoption of space-related Resolutions in the United Nations. A prime example of such documents, adopted by the UN's General Assembly, is the 1992 Resolution on Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Source in Outer Space. The article at hand endeavors to analyze the said normative shift and peruses the aforementioned resolution as a case-study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
 • international law of space
 • norm-making in outer space
 • nuclear power sources

-         فارسی

 

 • امین­زاده، الهام (1393)، حقوق بین­الملل فضا: معاهدۀ فضای ماورای جو، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 • نواده توپچی، حسین (1390)، حقوق بین­الملل فضا، تهران، خرسندی.
 • محمودی، هادی (1390)، «تأثیر فناوری­های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین­الملل فضایی»، فصلنامۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، ش 32، ص 337-299.
 • محمودی، سید هادی (1392)، تصویربرداری ماهواره­ای در حقوق بین­الملل، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، چ دوم، 1392، ص 71.

 

-         انگلیسی

 

 • Bouvet, Isabella (2004), “Use of Nuclear Power Sources in Outer Space: Key Technology Legal Challenges”, Journal of Space Law. Vol. 30, 203-226.
 • Hobe, S. (2011), “Space Law: An Analysis of Its Development and Its Future”, in: Outer Space in Society, Politics and Law, Morlenbach: Springer Publishers, 2011
 • Hobe, Stephan (2008), “The Importance of the Rule of Law for Space Activities”, Proceedings of the 51st Colloquium on the Law of Outer Space, 351-362.
 • Hosenball, Neil, “Nuclear Power Sources in Outer Space”, Journal of Space Law, 1978, Vol. 6, 119-125.
 • Jasentuliana, Nandasiri (1990), “The Legal Subcommittee of COPUOS Achieves Progress in the Legal Dimension in Outer Space Activities”, Journal of Space Law, Vol. 18, 35-39.
 • Qizhi, He (1986), “Towards a New Legal Regime for the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space”, Journal of Space Law, Vol. 12, 95-112.
 • Lee, Ricky (2003), “Nuclear and Radioisotopic Power in Space: The Cumulative Content and Effect of the United Nations Space Treaties and Declarations”, Proceedings of the 46th Colloquium on the Law of Outer Space, 2003, 396-404.
 • Rwantissa, Abeyratne (1997), “Outer Space and Its effect on Environmental Protection”, Journal of Space Law, Vol. 25, 17-28.
 • Soucek, Alexander (2011), “International Law” in: Outer Space in Society, Politics and Law, Studies in Space Policy, Springer, 294-405.
 • Villalobos, J. (2010), “The Legal Categories in Outer Space”, Proceedings of the 53rd Colloquium on the Law of Outer Space
 • Zhao, Yun (2003), “Discussion on Extending /Modifying the 1992 Nuclear Power Sources Principles to Broader Space Operations”, Proceedings of the 46th Colloquium on the Law of Outer Space, 408-415.
 • Zhao, Yun (2011), “The Way Forward for Promoting Awareness of Space Law in Asia: A Proposal for Institutional Capacity Building”, Journal of East Asia and International Law, Vol. 2, 335-349.

 

-         اسناد کوپوس

 

 • Compilation Of Replies Received From Member States To The Questionnaire On Possible Legal Issues With Regard To Aerospace Objects, UN Doc A/AC.105/635/Add.6 (January 21, 2002)
 • Legal Subcommittee Report on the Work of Its Thirty-Second Session, 1993, A/AC.105/544
 • Legal Subcommittee Report on the Work of Its Forty-First Session, 2002, A/AC.105/787
 • Legal Subcommittee Report on the Work of Its Forty-Third Session, 2004, A/AC.105/826
 • Legal Subcommittee Report on the Work of Its Forty-Fifth Session, 2006, A/AC.105/871
 • Legal Subcommittee Report on the Work of Its Fiftieth Session, 2011, A/AC.105/990
 • Legal Subcommittee Report on the Work of Its Forty-Eighth Session, 2009, A/AC.105/935
 • Legal Subcommittee Report on the Work of Its Fifty-Third Session, 2014, A/AC.105/C.2/L.294/Add.4