دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد حقوق بین‌الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

آغاز حملات هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات‌ متحده به مواضع گروه تروریستی داعش، در سرزمین عراق و سوریه بحث مشروعیت عملکرد این ائتلاف در سوریه را، از منظر حقوق بین‌الملل در مکاتب حقوقی مطرح ساخت. ائتلاف مذکور تلاش می‌کند تا با استناد به اصول و تئوری‌های حقوق بین‌الملل از جمله دفاع مشروع، دکترین ناتوانی و عدم تمایل در صدد توجیه عملیات نظامی خود در دولت سوریه برآید، اما در آخر، قطعنامۀ شورای امنیت تکلیف را روشن می‌کند. در این اوضاع و احوال شورای امنیت با صدور قطعنامۀ 2249 (2015) پس از تأکید بر حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌های عراق و سوریه و اینکه داعش تهدیدی جهانی و بی‌سابقه علیه صلح و امنیت جهانی است، بدون آنکه به‌صراحت اجازۀ توسل به زور علیه آن را بدهد، از توسل به آن علیه داعش حمایت می‌کند. هدف از مقالۀ حاضر بررسی مهم‌ترین استدلالات برای مشروعیت عملکرد ائتلاف، یعنی دفاع مشروع و قطعنامه‌های شورای امنیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The legitimacy of actions of coalition against Daesh (the Islamic state) in Syria

نویسندگان [English]

 • Sayed Ahmad Tabatabaei 1
 • Zahrasadat Sharegh 2

1 Professor, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

2 MSc. Student, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

The initiation of U.S led coalition air strikes against Daesh positions in Iraq and Syria, has invoked the question of its legitimacy under the International In an attempt to justify its military operations, the aforementioned coalition resorts to principles such as the principle of self-defense and the unwilling or unable doctrine under International Law. However, it was the Security Council's Resolution 2249 (2015) that shed light on the matter in the end. Emphasizing on sovereignty, territorial integrity and independence of the States of Iraq and Syria, The said Resolution determines IS as "A global and unprecedented threat to international peace and security". The said instrument calls upon all states to take all necessary measures against IS, and even though it does not explicitly authorize or provide any legal basis for use of force either in Syria or Iraq, the wording of the mentioned resolution indicates support from The Council. Based on the principle of self-defense and the resolutions adopted by UN's Security Council, this paper will discuss the key arguments regarding the use of force against The Islamic State by The Coalition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DAESH
 • operations of the coalition against IS
 • the Security Council's Resolutions
 • Self-Defense
 • Use of Force
 1. فارسی

  1. ابراهیم‌نژاد، محمد؛ فرمانیان مهدی (1393)، داعش، دارالاعلام لمدرسه اهل‌البیت، چ دوم.
  2. آقایی، قاسم (1383)، «مداخلۀ بشردوستانه از ممنوعیت تا ضرورت»، پژوهش حقوق عمومی، ش11.
  3. بیگ‌زاده، ابراهیم (1385)، جزوۀ درسی حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی.
  4. بیگ‌زاده، ابراهیم (1391)، «حقوق سازمانهای بین‌المللی»، انتشارات مجد.
  5. جلالی، محمود (1386)، «عملیات نظامی در افغانستان از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، مدرس علوم انسانی، ش 54.
  6. زرنشان، شهرام (1384)، تمهیدات بین‌المللی برای مقابله با تروریسم با تکیه بر قطعنامه‌های 1368 و 1373 شورای امنیت، پایان‌نامه، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
  7. سادات میدانی، سید حسین (1381)، بررسی صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت با تأکید بر تصمیمات شورا پس از جنگ سرد، پایان‌نامه، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
  8. سواری، حسن؛ اصلانی خه بات (1391)، «عملیات مسلحانة بازیگران غیردولتی علیه کشورها: تشکیک در قواعد حاکم بر توسل به زور»، مجلة حقوقی بین‌المللی، سال بیست‌ونهم، ش 46.
  9. صحرایی، محمدرضا (1388)، «مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم»، مجلۀ سیاست خارجی، ش 91.
  10. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1389)، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چ سی‌ویکم.
  11. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1392)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، گنج دانش، چ اول.
  12. طباطبایی، سید احمد (1389)، «شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی:حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقۀ ممنوعه»، سال هفتم، ش 16.
  13. عبداللهی، محسن (1388)، تروریسم: حقوق بشر وحقوق بشردوستانه، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌‌های حقوقی شهر دانش.
  14. قاسمی علی، ویکتور بارین چهاربخش (1390)، «ارزیابی حق دفاع مشروع جمعی در حقوق بین‌الملل معاصر»، مجلۀ دیدگاه‌‌های قضایی، ش 56.
  15. کرم‌زاده، سیامک (1382)، «تروریسم و دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل»، مدرس، دورۀ 7، ش 1.
  16. محمد علی‌پور، فریده؛ ممتاز، جمشید (1381)، «دفاع مشروع»، مجلۀ مجلس و راهبرد، ش 35.
  17. موسی‌زاده، رضا (1389)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت، میزان، چ اول.
  18. نوروزی، حسین، جوانشیری، احمد (1393)، «شورای امنیت و تحول مداخلات بشردوستانه پس از جنگ سرد»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ش 69.
  19. نیاکویی، امیر؛ بهمنش، حسین (1391)، «بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها »، روابط خارجی، ش 1.
  20. موسی‌زاده، رضا؛ کوهی، ابراهیم (1389)، «حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت»، بنیاد میزان.
  21. رنجبریان، امیرحسین؛ فرحزاد مهسا (1394)، «تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، ش 2، دورۀ 45.

  انگلیسی

   

  1. ASTRID FORBERG RYAN(2014), Sanctions Implementation and the UN Security Council: The Case for Greater Transparency
  2. DJ. Harris (2005),Cases & Materials on International Law,6th
  3. European Parliamentary Research Service(2015), The international coalition to counter ISIL/Da'esh (the 'Islamic State ')
  4. JAMES CRAWFORD(2006), THE Creation Of States in International Law, OUP Oxford
  5. Jure Vidmar(2012),TERRITORIAL INTEGRITY AND THE LAW OF STATEHOOD , University of Oxford,Vol.44
  6. O. corten(2006), “The Controversies over the Customary Prohibition on the Use of Force: A Methodological Debate”, European Journal of International Law
  7. Reuters(2015), “Assad seeks agreement over U.S. air strikes in Syria,”
  8. SR. Ratner(2002), “Jus ad Bellum and Jus in Bello after September 11”, 96 American journal of International Law
  9. Stefan Talmon(2011) ,Recognition of the Libyan National Transitional Council, ASIL Insight, University of Oxford
  10. Stefan Talmon(2013), Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People, BONN RESEARCH PAPERS ON PUBLIC INTERNATIONAL
  11. T. Ruys and s. Verhoeven(2005), “Attacks by Private Actors and the Right of Self- Defense”, 10 Journal of Conflict & Security Law
  12. Yemin Edward(1969),” Legislative powers in the United Nation and specialized Agencis”, A.W.siythoff-Leyden.
  13. YoramDinstein(1686),War ,Aggression and Self-defense, Cambridge, Grotius Publication

  Documents:

  1. Advisory opinion 2004,Legal consequences of construction of war in occupied Palestinian terrorism
  2. Case Concerning Oil platforms ( Islamic Republic of Iran v U.S),Merit,6 November ,2003,ICJ Report
  3. ICJ Report 2005,”Case Concerning Armed Activities on Territory of the Congo”, Congo v Uganda, Judgment,
  4. ICJ,Legality of the use by State Of Nuclear weapons In Armed Conflicts,1995,Advisory opinion
  5. MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN ANDAGAINST NICARAGUA,merits,ICJ.Reports 1986,
  6. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) [1971] ICJ Rep
  7. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts(2001)
  8. Definition of Aggression(14 December 1974),A/RES/3314(XXIX)
  9. SC/RES/678(29 November 1990)
  10. SC/RES/1214(8 December 1998)
  11. SC/RES/1267(15 October 1999)
  12. S/RES/1368(12 September 2001)
  13. S/RES/1373(28 September 2001)
  14. RES/1970(26 February 2011).
  15. SC/RES/1973(17 march 2011)
  16. S/RES/2042(14 April 2012)
  17. A/HRC/27/60 (13 August 2014),report of the independent international commission of inquiry on Syria Arab Republic(14 November 2014)
  18. S/RES/2170(15 August 2014)
  19. S/RES/2170(15 August 2014)
  20. A/HRC/RES/S-22/1(3 September 2014)                                                                                
  21. SC/Pv.7271(19 September 2014)
  22. S/2014/440(25 June 2014), S/2014/691(22 September 2014)
  23. S/2014/695(23 September 2014)
  24. S/RES/2178,(24 September 2014)
  25. SC/RES/2199(12 February 2015)
  26. RES/SC/221(9 April 1966) 
  27. RES/SC/2249(20 November 2015)

  Website:

  1. Congressional Research Service(2015), The “Islamic State” Crisis and U.S. Policy, www.crs.gov
  2. DapoAkande, The Importance of Legal Criteria for Statehood: A Response to Jure Vidmar,http://www.ejiltalk.org/the-importance-of-legal-criteria-for-statehood-aresponse-to-jure-vidmar/
  3. http://opiniojuris.org/2014/12/13/attacks-isis-syria-justify-unwilling-unable-test
  4. http://www.ejiltalk.org/author/rvansteenberghe/,writtenby Raphael Van Steenberghe.(12 February 2015)
  5. http://yaserziaee.blogfa.com/post-498.aspx,
  6. https://www.amnesty.org/articles/news/2014/08/iraqis-displaced-isis-attacks-sinjar-desperate-aid/
  7. https://www.amnesty.org/articles/news/2014/08/iraqis-displaced-isis-attacks-sinjar-desperate-aid/
  8. https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/05/libya-must-immediately-surrender-saif-al-gaddafi-international-criminal-court/
  9. http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/09/ban-ki-moon-arab-spring-islamic-state.htm
  10. http://www.bbc.co.uk/news/uk-34886574