دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران

2 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت‌آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی‌که در عرصۀ عمومی برپا می‌شود و شکل تظاهرات به خود می‌گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت‌ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت‌آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست‌های دولت. ازاین‌رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت‌های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین‌المللی در این زمینه کمک می‌کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال‌ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی‌گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت‌ها بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The right to freedom of assembly: An analysis of the performance of Un's special rapporteur

نویسندگان [English]

 • Nasim Zargarinejad 1
 • Amir Hosein Ranjbarian 2

1 MSc. in International Law, Alborz Campus, University of Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Universal Declaration on Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights have endorsed the preexisting right to freedom of peaceful assembly for all citizens regardless of the location of such assemblies and the message which they try to proclaim. However, since peaceful turnouts may be a causative factor for public disturbance and are usually used as an instrument to protest against State’s policies, governments do not seem pleased when a demonstration plans on taking place in public. In order to recognize and secure the right to assembly, the externat to which people can enjoy this right and the circumstances in which governments are allowed to interfere with an assembly should be clarified. Even though international efforts to define the aforementioned right initiated years before Human Rights Council took any steps, the common understanding of what the right to freedom of assembly really is have greatly improved after its involvement and the spotlight on events in a number of Arab countries since 2011.

کلیدواژه‌ها [English]

 • demonstration
 • peaceful
 • Human Rights Council
 • International Covenant on Civil and Political Rights
 • the Right to Freedom of Assembly
 • universal declaration on Human Rights
 1. الف) کتاب

   

   

  1. آرلت هیمن-دوآ (1382)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، ترجمۀ یوسف مولایی و رشید برناک، نشر گرایش.
  2. الماسی، نجادعلی (1389)، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ نهم، تهران، میزان.
  3. کاتوزیان، ناصر (1387)، مقدمۀ علم حقوق در مطالعۀ نظام حقوقی ایران، چ شصت‌وچهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  4. قاری سید فاطمی،سید محمد (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  5. قاضی شریعت‌پناهی، سید ابوالفضل (1389)، بایسته‌های حقوق اساسی، چ سی‌وهفتم، تهران: میزان.
  6. _______، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج اول، تهران: ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.
  7. هاشمی، سید محمد (1391)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چ دوم، تهران، نشر میزان.

   

  ب) مقاله

   

  1. سادات اخوی، سید علی؛ پارسانیا، نفیسه (1392)، " قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر"، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 49: 144-127.
  2. اسلامی، رضا؛ کمالوند، محمدمهدی (1393)، "چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر "، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، 50: 222-187.

   

   

  2. انگلیسی

  2.1کتاب

  1. Allain, Jean. )2004). International Law in the Middle East: Closer to power than justice. Ashgate publisher.
  2. Detrick, Sharon.(1999).A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. The Hague: Martinus
  3. Gordon, Richard, and Tim Ward.(2013) Judicial Review & the Human Rights Act. Londen: Routledge-Cavendish.
  4. Jayawichrama, Nihal .(2002).The judicial application of human rights law national regional and international Jurisprudenc. The Cambrige: Cambrige University press.Nijhoff Publisher
  5. Nowak, Manfred.(2005). UN covenant on civil and political rights: CCPR commentary. Strasburg: Kehl: NP Engel.
  6. Rohde, Stephen F.(2205). Freedom of Assembly. New York: Infobase Publishing.
  7. Rosenfeld, Michel and AndrásSajó . eds.(2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. oxford: Oxford University Press.
  8. World health organization.(2005). International health regulation, second edition.

  2-2 مقاله

  1. Amon, Joseph.(2014). “Health security and/or human rights”, Rushton, Simon, and Jeremy Youde, eds. Routledge Handbook of Global HealthSecurity.New York:Routledge.
  2. Joseph, sara,(2013).“civil and political rights”.Baderin, Mashood A and ManisuliSsenyonjo, eds. International human rights law: six decades after the UDHR and beyond. Ashgate Publishing, Ltd.
  3. Kretzmer, David.(2008). “State of emergency”, Max planck Encyclopedia of Public International Law.
  4. Scheinin, martin.(1999).” Article 20”, Alfreðsson, Guðmundur S., and AsbjørnEide, (eds). The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard Of Achievement. MartinusNijhoff Publishers.

   

   

  C) Table of cases

  1. Cour Européenne Des Droits De l'homme, ÇiloĞluetAutres c. Turquie, Requête no 73333/01, (6 Mars 2007).
  2. European Court of Human Rights, Case of Cisse of France, Application no 51346/99,(2,April, 2002).
  3. European Court of Human Rights, Case of Eva Molnar v Hungary, Application no.10346/05, (7.october, 2008).
  4. European Court of Human Rights , Case of Ezelin v france,Application no.11800/85, (26,April, 1991).

   

  1. European Court of Human Rights, Case of Faber v Hungary, Application no. 40721/08,(24,July,2012).
  2. European Court of Human Rights,Case of GÜler and Öngel v. Turkey,Applications nos. 29612/05,(4,Octobre,2011).
  3. European Court of Human Rights, Case of Protopapa v Turkey, Application no.16084/90, (24, Feburary,2009).
  4. European Court of Human Rights, Case of Stankov and The United Macedonian organization Iliden v Bulgaria, Applications nos. 29221/95 and 29225/95, (2,October,2001).
  5. European Court of Human Rights, Case of Tatár and Fáber v. Hungary, Application nos. 26005/08 and 26160/08, (12 ,June ,2012).
  6. European Human Rights Commission, M.C. against the Federal Republic of Germany, Application No. 13079/87,(6, March,1989).
   1. Human Rights Committee, case of AuliKivenmaa v. Finland, Communication No 412/1990, CCPR/C/50/D/412/1990,para 9.1.

   

  D) Documents

   

  1)General comment

   

  1. Committee On Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14,Article 12: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, E/C.12/2000/4,(11, August, 2000).
  2. Human Rights Committee, General comment no.18 non-discrimination, HRI/GEN/Rev.1,)1994).
  3. Human Rights Committee, General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, (30 July 1993).
  4. Human Rights Committee, General Comment no. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote), The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service, (12,July,1996), CCPR/C/21/Rev.1/Add.7
  5. 5.        Human Rights Committee, General Comment no. 27, Freedom of movement (Art.12).U.N. Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999).
  6. Human Rights Committee, General comment no. 29, Article 4:State of emergency ,CCPR/C/21/Rev.1/add.11, )2001(.
  7. Human Rights Committee, General comment no.34: Article 19( freedom of opinion and expression),CCPR/C/GC/34,12,September,2011

  2) Resolutions

  1. 1.        Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, (1985).
  2. Human Rights Council, The rights to freedom of peaceful assembly and association, A/HRC/RES/15/21,(6,October,2010).

   

  3) Reports:

  1. General Assembly, Report of Secretary-General to General Assembly, Annotations on the text of the draft international covenants on human rights”, document A/2929, (1,July,1955).
  2. Human Rights Council, Report of special rapporteur of freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/20/27, (21,May, 2012).
  3. Human Rights Council, Report of special rapporteur of freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/29/25,(28,April,2015).
  4. Human Rights Council, Report of special rapporteur of freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/26/29,(10,June.2014).
  5. Human Rights Council, Report of special rapporteur of freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/23/39,(24,April,2013).
  6. Human Rights Council, Report of the Special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/HRC/17/28,( 23, may ,2011).
  7. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/19/61/ADD.4, (29,February ,2012)
  8. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights West Africa Regional Office, A human rights perspective into the Ebola outbreak, September 2014.
  9. Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Strasbourg: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR),2010.

   

   

  پایگاه اینترنتی

   

  اندریو، پیتر (19ژوئیۀ 2014، آخرین بازدید 25 ژوئیۀ 2014)، "پاریس راهپیمایی‌های حمایت از فلسطینیان را برای یکشنبه ممنوع کرد" قابل دسترس در:

  http://www.france24.com/en/20140718-paris-bans-pro-palestinian-rally-planned-saturday/

  چبیل، مهدی، (26 ژوئیه 2014، آخرین بازدید 26 ژوئیه 2014)، "درگیری جوانان با پلیس در اعتراض‌های ممنوع‌‌شدۀ غزه در پاریس" قابل دسترس در:

  http://www.france24.com/en/20140726-pictures-thousands-defy-gaza-israel-palestinians-demonstration-ban-paris-france/

  مجموعه معاهدات ملل متحد، آخرین بازدید 10 فوریۀ 2014، " میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قابل دسترس

   در:

  https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv 4&chapter=4&lang=en