دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است، درحالی‌که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به‌عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می­شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و ارادۀ طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه‌گیری می­شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به‌دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده­اند، انصراف موضوعی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The juridiction of Administrative Justice Court in connection with the complaints arising from the public employment contracts

نویسندگان [English]

  • Morteza Nejabatkhah
  • Farhang Faghih Larijani

Assistant Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

According to clause (3) of article (10) of Administrative Justice Court's code, public employees’ claims against administrative bodies regarding violations of employment rights are under The Court's juridictions. Even though The Public Services Code states them as one of the main formats of public employment in governmental bodies, contracts don't fall under the above-mentioned court's juridiction. As a result, an essential question emerges: what is the basis of Administrative Justice Court's jurisdiction in accepting claims based on contractual employment? To reach an answer, this essay intends to recognize a distinction between contractual employments and private contracts that are not under The Court's juridiction in accordance to the decision of its general board. The argument is that the employment's contract has a law-based nature. All conditions, consequences and regulations of an administrative contract are determined by the law. Any alterations to its content depend on enacting new provisions and finally, parties' consent is irrelevant to conclude an administrative contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Justice Court
  • employment contract
  • employment rights
  • public employment
  • public services code
-          ابوالحمد، عبدالحمید (1383)، حقوق اداری ایران، ج دوم، تهران، توس، چ هفتم.
-          امامی، محمد و استوارسنگری، کورش (1387)، حقوق اداری، ج اول، تهران، میزان، چ دوم.
-          انصاری، ولی‌اله (1387)، حقوق قراردادهای اداری، تهران، حقوقدان، چ چهارم.
-          جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ ششم.
-          رستمی، ولی (1389)، نقد و بررسی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال دهم، ش دوم، ص 47- 17.
-          شهیدی، مهدی (1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، حقوقدان، چ اول.
-          طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1381)، حقوق اداری، تهران، سمت، چ هشتم.
-          کاتوزیان، ناصر (1385)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، تهران، شرکت انتشار، چ یازدهم.
-          ---------- (1376)، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، چ دوم.
-          نجابت‌خواه، مرتضی (1391)، صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور، شرکت سهامی روزنامۀ جمهوری اسلامی ایران، چ اول.
-         نجابت‌خواه، مرتضی و فدایی، رضوان (1393)، وضعیت حقوقی و استخدامی اشخاص موضوع مادۀ 124 ق.م.خ.ک. در پرتو رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری، دوفصلنامۀ حقوق اساسی، سال یازدهم، ش 21، ص 184- 167.
- Demmke, Christoph & Moilanen, Timo, The future of public employment in central public administration, European Institute of Public Administration, Maastricht/Berlin/Helsinki, November 2012, in: http://www.eupan.eu/files/repository/2013021293522_Study_The_future_of_public_employment.pdf