دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

2 کارشناس‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب می‌شود که به‌طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نمایندۀ آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را به‌صراحت تأیید کند و به‌عنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعۀ 11 سپتامبر 2001، قاعدۀ سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، به‌گونه‌ای که منطقۀ خاکستری به‌وجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولت‌ها از بابت پناه دادن به دهشت‌افکن‌ها و مدارا و مماشات با آنها نیز مسئولیت دارند؟ به‌عبارت دیگر در حالت مذکور نیز اعمال بازیگران غیردولتی به دولت پناه‌دهنده و مسامحه‌گر منتسب خواهد شد. مطالعه و تحقیق در این زمینه حاکی از این است که در حال حاضر در رویۀ قضایی، قطعنامه‌های شورای امنیت و قواعد مسئولیت بین‌المللی، آستانۀ انتساب به این حد نزول نیافته، تا بتوان قائل به این نتیجه شد که در حالت اخیر، اعمال گروه‌های دهشت‌افکن به دولت منتسب شود. اما می‌توان دولت‌های مزبور را از بابت کوتاهی و قصور در انجام تعهدات خود در مبارزه با دهشت‌افکنی مسئول دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emerging international responsibility of states due to compromise and tolerance towards terrorist groups with an emphasis on Afghanistan

نویسندگان [English]

 • Seyed Bagher Mirabasi 1
 • Amir Famil Zavar Jalali 2

1 Professor, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran

2 MSc, in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Traditionally and historically, if considered as an official or a practical component of a given State or its representative or under the control and leadership of that State, non-state actors and their actions are attributed to the State in question. The same outcome is expected when a government chooses to overtly accept acts of a non-state actor and receive them as its own. Since 9/11, there have been adjustments to principles mentioned above which in turn has resulted in creation of a grey area in the subject. The question at hand is whether or not acts of a non-state actor regarded as a State's, if the State is considered to be in tolerance with those actors. i.e. has given them refuge. Based on precedent, the Security Council's resolutions and international rules of responsibility, Study suggests that although in this case attribution is out of reach, it's possible for the State to be held responsible for its failure to fulfill the obligation to fight against terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Afghanistan
 • attribution
 • compromising and tolerance
 • responsibility of the state
 • Terrorist groups
 1. الف) فارسی

  1. ابراهیم گل، علیرضا (1389)، مسئولیت بین‌المللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، تهران: شهردانش، چ دوم.
  2. ال.برگن،پیتر، اسامه بن لادن، ترجمۀ عباسقلی غفاری فرد، تهران: اطلاعات، 1390.
  3. خمیس، احمد علی (1393)، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در کمک به گروه‌های شورشی در سوریه، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
  4. عبداللهی، محسن (1388)، تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: شهردانش.
  5. عزیزی، ستار (1390)، بررسی مشروعیت دعوت از مداخلۀ خارجی در مخاصمات داخلی: با تأکید بر رأی دیوان در قضیۀ فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو، فصلنامۀ پژوهش حقوق، سال 13، ش 33.

   

  1. فیوضی، رضا (1379)، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، ج اول.
  2. معین، محمد (1363)، فرهنگ معین، د-ق، ج دوم.
  3. ملکی‌زاده، امیرحسین (1394)، مسئولیت بین‌المللی دولت در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: مجد.
  4. ------------ (1391)، تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین‌المللی در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، مجلۀ راهبرد، ش 64
  5. واحد تحقیقات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی (1369)، مسئولیت بینالمللی دولت در نتیجۀ اعمال افراد، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 13 .

   

  ب) انگلیسی

  -          Book

  1-       BECKER,TAL, (2006), Terrorism And The State: Rethinking The Rulse Of State Resposibility , Oxford: Hart Publishing

  2-       Brownlie, (1983), I. System of the Law of Nations: State Responsibility. Oxford: Clarendon Press

  3-       Crawford, J, (2002), The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text andCommentaries

  4-       Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries, 2001

  5-       Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts, adopted by the International Law Commission at its fifty-third session ,2001

  6-       Duffy,Helen, (2005), The war on Terror and the Framework of International Law, New York, Cambridge university press

  7-       G. CAHIN, (2010), “The Responsibility of other Entities: Armed Bands and Criminal Groups” in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (eds.), The Law of International Responsibility, Oxford, Oxford University Press

  8-       Higgins, Rosalyn, (2003), "The general international law of Terrorism", in “Terrorism and international law”, Rosalyn Higgins and Maurice Flory, published in the Taylor & Francis e-Library

  9-       ILA Study Group on Due Diligence in International Law, First Report, Duncan French (Chair) and Tim Stephens (Rapporteur) ,7 March 2014

  10-    Kiss, Alexandre & Dinah Shelton,(2004), International Environmental Law, 3ded

  11-    Peytchev, Alexandre, (2012-2013), Perspective on the Fight against International Terrorism, Faculty of Law Ghent University

  12-    Stephens, Tim, (2009), International Courts and Environmental Protection, Cambridge University Press

  13-    Wolfrum, Rüdiger, (2008), "STATE RESPONSIBILITY FOR PRIVATE ACTORS: AN OLD PROBLEM OF RENEWED RELEVANCE", In: International Responsibility Today Essays in Memory of Oscar Schachter

   

  -          Article

   

  1-        Brown, D, (2004), "Use of Force against Terrorism after September 11: State Responsibility, self-defence and Other Response"s- Cardozo, Journal of International and Comparative Law

  2-       Nielsen, Elizabethe, (2011), "State Responsibility For Terrorist Groups", Davis Journal International law, Vol. 17, No 1

  3-       paust, Jordan, (2002), Use of Force against Terrorism in Afghanistan, Iraq and Beyond, Cornell International Law Journal, Vol. 35, No. 3

  4-       Riccardo Pisillo-Mazzechi, (1992), The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States, 35 German Y.B. Int'l L. 9

  5-       Vark, Rene, (2006), "State Responsibility for private Armed Groups in The Context of Trrorism", Jurdival International 11

  6-       Vark, René, (2011), “Terrorism, State Responsibility and The Use Of Armed Force", ENDC Proceedings, Volume 14

   

  -          Case

   

  1-       Application of the concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide (Bosina & Heregovina v. Serbia & Montenegro), Merits, I.C.J. reports 2007

  2-       Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), Merits, ICJ Reports (1949) 4

  3-       German Settlers in Poland, Advisory Opinion, PCIJ Series B, No 6 (1923) 6

  4-       Prosecutor v. Tadic, I.C.T.Y, 15 Julay 1999.

  5-       The Armed Activities on the Territory of the Congo Case (Democratic Republic of Congo V. Uganda), ICJ, 2005

  6-       S/RES/1373 (2001), Available At: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%282001%29