دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم

چکیده

دولت‌ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولت‌ها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی‌یابند و در مورد اعمال منع‌نشدۀ فوق‌العاده خطرناک که خطر بروز صدمات برون‌مرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینۀ پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند.  تجربه و یافته‌های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیست‌محیطی و هم اقتصادی به‌عنوان «قاعدۀ طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمین‌کنندۀ عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام به‌علت هزینه‌های گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همۀ معاهدات بین‌المللی زیست‌محیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفۀ تدوین و توسعۀ حقوق بین‌الملل بر عهدۀ کمیسیون حقوق بین‌الملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب می‌شود، از اواخر دهۀ 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیۀ پیش‌نویس کنوانسیونی جامع در زمینۀ پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی فرامرزی آغاز کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevention of environmental damages according to International Law Commission's Draft Articles on prevention of trans boundary harm from hazardous activities (2001)

نویسندگان [English]

  • Ali Mashhadi 1
  • Atiyeh Shahhosseini 2

1 Associate Professor, Public and International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

2 MSc in International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Despite the fact that there might be a lack of prohibition in International Law, States activities within their sovereign rights are not limitless. The current approach dictates that not only States are responsible for their wrongful acts, they may also be liable for causing a risk of trans boundary damages. i.e. Preventing and minimizing the damage resulted from the activity. As they prevent damages to the environment and expenses of compensation, from both economic and environmental perspectives, scientific studies suggest that States should consider preventive measures to protect the environment as "The Golden Rule". It is an essential fact that the main purpose of all International environmental instruments is to safeguard the environment from destruction and pollution. Given the significance of the environmental issues in modern times and in order to fulfill its obligation to codify and develop International Law, Ever Since the 1970s, the ILC began its efforts for preparations of a comprehensive Draft Articles on prevention of trans boundary damages to the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental damage
  • the International law Commission
  • non-prohibited acts
  • Prevention
  • States responsibility
. بادینی، حسین (1384)، فلسفۀ مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ اول.
2.کاتوزیان، ناصر (1390)، قانون مدنی در نظام حقوق کنونی، تهران، میزان، چ سی‌ویکم.
3. مظفری، محمدحسن (1379)، نظام مسئولیتی حقوق بین‌الملل محیط زیست (مسئولیت آلوده‌کنندگان آب‌ها)، دهلی، انتشارات مکتب اشاعه القرآن، چ اول.
4.موسوی، سید فضل‌الله (1380)، تحقیقی از دانشگاه ‌هاروارد،حقوق بین‌الملل محیط زیست، تهران، میزان، چ اول.
مقالات
1. رضایی،صالح (1389)، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری زیان‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 40، ش 1، 138-121.
2. رئیسی، لیلا (1387)، بررسی تحولات مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست‌محیطی، حقوق:وکالت، ش 37 و38، 86-77.
3. زمانی، قاسم (1381)، توسعۀ مسئولیت بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل محیط زیست، پژوهش‌های حقوقی،سال اول، ش 1، 59-27.
4.وفادار، علی (1386)، تعهد و مسئولیت دولت‌ها در رعایت محیط زیست، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورۀ نهم، ش 1 ،110-101.
پایان‌نامه‌ها
1. تفقدی یوسفی، سارا (1392)، مسئولیت بین‌المللی برای خسارات ناشی از ریزگردها، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
2. لسانی، سید حسام‌الدین (1380)، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال آلودگی‌های هسته‌ای، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
3. یدایی امناب، محسن (1389)، رویکرد نظام بین‌المللی دولت‌ها در خسارت‌های زیست‌محیطی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
A)Books
1.Bredsoe,Rober.L &,Boleslaw.A,Boczek(1981),The International Law Dictionary, kent state university.
2.castro Rial,J.M(1987),state sovereign Equality,Encyclopedia of public international Law,Vol.10, Elsevier science publishers B.V.
3.Craik,Neil(2008),The international law of Environmental impact assessment, Cambridge university press.
4. Francioni,Francesco(1991),.International Cooperation for The Protection of the Environment in the Environmental Protection and International Law,Edited by:W.Lang;H.Neuhold and K.Zemank,London:Graham and Tortman.
5.Francioni,Francesco &Scovazzi,Tullio(1991),International responsibility for Environmental Harm, Graham and Trotman.
6.Gillespie,Alexandre(2007),protected Areas and international environmental law, Martinus Nijhoff publishers..
7.Louka,Elli(2006),International Environmental Law Fairness,Effectiveness,and WorldOrder, Cambridge University press,3rd edition.
8.Mosler,Herman(1984),International legal community,Encyclopedia of public international law, Elsevier science publisher B.V.
9.Sands,Phillipe(1988),Chernobyle law and communication transboundary nuclear air pollution, the legal Materials,The Hague:Grotius publications.
10.Vallat,Francis(1986),International Law commission,Encyclopedia of public International Law, Elsevier Science publishers B.v.
11.Vinuales,Gorge E & Dupuy,Pierre Marie(2015),International environmental law,Cambridge university press.
12.Black’s law dictionary,10th edition,(2014).
13.Oxford Conscise Dictionary of Law, Second Edition,1990.
B)Articles
1.Barboza,Julio(1994),International liability for the injurious consequences of acts not prohibited by international law and protection of the environment,Recueil de cours,vol 247,293-347.
2.Barron,Jillian(1987),After chernobyl : Liability for Nuclear accidents under international Law,colombia Journal of Transnational Law,Vol. 25,647-672.
3.Churchil,Robin & Scott,Joanne(2004),Mox Plant Litigation:The First Half-Life,Intrnational and Comparative LawQuarterly,Vol.53,No.3,643-676.
4.Rosenstock,Robert(2002),The ILC and state responsibility,AJIL( The American journal of International law),Vol.96.
5.Sucharitkul,Sompong(1996),State responsibility and International liability under International law,Loyala of Los Angeles International and Comparative law Review,Vol.18,821-839.
C)Documents
1.Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context(1991).
2.Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents.
3.Stockholm Declaration of the United Nations conference on the Human Environment, 16 June 1972
4.Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
5.Year book of International law commission,1980,part l.
6.Draft Articles on prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activties, Adopted by The International law Commission at its fifty – third session (2001) .
7. un . Doc.A/cn.4/ser.A/1982/Add.1,part.1.
UN.Doc. A/CN.4/L.601..8
9.United Nations, Report of international Arbitral Awards,Vol III,United Nations publication, Sales no.v.2,1949.
D)Case
1.Corfu channel,Merits,Judgment,Icj Reports,1949.p22
2. Lake Lanoux Arbitration(France V.Spain),24IL.R.101(Arb.Trib,1957).
E)Sites
1.sixth committee Hears of proposed Treaty on Transboundary Harm Resulting from Hazardous Activities , GA,L,3191 , 5 /November 2001 , Cited in : http://www.unis .univienna . org .
2.Available in:http://www.ombwatch.org/article/archive/97topic ID=2.