دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

افراد تراجنسیتی، به‌سبب هویت جنسیتی نادر خود، در معرض نابرابری‌های اجتماعی و حقوقی‌اند؛ از مهم‌ترین حقوق بشری که این افراد در دسترسی بدان در مضیقه‌اند، منع تبعیض، حفظ حریم خصوصی و دسترسی به بالاترین سطح سلامت است. حقوق مذکور، در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی کشورهای متمدن، مورد توجه واقع ‌شده است. اسناد بین‌المللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض می‌داند و از حق بر حریم خصوصی و دسترسی به سلامت، به‌صراحت حمایت می‌کند. در بریتانیا و آمریکا، با تصویب قوانین متعدد در این زمینه، از حقوق این افراد حمایت ‌شده است، ولی در حقوق ایران، هیچ قانونی به‌صراحت از حقوق این افراد حمایت نمی‌کند. خلأ قانون حمایتی در حقوق ایران، موجب شده است که این قشر از جامعه طرد شوند و نیاز توجه قانونگذار به این افراد، کاملاً احساس شود. راه‌حل ابتدایی در حمایت از این افراد، تفسیر اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق مسلمۀ افراد است؛ ولی نیاز به تصویب قانون خاص و بیان ابعاد مختلف حقوق این افراد، کاملاً احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of transsexuals' social rights in international instruments, common law and Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • Mohsen Safari 1
  • Seyed Mehrdad Amir Shahkarami 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 MSc. in Private law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The transsexual community is exposed to social and legal injustice Due to its members' sexual identity. Discrimination, violation of their privacy and inaccessibility to high quality health care are just some of many instances among the injustice they face. The rights mentioned are considered important in all international documents and in legislative systems of civilized societies. International documents recognizes sexual identity as an independent agent in their defense against discrimination and explicitly protect transgenders' right to privacy and their right to an accessible heath care. While United Kingdom and The United States have adopted numerous protective bills, Iran's domestic law lacks a distinct set of provisions in this regard. With this legal gap resulting in the exclusion of the transsexual community from the society, legislative consideration for the matter deems necessary. The primary solution is to interpret general constitutional rights in favor of their absolute rights, however, as mentioned the need to pass new laws specified to include all rights of the transsexual community cannot go unnoticed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contextualizing Yogyakarta principles
  • gender recognition act 2004
  • insurance right
  • nondiscrimination
  • Privacy
  • Right to Health
  • Transsexual
. امامی، اسدالله (1392)، مطالعۀ نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه، تهران، میزان.
2. انصاری، مرتضی (1415 ق)، القضاء و الشهادات، قم، نشر، چ اول، باقری.
3. انصاری، باقر (1383)، حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی تهران، ش 66، 54-1.
4. حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ رحیمی‌نژاد، اسماعیل (1386)، کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدرس علوم انسانی، دورۀ 11، ش 4، ص 82-51.
5. موسوی بجنوردی، سید محمد (پاییز 1386)، بررسی فقهی-حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر امام خمینی، پژوهشنامۀ متین، ش 36، ص 35-21.
6. رحمدل، منصور (زمستان 1384) حق انسان بر حریم خصوصی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 70، ص 145-119.
7. مهرپور، حسین (1383)، نظام بین­المللی حقوق بشر، تهران، چ دوم، اطلاعات.
8. واعظی، سید مجتبی، علیپور، علی (پاییز و زمستان 1391.)، بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 8، ش 17، ص 163-133.
انگلیسی
9-Aguis, sylvan,Kohler,Richard, Aujean, sophie, Ehrt, Julia(2011),” huaman Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue”, /ILGA Eroupe pub,Brussels.
10-Castagnoli,Cristiana, (2010) “Transgender Persons Rights in the EU Member states “, European Parliament Brussels.
11-Hammarbeg, Thomas(2011), “Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in Eroupe”Council of Europe Pub.
12-Oflaherty,Micheal, Fisher,john, (2008) Sexual orientation, Gender Identity And International Human Rights law: Contextualizing Yogykarta Principles, Human Right,Vol2,pub Oxford Universitypress.
13-Robinson, zoe Kirik, (2012)“Transgenderism in UK”, pubLGBT CONSERVATIV.
14-Ross,Davies, (2005) Gender Recognition Act2004,National Assemblely for Walves,Crown Copyright.
15-Whittle, Stephan, (2002) respect and Equality: Transsexual And Transgender Rights, cavandish publishing limited,
16-Whittle, Stephen, (2011) A Guide to Changing Names and Genders for Trans People, Employers and Other Organisations, PFC, BM Network, London, WC1N 3 XX.
17-Miller,M,Alice,Vance,S,Carlos, (2010) “Sexual health and Human Rights:European Region.
 
آرای دادگاه‌ها
18-A,D and G Vs. Lancashire Health Authority,1999, Available at: http://www.pfc.org.uk/caselaw/High Court judgment inthecase of A,D and G v North West Lancashire Health Authority.pdf
19-Case of Niemtiz.Vs.Germany,ECHR,1992,www.echr.coe.net
20-Case of Pretty.Vs.UK,ECHR,2002,www.echr.coe.int
21-Goodwin.Vs.UK,ECHR,2002,www.echr.coe.int
22-CASE OF L. v. LITHUANIA,2008,ECHR, Application no. 27527/0, http://hudoc.echr.coe.int/
23-Ress.Vs.UK,1986,ECHR, para,www.echr.coe.int
24-P.V.S And Corn Wall County Council case, 1994, N:C-13/94 ECR I-2143, Available at: eur-lex.europa.eu/lexUriserv/lexUriServ.do
25-Vankuck.Vs.Germany,2003,ECHR,, www.echr.coe.int
 
قوانین خارجی و اسناد بین‌المللی
26-Affordable care Act,2010 availabale at: www.hhs.gov/healthcare/about-the-law/index.html
27-California Transgender Family Law,2013.
28-Constitution of the world Health organization (WHO), 14 U. N.T.S. 186, 22 July 1946 Entered in to Force 7 April 1948.
29-Contextualizing Yogykarta Principles,2007 March.
30-Equality Act, 2010, Available at:www.Gov.Uk/Equality-act-2010-guidence.
31-General Comment,no14, The right to the highest attainable standard of health, article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (E/C.12/04/2000) Available At: http://www.nesri.org/sites/default/files/Right_to_health_Comment_14.pdf
32-insurance gender nondiscrimination act, (DMHC),Letter No12-k,2013 availabe at: https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/.../dl12k.pdf
33-international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (ICESCR) GA, Res. 2200 A (XXI), UN Doc. A/16316 (1966).
34-Intrnational covenant on civil and political Right,1966, Available at: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
35- Recommendation 1915 (2010) of the Parliamentary Assembly –Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity,Council of Europe standards.
37-The Fair Housing Act,1968 Available at: www.justice.gov › Civil Rights Division
39-United Nations charter (UNC), 59 stat. 1031, T.S.993, 3 Bevans 1153, Entered into Force 24 oct. 1945
40-Universal Declaration of Human Rights, G A, Res. 217 A (III), UN Doc. A/810, 10 Dec. 1948.
41-Advancing transgender equality: a plan for action, 2011, Available at:www.gov.uk/goverment/publication/transgender-action-plan. Visited At:24/10/2015
 
 
پایگاه‌های اینترنتی
42-Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity available at:www.ochr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41,2011 English.pdf. visited At: 14/09/2015
44-Tbinternet.Ohchr.org/_layouts/Treatybodyexternal/,e/c.12/GC/20,2009 visited At:04/06/2015
مصاحبه با سید احمد قشمی، مدیرکل ثبت‌احوال استان تهران-59 Availabe At: http://www.aftabir.com/news/view/2006/feb/12/c4c1139758877_social_organization.php/ه Visited At: 1394/02/24
روزنامه اعتماد-45, ش 1481 12/6/86 , صفحه 8 ) گزارش اجتماعی), available at: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1474923 Visited At: 1394/03/15
46-http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20717/, 28/11/2015