دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتیاز مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و ازاین‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم‌ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به‌ویژه در زمان جنگ ایران و عراق) را تحلیل و در نتیجه، مهم‌ترین مسائل نظام حقوقی حاکم بر آن را تبیین کند. دستاورد این تحقیق، صرف‌نظر از طرح موضوع جدیدی در رشتۀ حقوق مالیۀ عمومی، تبیین، بیان ضرورت‌ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The legal regime governing the budget of war in Iran

نویسندگان [English]

 • Vali Rostami 1
 • Hamid Ghahvechian 2

1 Associate Professor, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student of Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

War, constitutes an important part of the Human history. This is one of the most important reasons behind the exclusion of exemptions in computational law. As a result, the legal system governing the mentioned exemptions, is complex and perpendicular to secondary logic. The main issue in understanding the legal system in command of the Budget of War, is to discover those principles and sources that govern the topic. This research is an attempt of legal approach to the related rules and regulations in order to analyze the Budget of War with a focus on the Iran-Iraq war. In addition to raising a new issue in the Public Finance Law, Results of this study seek to express the necessary needs, principles and guidelines in order to reform the Legal System of war budget.

کلیدواژه‌ها [English]

 • expense
 • external credits of the inclusion
 • outstanding conditions
 • public audit act
 • war budget
 1. سائلی، محمود؛ ارفعی، عالیه (1373)، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل، مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 2. فلسفی، هدایت‌الله (1391)، جهان فارغ از جنگ: آرمان یا واقعیت؟، ویژه‌نامۀ جنگ و صلح ماهنامۀ مهرنامه.
 3. محسنی، عباس؛ اصلانی، رشید (1382)، مسئولیت محاسباتی و نظارت‌های مالی و عملیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، چ اول.
 4. رستمی، ولی (1393)، مالیۀ عمومی، تهران، میزان، چ سوم.
 5. امامی، محمد؛ نادری باب اناری، مسعود (1386)، تأملاتی پیرامون نظارت مالی در دستگاه‌های دولتی در ایران، نشریۀ حقوق اساسی، نسل چهارم، ش هشتم.
 6. رشید یانی رشیدآبادی، کیومرث (1389)، بررسی سازوکار نظارت بر بودجه در نظام قانونی ایران، دانشکدۀ حقوق پردیس قم دانشگاه تهران.
 7. فرج‌وند، اسفندیار (1384)، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، فروزش.
 8. انصاری، ولی‌الله (1377)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان.
 9. شورای نگهبان به نقل از مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی، نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
 10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 11. قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 .
 12. قانون نحوۀ هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند مصوب 1364 و آیین‌نامۀ اجرایی آن.
 13. قوانین سنواتی سال‌های 1359، 1360، 1361، 1362، 1363، 1364، 1365، 1366.
 14. تبصره‌های دائمی (9) و (45) قانون بودجۀ سال 1364 .
 15. آیین‌نامۀ بند «الف» تبصرۀ (45) قانون بودجۀ سال 1364 کل کشور.
 16. آیین‌نامۀ بند «د» تبصرۀ 45 قانون بودجۀ سال 1364 کل کشور.
 17. آیین‌نامۀ اجرایی بند 2 تبصرۀ 9 قانون بودجۀ سال 1364 کل کشور.