نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مسئلۀ حقوق بشر و آزادی­های اساسی در طول قرون متمادی هسته و انگیزۀ اصلی مبارزه علیه ظلم و بی‌عدالتی را تشکیل داده است. هدف از این‌گونه تلاش­ها تأمین حداقل حقوقی برای افراد جامعه است. با این حال، برخلاف حقوق بشردوستانه که مختص زمان مخاصمات مسلحانه است، حقوق بشر در تمام وضعیت­ها اعم از جنگ و صلح لازم‌الاجراست. اما از آنجا که مخاصمات مسلحانه به‌نوعی تهدیدکنندۀ بقای دولت است، برخی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله مادۀ 4 میثاق بین‌المللی حقوق بشر، مادۀ 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مادۀ 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به دول عضو اجازۀ تعلیق حقوق بشر را با رعایت ضوابطی داده‌اند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که دولت­ها در صورت وقوع چنین مخاصماتی نمی‌توانند حقوق بشر را تعلیق کنند یا خیر؟ این تعلیق مطلق است یا منوط به شرایطی است؟ در صورت مشروط بودن آن، دولت­ها در چه شرایطی می­توانند در زمان چنین مخاصماتی قواعد حقوق بشر را تعلیق کنند؟ یا دولت­هایی که به تعلیق حقوق بشر پرداخته‌اند تا چه حد شرایط لازم را جهت استفاده از بند تعلیق رعایت کرده‌اند؟ مقالۀ حاضر می‌کوشد با تمرکز بر منازعۀ فلسطین ـ اسرائیل به پرسش‌های مذکور پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The conditions of suspension of human rights in armed conflicts (Case study: the Israeli-Palestinian crisis)

نویسندگان [English]

 • Ali Ardestani 1
 • Elahe Kamjoo 2

1 Assistant Professor, Law Department, Semnan University, Semnan, Iran

2 MSc. student of Public Law, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Human rights and fundamental freedoms have formed the main core of the struggle against injustices for centuries. The aim of these efforts is to provide individuals with basic rights. However, Contrary to Humanitarian Law that applies only in armed conflicts, Human Rights are indispensable at all times, in war and peace alike. But since armed conflicts are a threat to the survival of the State, Questions then arise: Can governments derogate from Human Rights in time of such conflicts? If so, is this suspension absolute or conditional? If conditional, under what circumstances can governments employ such measures? Ultimately, if a State chooses to apply the suspension Clause, to what extent is it in compliance with its conditions? This article attempts to answer the questions above with a focus on the Israeli-Palestinian conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Armed Conflict
 • emergency
 • derogation
 • human rights
 • Israel
 • Palestinian

الف) فارسی

کتب

1. کولب، رابرت و هاید، ریچارد (1394)، درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمۀ سید حسام‌الدین لسانی، تهران: مجد.

 1. هاشمی، سید محمد (1384)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان.

مقالات

 1. آمسیز، آردی (1383)، «کنوانسیون چهارم ژنو و سرزمین‌های اشغالی فلسطین»، ترجمۀ ستار عزیزی، نشریۀ اطلاع‌رسانی حقوقی، ش 5و6، ص 23-10.
 1. امیر ارجمند، اردشیر و عبداللهی، محسن (1386)، «اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم»، فصلنامۀ نامۀ مفید، ش2، ص80-51.
 2. جوانی، مارگریت (1382)، «آزادی‌های بنیادین بشری در اسناد بین‌المللی»، مجلۀ کانون وکلا، ش 180 و 181، ص 249-230.
 3. حبیب‌زاده، توکل (1384)، «ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل، درآمدی بر رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری»، فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 28، ص 106-70.
 4. ذاکریان، مهدی (1379)، «فراگرد تبدیل قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره»، فصلنامۀ سیاست خارجی، ش 56، ص 1058-1043.
 5. سیاه رستمی، هاجر (1387)، «حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش39، ص 290-265.
 6. ساکی، محمدرضا (1387)، «ضمانت اجرای کیفری جرایم علیه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 44و45، ص130-101.
 7. علی بابایی، مجتبی (1383)، «ساخت دیوار حائل و قواعد حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ مطالعات خاورمیانه، ش 3و4، ص 150-131.
 8. عابدی، آرش (1394)، «غزه، جنایت جنگی و حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ فرهنگ اسلامی، ش 22، ص 151-121.
 9.  فریمن، مارک (1383)، «حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در درگیری‌های مسلحانۀ غیر بین‌المللی»، ترجمۀ سعید ارادت، نشریۀ اطلاع‌رسانی حقوقی، ش 10، ص 47-36.
 10.  قربان‌نیا، ناصر (1386)،« تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری»، نشریۀ فقه و حقوق اسلامی، ش 12، ص 62-37.
 11.  ---------- (1387)، « نقض حقوق فلسطینی‌ها در نتیجۀ ساخت دیوار حائل در نظریۀ مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجلۀ فقه و حقوق، ش 16، ص 91-63.
 12.  کوچلر، هانس (1379)، «حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود: مبنای صلح خاورمیانه»، ترجمۀ محمد حبیبی، مجلۀ مطالعات فلسطین، ش4، ص 75-94.
 13.  نظیفی، عباس و جعفری، اصغر (1390)، «نگاهی تحلیل بر مخاصمات مسلحانه در دو دیدگاه: اسلام و حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 54، ص 179-230.

ب) خارجی

کتب

 1. Fenwick, Helen, (2002), Civil Liberties and Human Rights, United Kingdom: Rutledge Cavendish Taylor & Francis Group.
 2. Hartman, Joan. F (1981), »Derogation from Human Rights Treaties in public Emergencies« , Harvard international law Journal, Vol .22, No .1.
 3. Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, Professional Training Series No. 9, OHCHR in Cooperation with the International Bar Association, New York/Geneva: United Nations, 2003.Available at: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter2en.pdf.
 4. Larsen, M. Kjetil (2009), »Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict : the Relationship Between International Human Rights Law and International Humanitarian Law« . Available at: https://bora.uib.no.
 5. Lehmann, Julian.M (No Data), »Limits to counter – terrorism: comparing Derogation from the international covenant on civil and political rights and the European convention on human rights «, Essex Human Rights Review, pp. 103-122. Available at: projects. Essex .ac.uk/ehrr/v8N1/Lehmann.pdf.
 6. Mc Carthy, Anna Lena Sevnsson (1998), The International Law of Human Rights and State of Exception , The Hague /Boston /London: Martinus Nijhoff publishers.
 7. Michaelsen, Christopher (2005), »Derogating from international human rights obligation in the war against terrorism ?-A British – Australian perspective« , Strategic & Defence studies center , the Australian National university , No.17, pp.131-155.
 8. Nasu, Hitoshi (2009),»Status of Rebels in Non – international Armed Conflict« , ANU college of law Research paper, No . 10 – 71, pp 239 – 260.
 9. Oraa, Jaime (1992), Human Rights in State of Emergency in International Law, Oxford: Clarendom Press.
 10. Verhoeven, Sten (2007), »International and Non – international Armed conflict« ,Institute for International law-working paper. No 107. pp.1-22.
 11. Waston, Geoffrey.R (2000), The Oslo Accords International Law and the Israeli – Palestinian Peace Agreements, Oxford: Oxford University Press.
 12. Zhipeng, He (2004),» The Derogation of Human Rights: Reasons, Purpose and Limits«. Available at: http://www.nuigalway.ie
 13. Zumpani, Federico (2014), »International Law, War and Human Rights: The Humanitarian Response Against the State of Emergency« , Athens Journal of Social Sciences , Vol.1, No.2 , pp. 31-41.

مقالات

اسناد و گزارش­ها

 1. . .Human Rights Committee, Concluding Observations of the Human Rights Committee: Israel, U.N. Doc: CCPR / C/ ISR/CO /13, 3 September 2010.
 2.  . The Geneva conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red cross, Available at: https://www.icrc.org.
 3. American Convention on Human Rights, (1969), Adopted at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights. At: www.refworld.org
 4. Consideration of Report Submitted by States Parties Under Article 40 of the Covenan, Initial Report of States Parties du in 1993 – Israel, U.N Doc: CCPR / C/ 8 / Add . 13, 9 April 1998 .
 5. European Convention on Human Rights. (1950). at: www.echr.coe.int
 6. Human Rights Committee, Concluding Observation of the Human Rights Committee: Egypt, U.N. Doc: CCPR/ CO /76 /EGY, 22 April 2002
 7. Human Rights Committee, Concluding Observations of the Human Rights Committee: Israel, U.N. Doc: CCPR /C / 79 / Add. 93, 18 August 1998.
 8. Human Rights Committee, Concluding Observations of the Human Rights Committee: Israel, U.N. Doc: CCPR / CO /78 / ISR , 5 August 2003.
 9. Human Rights Committee, Concluding Observations of the Human Rights Committee: Israel, U.N. Doc: CCPR / C/ ISR /CO / 4 , 21 November , 2014.
 10. Human Rights Committee, General Comment No.29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, 31 August 2007, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.
 11.  Human Rights Committee, General Comment No.31: Article 2 of the Covenant: the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, U.N. Doc: CCPR /C /21 /Rev .1 / Add . 13, 2004.
 12. Human Rights Committee, Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967, submitted in accordance with Commission resolution 1993/2 A, U.N. Doc: E/CN.4/2004/6, 2003.
 13.  Inter – American Commission on Human Rights , Report on Terrorism and Human Rights , OEA /Ser . L/V/II , 116, Doc .5 rev.1 corr , 22 October 2002 . Available at http://www.cidh.org.
 14. International Covenant an Civil and Political Rights , Adopted 16 Dec 1966 , by General Assembly resolution 2200 A(XXI) . Entry into force 23 March 1976 (ICCPR) No. 19668. Available at: https:/ treaties. un . org.
 15. Protocol Additional to the Conventions of 12 August 1949 , and Relating to the protection of victims of Non – international Armed conflicts (protocol II) , Adapted 1977, Entry into force : 7 December 1978.Available at: https://www.icrc.org.
 16. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 , Adopted at Geneva on 8 June 1997, No.17512. Available at: http://treaties.un.org/docpublication/ unts / volume % 201125 / volume - 112 b-1-17512. English pdf V and relating to the protection of victims of international armed conflicts (protocol I)
 17. Report of the Secretary – General Prepared Pursuant to General Assembly Resolution Es10 /13, Series A, No. A / Es -10 /248, 24 November 2003.
 18. Report of the Secretary, General Prepared Pursuant to General Assembly Resolution Es- 10 / 2 of 26 June 1997, No. A /Es – 10 / 6, S /1997 / 494
 19. United Nation, Economic and Social Council, Sixth Session, U.N. Doc: E/CN.4 /SR.195, 1950. Available at: www.un.org.
 20. United Nation, Security Council Resolution 465, Adopted by the Security Council at its 2203rd meeting, No. S/RES/465, 1 March 1980.
 21. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs , (2003), Glossary of Humanitarian Terms in Relation of Civilian in Armed Conflict, New York .
 22. United Nations, Economic and Social Council, The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees: Question of Human Rights and State of Emergency, U.N. Doc: E/CN.4 /sub.2/1997/19, 23 June 1997. Available at: http://www.refworld.org/
 23. United Nations, Human Rights Council, Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territory , U.N. Doc: A/ HRC / 12 / 37 , Twelfth session ,10 August 2009.

پرونده­ها

 1. European Court of Haman Rights, Gyprus v.Turkey , Applications No 6780 / 74 and 6950/75 , 1978 ,Report of the commission , Vol .1
 2. European Court of Haman Rights, Sakik and Others V. Turkey ,Judgment of 26 November 1997 , No 87 / 1996 /706 /898 – 903 .
 3. European Court of Human Rights, Lawless V. Ireland, Application No 332/57, Judgment Strasbourg, 1 July 1961. Availabele at: hudoc .echr.coe.int.
 4.  European Court of Human Rights: Demir v. Turkey .Application No.21380/93 , 21381/93 , 21383 /93 , Judgment 23 September 1998.
 5. Human Rights Committee , Mc Broeks V. Netherland, Application No 172 /1989, Judge 9 April 1981 .
 6. Human Rights Committee, Adrien Mundyo Busyo et al V. Democratic Republic of the Congo, Communication No .933 /2000 ,U.N. Doc: CCPR /C/78/D/933/2000, 2003. Available at: https://www1.umn.edu
 7. Inter –America Court of Human Rights, Case of Castillo Petruzzi et al. V. Peru, Judgment 30 May 1999 .

منابع اینترنتی

 1. Amnesty International, Israel and the Occupied Palestinian Territories: Families under the rubble: Israeli attacks on inhabited homes, 5 November 2014, , available at: http://www.refworld.org/docid/545cb4a54.html [accessed 21 June 2016]
 2. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, At: https://www.fidh.org/IMG/pdf/il2302a.pdf
 3. Oxford Public Interest Lawyers, »Legal Consequences of Israel's Construction of a Separation Barrier in the Occupied Territories«, International Law Opinion by Oxford Public Interest Lawyers (OXPIL) for the Association for Civil Rights in Israel (ACRI), 2 February 2004, University of Oxford. Available at: http://users.ox.ac.uk/~magd1538/OXPIL.htm.
 4.  The wall and International Humanitarian and Human Rights Law. At: stopthewall.org/downloads/pdf/book/internationallaw.pdf
 5.  World Report 2013: Israel / Palestine, Events of 2012. At: https://www.hrw.org