دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

استادیار و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن گذشته از حق تعیین سرنوشت خود محروم بوده‌اند و تحت اشغال نظامی در اسفناکترین وضعیت انسانی زندگی می‌کنند. هیچ‌یک از تلاش‌های به‌عمل‌آمده در جهت استقلال و آزادی مردم فلسطین نتیجه‌ نداشته است. به‌رغم آنکه کشورهای غربی مقاومت و مبارزات این مردم را اقدامات تروریستی تلقی می‌کنند، اسناد مختلف بین‌المللی، اعم از اسناد حقوق بشری و قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد، حق تعیین سرنوشت را در بعد خارجی آن، یعنی حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطة بیگانه، به‌ویژه ملت فلسطین، به رسمیت شناخته‌اند. در نتیجه حق این مردم در مقاومت و مبارزه با همة ابزارها و شیوه‌های ضروری برای کسب استقلال، مطابق اصول منشور ملل متحد، مشروع است. به‌علاوه، با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت امروزه حقی عام‌الشمول (ارگاامنس) و حتی در زمرة قواعد آمره است، مبارزات مردم فلسطین طبق اصول حقوق بین‌الملل نه‌تنها مشروعیت دارد، بلکه کمک‌های معنوی و مادی کشورهای دیگر به این مبارزات در اسناد متعدد بین‌المللی تجویز شده و حتی کشورهای دیگر از اواخر دهة 60 میلادی به ارائة کمک‌های معنوی و مادی به مردمان این سرزمین ترغیب شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Resistance of palestinians based on the Right to self-determination and the Obligations of International Community in this regard

نویسنده [English]

 • Tavakol Habibzadeh

Assistant Professor and Director of Public law Department, Faculty of Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Deprived of their right to self-determination, Palestinians have lived under military occupation in the most deplorable inhuman conditions for over half a century. None of the peaceful efforts with respect to achieving independence and liberty for the Palestinian people has been successful in the past. Despite how the nature of their resistance is viewed by a number of Western countries, international instruments including Human Rights documents and Resolutions of the UN General Assembly, have recognized the right to self-determination as the right to independence and the right of establishment of a State by populations under colonization and foreign occupation in a general sense, as well as acknowledged these rights for the people of Palestine in particular. As a result, these instruments have legitimized the right of these populations to resist, using all necessary means and methods in accordance with principles of the UN Charter, in order to attain independence. Since the right to self-determination is considered erga omnes as well as jus cogens, not only the resistance of the people of Palestine is lawful and legitimate, but the moral support and material aid of other States are authorized in international instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Community
 • right to resistance
 • Right to Self-Determination
 • Palestine
 • United Nations
 1. الف) فارسی

  1. اخوان خرازیان، مهناز (1386). «تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد»، مجلة حقوقی، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش 36، صص 95ـ 142.
  2. فرخ‌زاد، مهسا (1392). «تحولات عناصر تشکیل دولت با تکیه بر موضوع فلسطین»، رسالة دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  3. کوئیگلی، جان (1372). فلسطین و اسرائیل، رویارویی با عدالت، ترجمة سهیلا ناصری، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران.
  4. مسئولیت بین‌المللی دولت (2001). پیش‌نویس و شرح مواد تهیه‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل، ترجمة نصرت‌الله حلمی، نشر میزان.
  1. حبیب‌زاده، توکل (1383). «پایان نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین و شکل‌گیری رژیم صهیونیستی»، در مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل، گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، صص 256ـ 319.

  ب) منابع لاتین

  ـ کتب و مقالات

  1. Abi-Saab Georges (1985). "War of Nationla Liberation and the Law of war", in Richard Falk, Friedrich Kratochwil and Saul H. Mendlovitz (eds.), International Law: A Contemporary Perspective, Boulder, Co: Westriew.
  2. Brownlie Ian (1998). Principles of Public International Law, fifth Edition, Clarendon Press, Oxford.
  1. Cassese Antonio (1995). Self-determination of Peoples: A Legal reappraisal, Cambridge: Cambridge University Press.
  2. Cristescu  Aureliu (1981). "The Right to Self-determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments", available at: http://shr.aaas.org/article15/Refrence_Materials/E_CN.4_Sub.2_404.Rev.1_Eng.pdf.
  3. Dweik  Musa (1997), "Settlement and the Palestinian Right to Self-determination", in Palestine-Israel Journal, Vol.4 No.2, available at: http://www.pij.org/details.php?id=478
  4. Encyclopædia Britannica, (2013), "self-determination",  Encyclopædia Britannica Online, Encyclopædia Britannica Inc., , available at: 
   <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/533380/self-determination> (accessed on 3/3/2015).
  5. Espiell Hector Gros (1978). Implementation of United Nations Resolutions relating to the Rights of Peoples under Colonial and Alien Domination to Self-Determination, Commission of Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/405 (vol. I), 20 June, available at: http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BE1DDCB608178D7685256DE100727E8F 
  6. Espiell Hector Gros (1980). The Right to Self-Determination: Implementation of United Nations Resolutions, E/CN.4/Sub.2/405/Rev.l, New York: United Nations, available at: http://daccess-ods.un.org/TMP/2793836.29560471.html
  7. Ginther K. (1982). "Liberation Movements", Encyclopedia of Public International Law (EPIL) 3.
  8. Griffioen Christine (2010). Self-determination as a Human Right. The Emergency Exit of Remedial Secession, Science Shop of Law, Economics and Governance, Utrecht University, August, available at: http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/335882129 (accessed on 3/3/2015)
  9. Griffiths Martin (2003). "self-determination, International society and World Order", Macquarie Law Journal, No 3, available at: http://www.austlii.edu.au/au/journals/MqLJ/2003/3.html (accessed on 3/3/2015).
  10. Guarnieri Mya (2011), "Palestinian right to fight occupation not only moral, but legal as well", Dec. 22, , available at: http://972mag.com/on-the-palestinian-legal-right-to-fight-the-occupation/30855/ (accessed 20/10/2014)
  11. Information Clearing House (2008), "Resistance to Israeli Occupation – a Right?", December 29, , available at: http://www.informationclearinghouse.info/article21559.htm
  12. Malanczuk Peter (1997). Akhurst's Modern Introduction to International Law, 7th revised edition, Routledge.
  13. Melik O. and Christophe G. (1992). The Right of Peoples to Self-Determination and to Permanent Sovereignty over their Natural Resources Seen from a Human Rights Perspective, Part of a series of Human Rights Program of the Europe-Third World Centre (CETIM), 18 December, available at: http://www.cetim.ch/en/documents/bro12-auto1-A4-an.pdf
  14. Orakhelashvili (2006). Peremptory Norms in International Law, Oxford: Oxford University Press.
  15. Quoc Dinh N., Dailler P. et Pellet A. (1992). Droit International Public, 4 ed., L.G.D.J. 
  16. Raic D., (2002). Statehood and the Law of Self-determination, the Hague: Martinus Nijhoff.
  17. Saul Matthew (2011). The Normative Status of Self-Determination in International Law: A Formula
  18. Shaw  Malcom N. (2003). International Law, 5th edition, Cambridge University Press.
  19. Shaw Malcom N., (2008). International Law, 6th edition, Cambridge University Press.
  20. The Guardian (2014). EU parliament backs Palestinian state ‘in principle’, December 17, available at: http://www.theguardian.com/world/2014/dec/17/eu-parliament-backs-palestine-state
  21. The Human Rights Committee's General Comment on Self-Determination adopted in 1984, HRI/GEN/1/Rev.1, 1994.
  22. The Irish Times (2014). "European Parliament supports recognition of Palestine", December 18, available at: http://www.irishtimes.com/news/world/european-parliament-supports-recognition-of-palestine-1.2041494
  23. Uibopuu (1982), "War of National Liberation", EPIL 4. 
  24. Yash Ghai (2001). Human Rights and Social Development Toward Democratization and Social Justice, United Nations Research Institute for Social Development Program on Democracy, Governance and Human Rights, Paper Number 5, October.
  1. Falk Richard (2001). "Azmi Bishara, the Right of Resistance, and the Palestinian Ordeal", Journal of Palestine Studies 122, vol. 31, No 2, available at: http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/41114
  1. Hannikainen (1988). Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law, Historical Development,
  1. Thurer Daniel and Burri Thomas (2008). "Self-determination", in Max Planck Encyclopedia of Public International law, available at: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e873?rskey=MEfCYK&result=1&prd=EPIL (accessed on 3/3/2015)
  1. UNISPAL (1978). The Origins and Evolution of the Palestine Problem, Part I: 1917-1947, Title: "The working of the Mandates System ", available at: http://domino.un.org/UNISPAl.NSF/181c4bf00c44e5fd85256cef0073c426/aeac80e740c782e4852561150071fdb0 (accessed on 3/3/2015)

  ج) اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای

  A/RES/1514 (XV), Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 14 December 1960, www.un.org/documents/ga/res/15/ares15.htm.

  A/RES/181(II) of 29 November 1947, http://www.un.org/documents/ga/res/2/ares2.htm.

  A/RES/2105 (XX), 20 December 1965.

  A/RES/2533 (XXIV), 10 December 1969.

  A/RES/2625 (XXV), 24 October 1970, available at: http://www.un.documents.net/ a25r2625.htm.

  A/RES/2625 (XXV), 24 October 1970, Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations, , available at: www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm

  A/RES/2708, 14 December 1970.

  A/RES/2787 (XXVI), 6 December 1971.

  A/RES/2936 (XXVII), 13 December 1972.

  A/RES/3070 (), 30 November 1973.

  A/RES/3103 (XXVIII), 12 December 1973, 28th Session, Basic principles of the legal status of the combatants struggling against colonial and domination and racist regimes, available at: http://daccess-ods.un.org/TMP/6536352.63442993.html.

  A/RES/3236 (XXIX), 22 November 1974.

  A/RES/3237 (XXIX), 22 November 1974.

  A/RES/3314 (XXIX), 1974.

  A/RES/35/1227 (C), December 1980.

  A/RES/39/146 (B), 14 December 1989.

  A/RES/43/177, 15 December 1988.

  A/RES/52/250, 13 July 1998, “Participation of Palestine in the work of the United Nations”.

  A/RES/6649, 30 November 1970.

  A/RES/69/165, 18 Dec. 2014 , available at: http://www.un.org/fr/ga/69/resolutions.shtml.

  A/RES/69/241, 19 Dec. 2014, available at: http://www.un.org/fr/ga/69/resolutions.shtml.

  A/RES/73/43, 3 December 1982, Importance of the universal realization of the right of peoples to self-determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and peoples for the effective guarantee and observance of human rights, available at: http://www. un.org/documents/ga/res/37/a37r043.htm.

  A/RES/ES-7/4, 19 August 1989.

  African (banjul) Charter on Human and Peoples' Rights, 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force 21 October 1986, available at: http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf

  Commission on Human Rights (2005), "Situation in Occupied Palestine", Resolution 2005/1 7 April, in Report on the sixty-first session, 14 March-22 April 2005, E/CN.4/2005/134 (Part I), available at: http://www.un.org/en/terrorism/pdfs /2/G0514744.pdf

  ECOSOC/Res/1978 (LIX), 31 July 1975.

  Human Rights Committee, General Comment 12 (1994), Article 1 (Twenty-first session, 1984), Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 12.

  ICJ Report (2004), Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestine Territory, 9 July.

  ICJ Reports (1971), Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) (Advisory Opinion).

  ICJ Reports (1975), Western Sahara (Advisory Opinion).

  ICJ Reports (1995), Timor Oreantal, 

  ICJ Reports 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd. (Belgium v. Spain) (Second Phase).

  Organization of Islamic Cooperation, (1999), Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, http://www.oic-oci.org/english/convenion/terrorism_convention.htm (accessed on 6/3/2015)

  Palestine National Council (1988), Declaration of Independence, Algiers, 15 November.

  Recommandation générale XXI (48), adoptée à la 1147e séance, le 8 mars 1996.

  S/RES/242 (1967) 22 November 1967, available at: http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch3.pdf 

  S/RES/465 (1980), 1 Mars 1980, available at:  http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/5AA254A1C8F8B1CB852560E50075D7D5

  Vienna Declaration and Program of Action, 1993, available at: www.unhchr.ch/huridocda/huridocda.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en

  Yearbook ILC, 1966, vol. II, available at: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf