دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء(س)

2 دانشجوی دکتری حقوق بین ‏الملل دانشگاه مفید قم

3 دانش‌آموختة دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

چکیده

از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال می‏گذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایت‏های مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیح‌کننده نه‌تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار می‏آید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایت‌های تسلیحاتی صورت‌گرفته به بهانه‏های بشردوستانه و متقابل نیز نمی‏تواند ادله‏ای پذیرفتنی در عرصة بین‌المللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیان‌شده، توجه به برگزاری انتخابات صورت‌گرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت ریاست‌جمهوری، تسلیح معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بین‏المللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقالة پیش رو، به‌مثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روش‏های توصیفی‏، ضمن بیان توجیهات ارائه‌شده در زمینة ارسال سلاح و تجهیزات نظامی‌ ‏و تأمین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بین‏الملل، پاسخی مستدل ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arming the Syrian opposition from the perspective of international law

نویسندگان [English]

 • Maryam Ahmadinejad 1
 • Mohsen Mataji 2
 • Yaser Aminalroaya 3

1 Assistant Professor, University of Alzahra, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Law, Faculty of Law, Mofid University, Qom, Iran

3 PhD in International Law, Faculty of Law and Political Sciences , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

It has been over five years since the Syrian crisis has begun. Financial and logistical support of regional and trans-regional States have played a key role in the prolongation of this upheaval. Arming the Syrian opposition not only violates the principle of prohibition on use of force, but also falls short of the imaginable scope of both the principle of humanitarian intervention and the principle of counter-intervention. Additionally, as Bashar Al-Assad was elected president in the 2014 elections, the mentioned act is also illegitimate under the principle of the right of nations to self-determination. Based on a descriptive method, this article provokes international principles to argue against justifications applied to aid the Syrian rebels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • armed groups
 • arming
 • humanitarian intervention
 • Use of Force
 • Self Determination
 1. الف) فارسی

  1. اکبری، سید‏محمد (1378). «اصل عدم مداخله»، پژوهش حقوق عمومی، پاییز و زمستان، ش 1.
  2. امین‏زاده، الهام (1380). «تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت»، راهبرد، پاییز، ش 21.
  3. آقایی، قاسم (1383). «مداخلة بشردوستانه؛ از ممنوعیت تا ضرورت»، پژوهش حقوق عمومی، تابستان، ش 11.
  4. برونو، سیما (1378). «ناتو، سازمان ملل و جنبه‏های حقوقی استفاده از زور»، ترجمة محمدجعفر قنبری جهرمی، مجلة حقوقی بین‏المللی، ش 24.
  5. پروین، خیراله و محمدصادق ‏فقفوری ‏بیلندی (1391). «اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت‏ها: مطالعة موردی سوریه»، مطالعات حقوق‏ بشر اسلامی، زمستان، س ‏اول، ش 2.
  6. جهان‏نما، ابراهیم (1339). «شناسایی در حقوق بین‏المللی: تعریف شناسایی»، کانون ‏وکلا، مهر و آبان، ش 73.
  7. ضیایی‏بیگدلی، محمدرضا (1380). حقوق جنگ (حقوق بین‏الملل مخاصمات مسلحانه)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  8. عزیزی، ستار (1390). «بررسی مشروعیت دعوت از مداخلة خارجی در مخاصمات داخلی: با تأکید بر رأی دیوان بین‏المللی دادگستری در قضیة فعالیت‏های نظامی در سرزمین کنگو»، پژوهش حقوق عمومی، تابستان، دورة 13، ش 33.
  9. قانون الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم مصوب 1388.
  10. کرم‏زاده، سیامک (1382). «تروریزم و دفاع مشروع در حقوق بین‏الملل»، مدرس علوم انسانی، بهار، ش 28.
  11. ممتاز، جمشید و فریده ‏محمدعلی‌پور (1381). «دفاع مشروع»، مجلس و راهبرد، پاییز، ش 35.
  12. یاقوتی، محمدمهدی (1390). «استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‏الملل»، سیاست خارجی، زمستان، ش 99.

  ب) انگلیسی

  1. Akande, Dapo (2012). Self Determination and the Syrian Conflict – Recognition of Syrian Opposition as Sole Legitimate Representative of the Syrian People: What Does this Mean and What Implications Does it Have? www.EJILtalk.org, (24 June 2013).
  2. Akande, Dapo (2013). Would It Be Lawful For European (or other) States to Provide Arms to the Syrian Opposition?, www.EJILtalk.org (10 July 2015).
  3. Albright, Madeline K. (1999). Prepared Remarks at the Council on Foreign Relations, June 28 1999.
  4. Roth, Brad R, Governmental Illegitimacy in International Law, Oxford University Press, 2000.
  5. BBC News (online). Syria: France Backs Anti-Assad Coalition, 13 November 2012.
  6. BBC News, 13 Oct 2015, www.bbc.com/news/world-middle-east-34509793, (20 Oct 2015).
  7. Charter of the United Nations.
  8. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948.
  9. Council Decision (EU), "Concerning Restrictive Measures against Syria", Official Journal of the European Union, No. 2012/420/CFSP, 23 July 2012.
  10. Council Decision (EU), "Concerning Restrictive Measures against Syria", Official Journal of the European Union, No. 2013/255/CFSP, 31 May 2013.
  11. Council of the European Union, Council declaration on Syria, Brussels, 27-28 May 2013, 3241st Foreign Affairs Council meeting.
  12. Council Regulation (EU), "Concerning Restrictive Measures in View of the Situation in Syria", Official Journal of the European Union, No. 878/2011, 2 September 2011.
  13. Council Regulation (EU), "Concerning Restrictive Measures in View of the Situation in Syria", Official Journal of the European Union, No. 36/2012, 18 January 2012.
  14. Council Regulation (EU), "Concerning Restrictive Measures in View of the Situation in Syria", Official Journal of the European Union, No. 442/2011, 9 May 2011.
  15. Dinstein, Yoram (2011), War, Aggression and Self-Defense, Cambridge University Press, 5th ed.
  16. Eurasia Review Journal of Analysis and News, 4 Janury 2016, http://www.eurasiareview.com/13102015-washington-airdrops-tons-of-weapons-to-rebels-in-syria-oped/, (4 Janury 2016).
  17. Ferencz, Benjamin Berell (1975). Defining International Aggression. The Search for World Peace: A Documentary History and Analysis, Vol. II, 49.
  18. France 24, http://www.france24.com/en/20140821-france-arms-syria -rebels-hollande
  19. General Assembly Resolution (1965). A/RES/2131, Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty, Dec. 21 1965.
  20. Gray, Christine (2008). International Law and the Use of Force, Oxford University Press, 3rd Ed.
  21.  Guidance. Chemical Weapon use by Syrian Regime: UK Government Legal Position, 29 August 2013 (chemical-weapon-use-by-syrian-regime-uk-government-legal-position/chemicalweapon-use-by-Syrian-regime-uk-government-legal-position-html-version).
  22. Henderson, Christian (2013). the Provision of Arms and Non-Lethal Assistance to Governmental and Opposition Forces, UNSW Law Journal, Volume 36(2).
  23. Hersch Lauterpacht (1947). Recognition in International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
  24. hurriyet daily news, http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-us-train-equip-program-for-syrian-opposition-to-kick-off-march-1.aspx?pageID=238&nID=78964&NewsCatID=510 .
  25. ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Dem. Rep. Congo v. Uganda), 2005.
  26. ICJ, Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 2003.
  27. ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004.
  28. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996.
  29. Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, UN Doc A/RES/2908 (2 November 1972).
  30. International Court of Justice (1986). Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. USA), Judgment of 27 june 1986.
  31. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-I, Decision on Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction.
  32. Koh, Harold Hongju (2013). Syria and the Law of Humanitarian Intervention, Part II: International Law and the Way Forward, Just Security, www.justsecurity.org (2 October 2015).
  33. Kristin Archick, Paul Belkin, Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud, Derek E. Mix, European Fighters in Syria and Iraq: Assessments, Responses, and Issues for the United States, Congressional Research Service, 2015.
  34. Kristin Archick, Paul Belkin, Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud, Derek E. Mix, European Fighters in Syria and Iraq: Assessments, Responses, and Issues for the United States, Congressional Research Service, 2015.
  35. Nollkaemper, André (2013). A Shared Responsibility Trap: Supplying Weapons to the Syrian Opposition, www.EJILtalk.org (17 June 2013).
  36. Ramesh Chandra Thakur, William Maley, Theorising the Responsibility to Protect, Cambridge University Press, UK, 2015.
  37. Rosenstock, Robert (1971). the Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations: A Survey, The American Journal of International Law, Vol. 65, No. 5 (Oct., 1971).
  38. Ruys, Tom (2010). “Armed Attack” and Article 51 of the UN Charter—Evolutions in Customary Law and Practice.
  39. Ruys, Tom (2014). Of Arms, Funding and “Nonlethal Assistance” Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War, 13 Chinese Journal of International Law.
  40. Schmitt, Michael (2014). Legitimacy versus Legality Redux: Arming the Syrian Rebels, 7 "Journal of National Security law and Policy", 139-159.
  41. Talmon, Stefan (2013). Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People, BONN Research Papers on Public International Law, Paper No 1/2013, 3 March 2013.
  42. The 2000 Declaration of the South Summit by the G77, Havana, Cuba, 10-14 April 2000.
  43. The European Union and Syria, Factsheet, EU, 28 February 2013.
  44. The Guardian, 13 Oct 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/oct/13/us-syria-rebels-ammunition-airdrop-isis-assad-regime, (17 Oct 2015).
  45. The UK Foreign Policy Document No. 148, 57 BYIL (1986).
  46. The Wall Street Journal, http://www.wsj.com/articles/obama-proposes-500-million-to-aid-syrian-rebels-1403813486.
  47. Theguardian, http://www.theguardian.com/world/2013/apr/20/us-syria-130m-military-aid-package
  48. UK Parliament, House of Commons, Official Report, Parliamentary Debates, vol. 553, col. 452, 20 November 2012.
  49. United Nations Doc. A/AC.125/SR.110-114, 63 (Australia), 74 (UK), 83 (USA); UN Doc A/C.6/25/SR.1184.
  50. United Nations Doc. S/RES/1973 (Mar. 17, 2011).
  51. United Nations General Assembly document A/RES/36/103, "Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States", 9 December 1981.
  52. United Nations General Assembly document. A/RES/2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Annex, 24 October 1970.
  53. United Nations General Assembly resolution 3070(XXVIII), A/RES/37/43, 3 December 1982.
  54.  United Nations General Assembly resolution 3246 (XXIX), A/RES/3246, 29 November 1974.
  55.  United Nations General Assembly resolution 3382 (XXX), A/RES/31/34, 16 October 1975.
  56. United Nations General Assembly resolution 377 (V) “Uniting for Peace”, 3 November 1950.
  57. United Nations General Assembly Resolutions 1514, 3070, 3103, 3328, 3421, 3481, 31/91, 32/42 and 32/154.
  58. United Nations Security Council Resolution 1373 (2001), Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 September 2001.
  59. United Nations Security Council Resolution 2083 (2012), U.N. Doc. S/RES/2083.
  60. US Department of State, Digest of United States Practice in International Law 2012
  61. US State Department, Daily Press Briefing, 12 December 2012.