دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به‌رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جهان امروز شاهد نقض گستردۀ این حقوق است. شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب به‌منظور رعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد. اتحادیۀ آفریقایی در اوایل قرن 21 اصل عدم بی‌تفاوتی را بنیان‌گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه بشتابد. اصلی که همگام با اصل مسئولیت حمایت شکل گرفت تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی قارۀ آفریقا باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه‌ای اکتشافی ضمن تبیین عناصر اصل عدم بی‌تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین‌های مشابه یا به ظاهر متضاد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی‌تفاوتی جایگزینی برای اصل عدم مداخله است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the principle of non-indifference in the attitude of African Union

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Kadkhodaei 1
 • Naser Sargaran 2
 • Maryam Abidinia 3

1 Professor, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In spite of inflation in norms regarding human rights and humanitarian law, today’ world is witnesses the violation of these laws in a great deal. The main reason can be found in the lack of effective and appropriate procedures for complying with these laws. In the beginning of 21st century, principle of non-indifference was formed by African Union, for helping people facing gross violation of human law and humanitarian law. The principle formed at the same time that the principle of responsibility to protect was established, as a respond to the social needs of Africa continent. This research, with an exploratory method, clarifies the boundary between the principle of non-indifference and the other same principles and doctrines or seemingly contradictory ones, and through this path, answers this fundamental question that whether the principle of non-indifference was regarded as a substitution for the non-intervention’s principle?

کلیدواژه‌ها [English]

 • African Union
 • peace and security council
 • principle of non-indifference
 • principle of non-intervention
 • principle of responsibility to protect
 • the statute of African Union
 • فارسی

  بیگ‌زاده، ابراهیم (1390). حقوق سازمان‌‌‌های بین‌‌‌المللی، انتشارات علمی- فرهنگی مجد.

  پاشا، صالح‌علی (1379). «عقل و قانون، تحولات حقوق خصوصی»، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر سیدحسن امامی، نویسنده: محمدحسین شهبازی، انتشارات دانشگاه تهران.

  تسون، فرناندو (1388). فلسفۀ حقوق بین‌‌‌الملل، ترجمۀ محسن محبی، انتشارات شهر دانش.

  رنجبریان، امیرحسین و شکیب‌منش، هدی (1392). «جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیرو‌‌‌های پاسدار صلح»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شمارۀ 40.

  شریفیان، جمشید (1380). «بین‌المللی‌شدن حقوق بشر»، فصل‌نامۀ سیاست خارجی، سال پانزدهم، شمارۀ 3.

  صفایی، سیدحسین (1367). «مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، مجلۀ حقوقی (دفتر خدمات حقوق بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران)، شمارۀ 9.

  ـــــــــــــــــــــــ (1387). «مداخله در امور کشور‌‌‌های دیگر از دیدگاه حقوق بین‌‌‌الملل»، مقالاتی دربارۀ حقوق بین‌‌‌الملل و داوری‌‌‌های بین‌‌‌المللی، نشر میزان، چاپ دوم.

  فلسفی، هدایت‌الله (1390). صلح جاویدان و حکومت قانون: دیالکتیک همانندی و تفاوت، فرهنگ نشر نو، چاپ اول.

  ملکی‌زاده، امیرحسین (1387). «بررسی تحلیلی بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد (اصل عدم توسل به زور)»، کانون وکلا.

  ممتاز، جمشید (زمستان 1379). «مداخلۀ بشردوستانۀ ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمۀ مرتضی مختاری‌امین، سیاست خارجی، سال چهاردهم، شمارۀ 4.

  ممتاز، جمشید و صابری‌انصاری، بهزاد (1391). «تأثیر رویۀ بعدی دولت‌‌‌ها بر اصل منع تهدید و توسل به زور»، مجلۀ راهبرد، شمارۀ 63.

   

   

   

   

   

   

  Abbas Ali Kadkhodaei, Professor, Public and International Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

  Naser Sargaran, Ph.D. Student, International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author).

  n99sargeran@gmail.com

   

   

  Maryam Abidinia, Ph.D. Student, International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  انگلیسی

   

  • African union, (2004), Anderson, Kenneth, (2004)," united nations collective security and the united states security an age of rising multipolarity, Chicago journal of international law, vol. 10, no, 1.
  • Barnidge, Robert p., (2008), "united nations and the African union: assessing partnership for peace in Darfur",Journal of conflict and security law, vol. 14, no. 1.
  • bellamy, alex j., "the responsibility to protect and the problem of military intervention", international affairs, 2008, vol. 84, no. 4
  • Lepard, brian d, (2002), rethinking humanitarian intervention: a fresh legal approach based on fundamental ethical principles in international law and world religions, the pennsylVania university press university park.
  • Williams paul d, from non-intervention to non-indifference: the origins and development of of the African union security culture, 2007.
  • Murray, Rachel, ) human rights in Africa from OAU to African union, cambridge university.
  • 2005 world summit outcome document, a/res/60/1
  • Report of the chairperson of the AU commission, psc/pr/(xvii), 20 October.
  • ICISS report (the responsibility to PROTECT,2001.
  • http://internationallaw.persianblog.ir/post/31/visited at5/12/2014.
  • Avezov Xenia, Jan.13: 'Responsibility while protecting': are we asking the wrong questions? Available at: http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/Avezov_Jan13, visited at 12/01/2015.
  • http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=133892, visited at 10/02/2015.
  • http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=133892, visited at 12/03/2015.