دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از چند دهۀ اخیر، امریکا با دستیابی به فن‌آوری تولید سلاح‌های هدایت‌شونده مانند هواپیماهای ‌بدون‌سرنشین پیشرفته، همچنین تجهیز آن‌ها به انواع امکانات پیشرفتۀ جاسوسی، موشک‌های هوشمند و انجام قتل‌های هدفمند، مباحث جدیدی را در جامعۀ بین‌المللی ایجاد کرده است. به‌کارگیری پهپادها در برخی کشورهای ‌اسلامی چون یمن، سومالی، افغانستان، عراق و به‌ویژه پاکستان شیوع نگران‌کننده‌ای داشته که مورد نارضایتی دولت و مردم این کشور شده است. حملات پهپادها در پاکستان، نقض حریم هوایی و تجاوز به قلمرو حاکمیتی پاکستان بوده است که به‌ موجب آن عدۀ زیادی از مردم غیرنظامی کشته و زخمی و اماکن عمومی تخریب شده‌اند. این حملات عمدتاً غیرمشروع، نقض صریح حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی با توجه به‌ ضرورت و اهمیت بررسی به‌کارگیری پهپادها ابعاد مختلف موضوع را بررسی و حملات هواپیماهای بدون‌سرنشین را تجزیه‌ و تحلیل کرده است. حال موضع حقوق بین‌الملل و بشردوستانه درخصوص حملات هواپیماهای بدون‌سرنشین چیست؟ آیا این حملات به‌واسطۀ جرم تجاوز و تخطی از موازین جنگی در صلاحیت ICC است؟ پاسخ به این پرسش‌ها از موضوعات بررسی‌شده در مقالۀ حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violation of States' Airspace by U.S Drones (Case Study: Pakistan)

نویسندگان [English]

  • Yaser Mokarrami Ghartavol 1
  • Amir Hosein Ranjbarian 2

1 PhD student, Faculty of law and political sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of law and political sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent decade, the U.S. government has achieved the technology of remote control automated weapons such as advanced drones which are equipped with modern intelligence facilities, smart missiles and targeted killing programs. This achievement has created new challenging issues in international community. Use of the drones in borders of several Islamic countries like Yemen, Somalia, Afghanistan, Iraq and especially Pakistan, has caused dissatisfaction among the people and the government of these countries. Regarding Pakistan’s, these drones have caused fatalities and injured many civilians and destroyed many buildings. These attacks are mainly illegitimate, violation of international law, the UN charter and the norms of human rights and humanitarian law. This paper discusses the various aspects of the subject, and also analyze the drone attacks. Examines the taken position by international law and Humanitarian law regarding Drones’ strikes? Answers the question whether this attacks can be the subject ICC jurisdiction in terms of aggression and violation of rules of war?

کلیدواژه‌ها [English]

  • drones (UAVs)
  • airspace violations
  • Humanitarian law
  • THE USA
  • Pakistan
الف) فارسی
ابراهیمی، نصرالله (1377). «درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و ارزیابی اساس‌نامۀ آن»، مجلۀ حقوقی، شمارۀ 23.
اوکونل، ماری‌الن (2010). حقوق بین‌الملل درخصوص هواپیماهای بدون‌سرنشین، ترجمۀ عبدالله عابدینی، قابل دسترسی در تارنمای: http://internationallaw.blogfa.com/post-603.aspx.
تقی‌زاده، زکیه و هداوندی، فاطمه (1391). «کنکاشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون‌سرنشین در حقوق بین‌الملل»، سال نهم، شمارۀ 4.
جباری، منصور (1384). «مطالعۀ تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما»، پژوهش حقوق و سیاست، شمارۀ 15 و 16.
جباری، منصور (1385). «شناسایی بین‌المللی حقوق مربوط به هواپیما»، پژوهش حقوق و سیاست، شمارۀ 18.
سلمانی قهیازی، احمد (1385). «سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانۀ امریکا و تأثیر آن بر امنیت بین‌المللی»، نشریۀ مدیریت نظامی، شمارۀ 22.
شایگان‌فرد، مجید (1387). «دیوان بین‌المللی کیفری و صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز»، فصل‌نامۀ حقوق، شمارۀ 4.
شیخی، محمدباقر (1387). «طبقه‌بندی اختلافات هواپیمایی بین‌المللی کشوری»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق، شمارۀ 46.
قربان‌نیا، ناصر (1387). حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، چاپ نخست، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
کاظمی، علی‌اصغر (1366). «پرواز بر مناطق مختلف دریایی در کنوانسیون جدید حقوق دریاها»، مجلۀ سیاست خارجی، شمارۀ 3.
کرماجانی، داود (1392). «کاربرد هواپیماهای بدون‌سرنشین از منظر حقوق بین‌الملل»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه.
مسیح تهرانی، انوشیروان (1377). «حقوق بین‌الملل هوایی و فضایی»، ماهنامۀ دادرسی، شمارۀ 11.
ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1386). حقوق بین‌الملل بشردوستانۀ مخاصمات مسلحانۀ داخلی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
ب) انگلیسی
31st International conference of the red cross and red crescent (2011). International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts, 31IC/11/5.1.2, Geneva.
 
A.SCHABAS OC WILLIAM; (2007). An Introduction to the International Criminal Court, Third Edition, Cambridge University Press.
 
Alston, Philip (2010). Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/HRC/14/24/Add.6.
 
ALBIN, ESER (2002). Individual Criminal Responsibility, Vol. I, Oxford University Press.
 
Amnesty International (2013). Words, War ans the Rule of Law, (AMR 51/032/2013).
 
Amnesty International (2010). “As If Hell Fell On Me”: The Human Rights Crisis in Northwest Pakistan, ASA 33/004/2010.
 
Andrew, C. Orr (2011). "Unmanned, Unprecedented and Unresolved: The Status of American Drone Strikes in Pakistan Under International Law", Cornell International Law Journal ,Vol. 44.
 
Christopher, A.Jones (1997). Unmanned Aerial Vehicles an Assessment of Historical Operations and Future PossibilitIes, Air Command and Staff College.
 
Cobb Cooper John (1952). "Roman Law and the Maxim Cujus Est Solum In International Air Law", McGill Law Journal.
 
Columbia Law School Human Rights Institute (2012). United States Compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights.
 
CRYER ROBERT and others (2010). An Introduction to International Criminal Law and Procedure, second edition; CambRridge University Press.
 
Eskiev Daniel and Litt Constanze (2012). Drone Warfare in the Middle East, HAMMUN 2012 Study Guide Security Council.
 
François Bugnion (2002). "Just War, War of Aggression and International Humanitarian Law", International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 847.
 
Get the data: Drone wars Archives - The Bureau of Investigative Journalism (2016). The Bureau of Investigative Journalism. Retrieved 17 March 2016, from.
 
H.Cox Timothy and other (2004). Civil UAV Capability Assessment, NASA Aeronautics Research Mission Directorate.
 
Hin-Yan Liu (2012). "Categorization and legality of autonomous and remote weapons systems", International Review of the Red Cross, 94, 627-652.
 
Human Rights Watch (2010). Country Summary (pakistan).
 
international committee of the red cross (2009). Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, VOL. I.
 
International Crisis Group Asia Report N 178 (2009). Pakistan: Countering Militancy in FATA.
 
International Crisis Group Asia Report N 247 (2013). Drones: Myths and Reality in Pakistan.
 
San Remo (2012). "International Humanitarian Law and New Weapon Technologies 34th Round Table on current issues of international humanitarian law", International Review of the Red Cross, 94, 814-817.
 
Interview with Peter W. Singer (2012). "International Review of the Red Cross", 94, 467-481.
 
Judgment of the Peshawar High Court (2013). "Peshawar Judicial Department", Writ Petition No. 1551-P/2012.
 
Kolb Robert and Hyde Richard (2008). An Introduction to the International law of Armed Conflicts, Oxford—Portland Oregon, Hart Publishing.
 
Kronstadt K. Alan (2012). Pakistan-U.S. Relations, Congressional Research Service.
 
LARM DENNIS (1996). Expendable Remotely Piloted Vehicles for Strategic Offensive Airpower Roles, Air University Press Maxwell Air Force Base, Alabama.
 
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1. C.J. Reports 1996,
 
Litt Constanze & Eskiev Daniel (2012). Drone Warfare in the Middle East, Hamburg Model United Nations 2012 Study Guide Security Council.
 
Markus, Benzing (2008). Sovereignty and the Responsibility to Protect in International Criminal Law.
 
O’Connell Mary Ellen & others (2010). Drones under International Law, Whitney R.Harris World Law Institute.
 
P.Ehrhard Thomas (2010). Air Force Ua Vs: The Secret History, A Mitchell institute study.
 
PCNICC/2002/WGCA/DP.3 (Proposed text on the definition of the crime and act of aggression/ Proposal submitted by the delegation of Colombia).
 
Peter Asaro (2012). "On banning autonomous weapon systems: human rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making", International Review of the Red Cross, 94, 687-709.
 
Pew Research Center’s Global Attitudes Project (2012). Pakistani Public Opinion Ever More Critical of U.S.
 
Ram, J., Sgobba, T., & Dempsey, P. (2011). Do we need an international regulatory framework for space?. Vienna: Springer.
 
Robert P.Barnidge (2012). "A Qualified Defense of American Drone Attacks", Boston University International low Journal, Vol. 30: 409.
 
S.Tsach, J.Chemla, D.Penn, D.Budianu (2004). History of uav Development in Iai & Road Ahead, 24TH International Congress of the Aeronautical Sciences.
 
Stanford Law School (2012). Living Under Drones Death, Injury, and Trauma to Civilians From US Drone Practices in, Pakistan, September 30th.
 
Stuart Casey-Maslen (2012). "Pandora's box? Drone strikes under jus ad bellum, jus in bello, and international human rights law", International Review of the Red Cross, 94, 597-625.
 
Susan Breau & other (2011). Drone Attacks, International law, and the Recording of Civilian Casualties of Armed Conflict, Oxford Research Group.
 
Valavanis, K., & Vachtsevanos, G. (2015). Handbook of unmanned aerial vehicles, newyork: Springer.
 
Wrage Stephen (2011). "Norms for Assassination by Remotely Piloted Vehicle Strategic Insights", Vol. 10, Issue 2.
 
yemen-analysis (2016). Securitydata.newamerica.net, Retrieved 17 March 2016, from http://securitydata.newamerica.net/drones/yemen-analysis.html.
سایت‌های اینترنتی