دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

استادیار، دانشکدۀ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deprivation of Nationality of Sheikh Isa Qassim from the Perspective of International Law and Bahrain Domestic Law

نویسنده [English]

  • Amir Maghami

Assistant Professor, Faculty of Law and Theology, Ashrafi Esfahani University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Bahrain's government has faced with people openly protest over the past six years. The peaceful demonstrations, often with intention of self-determination for the people of Bahrain has been done. Sheikh Isa Qassim, one of the religious leaders of protesters arrested by the government and was deprived of his Bahraini nationality in 2016. The present analytical – descriptive article indicates that nationality is an internationalized issue and arbitrarily deprivation of nationality is prohibited under international law. since in case of Sheikh Isa Qassim, terrorism charges against him has not been proved and there is no provision on fair trial has been provided  in Bahrain’s laws regarding prevention of arbitrarily deprivation of nationality, it seems that Bahrain’s government breached its commitments to international human rights obligations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheikh Isa Qassim
  • Bahrain
  • Nationality
  • Right to Nationality
  • deprivation of nationality
  • arbitrarily
الف) فارسی
ارفع‌‌نیا، بهشید (1376). حقوق بین‌‌الملل خصوصی، جلد 1، تهران: بهتاب.
دماوندی، فاطمه (1390). «سلب تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین‌‌المللی»، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌‌الملل، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی.
سلجوقی، محمود (1386). بایسته‌‌های حقوق بین‌‌الملل خصوصی، تهران: میزان.
شریعت‌‌باقری، محمدجواد (1395). حقوق بین‌‌الملل خصوصی، تهران: میزان.
مقامی، امیر (1394). «تقریرات درس حقوق بین‌‌الملل خصوصی»، دورۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.
ب) انگلیسی
Adjami, Mirna and Julia Harrington (2008). "The Scope and Content of Article 15 of The Universal Declaration of Human Rights", Refugee Survey Quarterly, Vol. 23, No. 3.
Annoni, Alessandra (2013). Nationality and Social Rights, in: The Changing Role of Nationality in International Law, Serena Forlati, Alessandra Annoni (ed), London, Routledge.
 
Bauböck, Rainer, et, al (2007). Acquisition and loss of nationality, Vol. 1, Amsterdam , Amsterdam University Press.
 
Bauböck, Rainer and Bernhard Perchinig (2006). Evaluation and recommendations, in: Acquisition and loss of nationality, Vol. 1, Rainer Bauböck, et, al (ed), Amsterdam, Amsterdam University Press.
 
Boll, Alfred (2007). Multipile Nationality and International Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.
 
Forlati, Srena (2013). Nationality as a Human Right, in: The Changing Role of Nationality in International Law, Serena Forlati, Alessandra Annoni (ed), London, Routledge.
 
Kay, Hailbronner (2006). Nationality in Public International Law and European Law, in: Acquisition and loss of nationality, Vol. 1, Rainer Bauböck, et al (ed), Amsterdam, Amsterdam University Press.
 
Martin, Elizabeth (2003). A Dictionary of Law, Oxford, Oxford University Press.
 
Molnar, Tamas (2015). "The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality under International Law and EU Law: New Perspectives", Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014.
 
Rudan, Delia (2013). Nationality and Political Rights, in: The Changing Role of Nationality in International Law, Serena Forlati, Alessandra Annoni (ed), London, Routledge.
 
Vittor, Francesca (2013). Nationality and Freedom of Movement, in: The Changing Role of Nationality in International Law, Serena Forlati, Alessandra Annoni (ed), London, Routledge.
 
Waldrauch, Harald (2006). Loss of Nationality, in: Acquisition and Loss of Nationality Policies and Trends in 15 European States, Vol. 1, Rainer Bauböck, et, al (ed), Amsterdam, Amsterdam University Press.
 
Weis, Paul (1979). Nationality and Statelessness in International Law, Alphen aan den Rijn, Sijthoff and Noordhoff.
 
Zedner, Lucia (2016). "Citizenship Deprivation, Security and Human Rights", European Journal of Migration and Law, Vol. 18, Issue 2.
 
Documents and Judgements:
BICI (2011). Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry, available at: http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
CCPR (1999). General Comment No. 27, Freedom of mMovement (Art.12).
CERD (2013). General Recommendation, No 30, Discrimination Against Non-citizens.
ECtHR (2010). Kurić and Others v. Slovenia [GC], no. 26828/06.
ICJ(1955). Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase, Judgment.
ICJ (1970). Case Concerning Interpretation of Peace Treaties, Judgement.
ICJ (1986). Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America), Judgment.
ICJ (2010). Ahmadou Sadio Diallo (Republic Of Guinea V. Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgment.
ILC (1999). Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the Succession of States with Commentaries.
ILC (2014). Draft articles on the expulsion of aliens, with commentaries.
UN, Human Rights Council, Resolution 26/14.
UN, Human Rights Council, Resolution 7/10.
UN, Human Rights Council, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 2012, A/HRC/22/44.
UN, Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the Secretary-General, 2013,  A/HRC/25/28.
UN, Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of nationality Report of the Secretary-General, 2009, A/HRC/13/34.