دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانش آموختۀ دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

چکیده

بریتانیا در اتحادیۀ اروپا عضوی است که هیچ‌گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه‌پرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همه‌پرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قوی‌تر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همه‌پرسی همۀ راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیۀ اروپا سازوکار مادۀ 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیۀ اروپا خارج شود جدایی پرهزینه‌ای را برای خود و اتحادیۀ اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرف‌ها اختلاف‌نظر باشد، حداقل‌ها و اشتراکاتی وجود دارد که می‌تواند بریتانیا را در اتحادیۀ اروپا نگه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Legal Consequences of the Withdrawal of the United Kingdom from European Union

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mellat 1
  • Abdollah Abedini 2

1 PhD student, University of qom, qom, Iran

2 Ph.D. in International Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The United Kingdom (UK) never had any strong ties with European Union (EU) and its national interests had frequently preferred over the EU. The latest example of discord between EU and the UK became apparent in 2016 during the Brexit referendum. The Brexit has pros and cons which apparently the voice of dissents were stronger. However, this referendum is not the end of the story and the UK must begin the process which has been mentioned in Article 50 of TEU in accordance with the Constitution of the UK. If the UK withdraw from EU, this separation will costly for UK and EU but we must consider the fact that whatever is disagreement between the parties, there are some minimum and common points that can keep UK in the EU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • uk
  • European Union
  • withdrawal
  • Brexit
  • Referendum
الف) فارسی
آقایی، سیدداود و عقدایی سیدهدایت‌الله (1391). «تحلیل نظری الحاق ترکیه به اتحادیۀ اروپا»، فصل‌نامۀ سیاست، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 4.
خالوزاده، سعید (1390). اتحادیۀ اروپایی، چاپ چهارم، تهران: سمت.
دشتی اردکانی، محمدرضا و تاجگر، رضا (1388). «عصر حقوق واحد؛ گذری بر حقوق اتحادیۀ اروپا»، مجلۀ کانون، شمارۀ 99.
زمانی، سیدقاسم (1392). حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
شاو، ملکم و خسروشاهی، حسن (1392). حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، ترجمۀ علی مشهدی، چاپ اول، تهران: خرسندی.
طلایی، فرهاد (1391). حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.
کدخدایی، عباسعلی (1380). ساختار و حقوق اتحادیۀ اروپایی، چاپ اول، تهران: میزان.
کدخدایی، عباسعلی (1382). «قانون اساسی اتحادیة اروپایی»، مجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شمارۀ 29.
ب) انگلیسی
Chalmers, Damian, Adam Tomkins (2007). European Union Public Law Text and Materials, Cambridge University Press.
Heilbron Prize, David (2016). Brexit and Britain's Vision for Europe, 1th edition, Britan.
Gordon, Richard & Rowena Moffatt (2016). Brexit: The Immediate Legal Consequences, The Constitution Society, First published in Great Britain .
Schermers, Henry G. & Niels M. Blokker (2011). International Institutional Law, 5th ed, Martinus Nijhof Publishers, Leiden.
 
Athanassiou, Phoebus (2016). "Withdrawal and Expulsion from the EU and EMU", Some Reflections, European Central Bank, Legal Working Paper.
Craig, Paul P., (2016). "Brexit: A Drama in Six Acts", Oxford Legal Studies Research Paper No. 45.
EU & human rights (2016). "examining the impact of a Brexit on the final page", Royal Society of Edinburgh briefing paper, No 3.
Leaving the EU, (2013). "House of Commons Library", Research Paper, 421/13.
Nicolaides, Phedon (2013). "Withdrawal from the European Union: A Typology of Effects", Maastricht Journal, No 2 .
Wessel , Ramses A. (2016). "You Can Check Out Any Time You Like", But Can You Really Leave?, International Organizations Law Review, Vol. 13, NO. 2.
 
وب‌سایت
دنیای اقتصاد، 1395:
روزنامۀ اعتماد، 1395http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?News_Id=56276.Accessed 10/01/2017
bbc, 2016 http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/27/newsid_4187000/4187714.stm .Accessed 7/10/2016.
(bbc, 2017:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39325561.Accessed 14/04/2017
EU Comission, 2016:
http://ec.europa.eu/world/agreements/SimpleSearch.do. Accessed 23/10/2016.
Oxford Public International Law, 2016), http://opil.ouplaw.com/page/531/brexit-debate-map#The_process_of_withdrawing. Accessed 24/10/2016.
Ejiltalk, 2016:
http://www.ejiltalk.org/brexit-and-international-law/#more-14418. Accessed 23/10/2016).
pewglobal, 2016:
http://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism- beyond-brexit. Accessed 7/10/2016.
Research Briefings, 2016: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7253#fullreport. .Accessed 7/10/2016.
 
Ukconstitutionallaw, 2016: https://ukconstitutionallaw.org/2016/05/16/sionaidh-douglas-scott-what-happens-to-acquired.
rights-in-the-event-of-a-brexit/ accessed 24/10/2016.
Wikipedia, 2016:https://en.wikipedia.org/wiki/Withdrawal_from_the_European_Union.accessed 10/10/2016.