دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم‌آوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست‌ها به‌منزلۀ یکی از مصادیق بارز حمایت دولت‌ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نه‌تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته‌رفته پیچیده‌تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریان‌داشتن شریان‌های پولی این گروه‌هاست. ظهور گروه‌های تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان به‌ویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولت‌ها از حمایت مالی تروریسم می‌تواند ناشی از منتسب‌نشدن اعمال تروریست‌ها به دولت‌های حامی آن‌ها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل 2001، حمایت مالی در آستانه‌ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در مقالۀ پیش‌رو سعی داریم چگونگی مسئولیت دولت‌های تأمین‌کنندۀ مالی تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائۀ پیشنهادهایی به‌منظور بهبود آن‌ها را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Responsibility of the States Providing Finance to Terrorism

نویسندگان [English]

  • Hamid Alhooyee Nazari 1
  • Amir Famil Zavar Jalali 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran

2 Ph.D. student in international law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Financing terrorism, defined as securing any form of financial or logistical resources as well as providing permanent and temporary loans for terrorists, can be regarded as one of the clear examples of state sponsored terrorism. In spite of various existing rules and regulations in prohibition of such financing practices, not only this phenomenon has not been restrained or reduced but due to the current monetary transactions at terrorist groups’ disposal, it has gradually became a greater, more complex issue. The global appearance of new terrorist groups, especially in Middle East, serves as an evidence to this claim. As the International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility of States2001 lacks the recognition of financial support as an adequate measure demonstrates, the impracticality of the prevalent rules and regulations to cease such practices can be traced to the inability to attribute acts of terrorism to sponsor states. This article attempts to study the responsibility of sponsor states in light of the mentioned rules and ultimately suggests means of improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Providing Terrorism Finance
  • International Responsibility of States
  • Prevalent Rules and Regulations
  • The Draft Articles on Responsibility Wrongful Acts-
  • 2001
الف) فارسی
ابراهیم‌نژاد، محمد (1393). داعش: بررسی انتقادی تاریخ و فکر، قم: انتشارات دارالاعلام المدرسه اهل‌البیت (ع).
اسعدی، حسن (1390). جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی، تهران: میزان.
باندورا، آلبرت (1381). «سازوکارهای بی‌قیدی اخلاقی» در: رایش، والتر، ریشه‌های تروریسم، ترجمۀ سیدحسین محمدی نجم، دورۀ عالی جنگ دانشکدۀ فرماندهی و ستاد پاسداران انقلاب اسلامی، چاپ اول.
بزرگمهری، مجید (1390). «مبارزه با تروریسم در سازمان ملل متحد؛ تحلیلی از تعریف تروریسم و راه‌های مقابله با آن در کنوانسیون‌های مصوب مجمع عمومی»، مجلۀ رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شمارۀ 28.
بوسار، آندره (1375). بزهکاری بین‌المللی، ترجمۀ نگار رخشانی، تهران: گنج دانش.
پوربافرانی، حسن (1393). حقوق جزای بین‌الملل، تهران: جنگل، جاودانه.
زارع‌قاجاری، فردوس و قائم‌مقامی، علی (1392). استانداردهای بینالمللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تهران: تاش.
زرنشان، شهرام (1386). «شورای امنیت و تعهدات دولت‌ها برای مقابله با تروریسم»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 36.
ژوزف‌جی، نورتون و شمس، هبا (1382). «قانون پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر»، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 29.
عسکری، پوریا (1388). «مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطۀ کنترل»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 40.
فامیل ‌‌زوار‌جلالی، امیر (1394). «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تأمین مالی دهشت‌افکنی، با تأکید بر گروه دهشت‌افکن داعش»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران.
فلسفی، هدایت‌الله (1390). صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران: فرهنگ نشر نو.
کارگری، نوروز (1391). درون‌مایه‌های تروریسم، تهران: میزان.
کاسسه، آنتونیو (1375). نقش زور در روابط بینالملل، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، نشر آگه.
ب) انگلیسی
"Three Worked the Web to Help Terrorists", Washington Post, 6/7/2007.
Aleskovic Case.(2000), IT-95-14/1-A.
Blaskic Case IT-95-14-T, 3 Mar. 2000, para. 149.
Burk, Jason (2003). Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam, London: I.B.Tauris.
Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (1986) (Nicaragua v. United States of America), I.C.J.
Celebici Case (1998). IT-96-21-T.
Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts, adopted by the International Law Commission at its fifty-third session, 2001.
Haigner, S.D., Schneider, F. and Wakolbinger, F. (2012). "Combating money laundering and the financing of terrorism: A survey", Economics of Security Working Paper 65, Berlin: Economics of Security.
International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation (2013). The FATF Recommendation, the FATF Secretariat, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France.
laura Elena Ortega Alvarez (2015). The attribution of international responsibility to a state for conduct of private individuals within the territory of another state.
leck Christopher (2009). "International Responsibility in UN peacekeeping operations; command and control arrangements and the attribution of conduct", Mel born journal oF International Law.
"liability of the UN for claims involving off-Duty acts of members of peace-keeping forces – Determination of off-Duty status" (1986). UN juridical yearbook.
Loizidou v. Turkey (merits), (1996). European Court of Human Rights.
Miguel del Cid Gómez, Juan (2010). "A Financial Profile of the Terrorism of Al-Qaeda and its Affiliates, in perspectives on terrorism", A Journal of the Terrorism Research Initiative (TRI), Vol. 4, Issue 4.
National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States (2004). Monograph on Terrorist Financing, Staff Report to the Commission, Washington DC.
Prosecutor v. Tadic (1999). I.C.T.Y.
Second Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team appointed pursuant to resolution 1526concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities (2004). New York: United Nations.
Talmon Stephan (2009). "The responsibility of outside powers for the acts of secessionist entities, international and comparative law quarterly", vol. 58.
UN secretary-General, Financing of the un protection force, UN GAOR, 51 session, Agenda items 129 and 140 (a), UN Doc A/51/389 (20 september 1996) 6 (financing report).
Wouters, Jan & Sanderijn Duquet (2013). "The United Nation, The European Union And Multilateral Action Against Terrorism, Leuven Center for, Global Governance Studies", Working Paper No. 113.
ج) پایگاه‌های اینترنتی
the account by Lucy Jones on the BBC news website http://news.bbc.co.uk/2/hi/2775763.stm 19/06/2012.
Department of the Treasury, United States, Press Room, 13/6/2008, Available: http://www.treasury.gov/tigta/oi_doj.shtml.