دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دورۀ دکتری، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اشکال مشارکت سازمان‌های غیردولتی در دادرسی‌های بین‌‌المللی، حضور در قالب تأسیس‌‌‌‌ حقوقی «دوست دادگاه» است. آن‌ها از طریق این نهاد حقوقی می‌‌توانند، اظهارات خود درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی را به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم کنند. اما واکنش مراجع قضایی و شبه‌قضایی بین‌‌المللی نسبت بدین شیوۀ مشارکت یکسان نبوده است. در این میان رویکرد دادگاه بین‌‌المللی حقوق دریاها بر خلاف دیوان بین‌‌المللی دادگستری که از پذیرش لایحۀ دوستان دادگاه از سوی سازمان‌های غیردولتی اجتناب کرده، اندکی منعطف بوده است. به همین جهت پژوهش پیش‌روی بر آن است تا جهات انعطاف در رویۀ قضایی دادگاه بین‌‌المللی حقوق دریاها را در پرتو قضایای اخیر مطرح‌شده در آن نهاد نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intervention of Non-governmental Organizations as a "Friend of the Court" in the International Tribunal of the Law of the Sea

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi 1
  • Hiwa Hajimolla 2

1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Ph. D. student in International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the means of participation for international non-governmental organizations in international proceedings is their intervention as a "Friend of the Court". Through this legal institution, these organizations can present their remarks, in writing or by oral address, on the facts and the laws governing the claim to the court. While International judicial and quasi-judicial authorities have reacted differently, unlike the International Court of Justice who have refused to accept the remarks of Friends of the Court, the International Tribunal for the Law of the Sea has taken a flexible approach towards this institution. The current paper this aims at presenting the flexibilities in judicial procedures of the International Tribunal of the Law of the Sea in light of its recent precedent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • friends of the court
  • International Court of Justice
  • International Tribunal of the Law of the Sea
  • International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
  • Green peace
الف) فارسی
1. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1387). «حضور سازمان‌های غیردولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین‌‌المللی»، فصل‌نامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ 2.
 
ب) انگلیسی
- Books
2. Bossche, Peter Van den (2005). The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials, Cambridge University Press.
3. Lindblom, Anna-Karin (2005). Non-Governmental Organisations in International Law, Cambridge University Press.
 
- Articles
4. Donald K. Anton and Et.al. (2013). "Advisory Opinion on Responsibility and Liability for International Seabed Mining (ITLOS Case No. 17): International Environmental Law in the Seabed Disputes Chamber", ANU College of Law Research Paper, No. 11-06.
5. Gómez, Katia Fach (2012). "RethinkingThe Role of Amicus Curiae In International Investment Arbitration: How To Draw The Line favorably For The Public Interest", Fordham International Law Journal, Vol. 35.
6. J. Rivera Juaristi Francisco (1982-2013). "The Amicus Curiae in the Inter-American Court of Human Rights".
7. Lauterpacht, Hersch (1947). "The Subjects of the Law of Nations", The Law Quarterly Review.
8. Rah & wallrabenstein (2006). "Sustainability Needs Judicial Support: What Does the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) Offer in This Respect?", in International Maritime Organisations and their Contribution Towards a Sustainable Development, Peter Ehlers & Rainer Lagoni.
9. Re, Loretta, (1984). "Amicus Curiae Brief: Access to the Courts for Public Interest Associations", 14 Melb. U. L. Rev. 522.
10. Shelton, Dinah (1995). "The Participation of Nongovernmental Organizations in International Judicial Proceedings", The American Journal of International Law, Vol. 88.
11. Wobse, Anna-Katharina (2011). "The World After All Was One: The International Environmental Network  of UNESCO And IUPN", Contemporary European History, vol. 20.
12. Zengerling, Cathrin (2008). "NGOs versus European Pirates: Fisheries Agreements, IUU Fishing and ITLOS in West African Cases", in International Environmental Law Making And Diplomacy Review 107, 121.
 
- Documents
13. Draft Rules of the Tribunal (Prepared by the Secretariat): Explanatory Note, Preparatory Commission for the International Sea-Bed Authority and for the International Tribunal for the Law of the Sea, Special Commission 4, Doc. No. LOS/PCN/SCN.4/WR2 .27, July 1984, draft article 129.
14. I.C.J, Asylum case (Colombiav. Peru´), 1949–1950, judgement of 20 November 1950.
15. I.C.J., Letter from Robert Delson, Asylum case, 1950 ICJ Pleadings, II, 1950.
16. I.C.J., Telegram from the Registrar, Asylum case, 1950 ICJ Pleadings.
17. I.C.J., International Status of South West Africa, (1950) Advisory Opinion, Letter from the Registrar, ICJ Pleadings
18. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Statutes and Regulations.
19. International Court of Justice, Practice Directions, 30 July 2004, Practice Direction XII.
20. International Court of Justice, Rules of Court (1978), as Amended on 5 December 2000
21. ITLOS, Rules of the Tribunal, sec. H, 17 March 2009, available at:http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/Itlos_8_E_17_03_09.pdf
22. I.T.L.O.S, Case No. 17: Responsibilities and obligations of states sponsoring person and entities with respect to activities in the international seabed area, ORG, available at: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/StatementIUCN.pdf.
23. I.T.L.O.S, Case No. 17, available at: http://www.itlos.org/index.php?id=109.
24. I.T.L.O.S, Case No. 17.ORG, available at: http://www.itlos.org/index.php?id=109.
25. I.T.L.O.S, Statement By Mr. L. Dolliver M. Nelson, President of the International Tribunal for the Law of the Sea, on the Report of the Tribunal at the Fifteenth Meeting of the State Parties to the Convention on the Law of the Sea, June 16, 2005, available At: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/nelson/msp_160605_eng.pdf.
26. I.T.L.O.S, The “Arctic Sunrise” Case, Request For The Prescription of Provisional Measures. 22 November 2013.
27. I.T.L.O.S, Written Statement of International Union for Conservation of Nature & Natural Resources, Aug. 19, 2010, available at: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/StatementIUCN.pdf.
28. U.N. Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
29. U.N.C.L.O.S, Agreement relating to the Implementation of Part XI of the Convention.
30. UNCLOS, SPLOS/122, Mar. 30, 2005, art. 41, available at: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/annual_reports/ar_2004_e.pdf
31. W.T.O., United States-Lead and Bismuth 2, WT/DS138/AB/R, 10 May 2000.