دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

در سال 2014 شیوع گستردة ویروس ابولا در قارة آفریقا خبرساز شد. در این اثنا، شورای امنیت با صدور قطعنامة 2177 در 18 سپتامبر 2014، شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به حفظ صلح در این پهنة جغرافیایی اعلام کرد. این رکن سازمان ملل با تکیه بر مهم‌ترین مسئولیت خود طبق مادة 24 منشور اقدام به صدور قطعنامه کرد. تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزه‌های مختلفی که احتمال آن می‌رود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند، توجیه‌پذیر کرده است. به نظر می‌رسد تا جایی که عملکرد شورای امنیت در صدور قطعنامه‌های اعلامی منطبق با چارچوب اصول و اهداف تعریف‌شده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت دولت‌ها باشد، امکان استناد به قطعنامه‌های آن به‌منزلۀ منبعی معتبر در حقوق بین‌الملل عام تسهیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security Council Action in Confronting with Ebola phenomenon, a New Approach in Public Health Area

نویسندگان [English]

  • Seyed Hesameddin Lesani 1
  • Yalda Naghizadeh 2

1 Assistant Prof, Hazrat-e-Masoumeh University, Qom, Iran

2 Ph.D Student in International Law, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

In 2014, a massive outbreak of the Ebola virus on the African continent, made headlines. Meanwhile, the Security Council issued Resolution 2177 on 18 September 2014 Ebola outbreak in West Africa as a threat to international peace and security and thereby to influence the efforts to maintain peace in the geographical zone announced. The Security Council's responsibility by relying on Article 24 of the Charter extended interpretation of the concept of peace after the end of the Cold War, entering the this body of UN in different fields that it is possible to be considered as a threat to peace. The performance of Security Council in issuing of resolutions in accordance with the principles and objectives defined in the UN Charter and observance of state governance framework, ،may be uses as a valid source of general international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resolution 2177
  • Ebola Virus
  • Security Council
  • The World Health Organization
  • International peace and security
الف) فارسی
- کتاب‌ها
1. آقایی، سیدداود (1390). نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، سرای عدالت.
2. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر (1384).‌ ترمینولوژی حقوق، تهران: مؤسسۀ گنج دانش.
3. فلاح‌اسدی، مهداد (1394). شورای امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 
- مقالات
4. اشرافی، داریوش (1393). «تفسیر جدید از صلح و امنیت بین‌المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی»، تهران، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شمارۀ 42.
5. روزن، باری (1378). «مردم، دولت‌ها و هراس»، تهران، پژوهشکدة‌ مطالعات راهبردی.
6. سادات‌میدانی، سیدحسین (1384). «صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت»، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
7. فلسفی، هدایت‌الله (1369). «شورای امنیت و صلح جهانی»، تهران، مجلة تحقیقات حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
8. قرشی، نرگس. «قطعنامة‌2177 شورای امنیت، همگرایی سلامت عمومی و صلح و امنیت بین‌المللی»، یادداشت در پرتال اطلاع‌رسانی وکالت آنلاین، قابل مشاهده در آدرس: http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=8255.
9. قنادی، علی (1393). «توصیف وضعیت صلح در جهان نامتحد معاصر»، تهران، مجمع جهانی صلح، رجوع شود به سایت: http://www.iwpeace.com/articles/19071.
10. هداوند، مهدی و سیف‌اللهی، آرمان (1388). «جایگاه حقوق نرم در توسعة حقوق بین‌الملل»، تهران، فصل‌نامۀ راهبرد، شمارۀ 50.
 
ب) انگلیسی
- Books
11. Schachter, O (1995). Law-Making in the United Nations, in, Jasentuliyana, Nandasiri (ed), "Perspectives on International Law", Kluwer Law,.
12. Shaw, Mmalcolm N. (2014). International law, 7th edition, CUP (Cambridge University Press).
 
- Articles
13. Aziz Tuffi Saliba, (2012), “Is The Security Council Legibus Solutus?An Analysis of the Legal Restraints of the UNSC", Michigan State International Law Review, Vol. 20:2.
14. Boutros Boutros Ghali (1996). "Globla Leadership: After the Cold War", Foreign Affairs.
15. Cohen Jonathan Gerard, Schabas William (2000). "La Peine capitale et le droit international des droits de l’homme", Recueil des articles, université de Panthéon-Assas (ParisII), Paris.
16. Dane Warren (2015). "International Peace and Security: Possible Roles for the U.N. Security Council in Addressing Climate Change", Columbia Law School, Sabin Center for Climate Change Law.
17. Eric Rosand (2004). "The Security Council As Global Legislator: Ultra Vires or Ultra Innovative?", Fordham International Law Journal, Vol. 28, Issue 3, Article 2.
18. Gian Luca Burci (2014). "Ebola, the Security Council and the securization of public health", "Questions of International law" (QIL).
19. Harper, Keith (1994). "Does the United Nations Security Council Have the Competence to Act as Court and Legislature?" in: New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 27, No. 1.
20. Harvey J. Langholtz, Ph. D.(editor) (2014(. "Implementation of the UN Security Council Resolutionson the Women, Peace and Security Agenda in Africa", Peace Operations Training Institute (OPTI(.
21. Jared Schott (2008). "Chapter VII as Exception: Security Council Action and the Regulative Ideal of Emergency", Northwestern Journal of International Human Rights, Vol. 6, Article 2.
22. Jones N.Howard (1975). "The scientific background of the internationalsanitary conferences", 1851–1938. Geneva: World Health Organization; 1975 [cited 2012 Feb 13].
23. Justin S. Gruenberg (2009). "An Analysis of United Nations Security CouncilResolutions: Are All Countries Treated Equally?", Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 41, Issue 2.
24. Katselli, Elena (2007). "Holding the Security Council Accountable for Human Rights Violations", HR & ILD, Vol. 1.
25. Michael R. Snyder (2014). "Security Council Response to Ebola Paves Way for Future Action", Ipi Global Observatory.
26. Nico J.Schrijver (2006). "The Future of the Charter of the United Nations", Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 10.
27. Susan Hannah Allen and Amy T. Yuen (2014). "The Politics of Peacekeeping: UN Security Council Oversight across Peacekeeping Missions", ISQ Replication Data, Vol. 58.