دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می‌شوند، در معرض خشونت‌های سازمان‌یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت‌ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعۀ جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت‌بخشی به آن‌ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل‌زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت‌ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می‌کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف‌بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل‌زدایی طبق حقوق بین‌الملل کیفری علیه آنان تحلیل می‌شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعۀ بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوۀ محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل‌زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین‌الملل ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal analysis of Violence against the Muslims of Myanmar; as a crime of genocide

نویسندگان [English]

  • Alireza Roustaei 1
  • Alireza Arashpuor 2

1 Ph.D in Public International Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Law, Isfahan University

چکیده [English]

For decades, Myanmar Muslims that known as Rohingya in Rakhin state, are exposed  to systematic violence by the state and state actors. The intensity of this violence occurred in June 2012 and drew the attention of the international community towards Myanmar. Processes of violence, discrimination, forced migration and legitimize them, whether before or after June 2012, under the genocide as a crime is surveyable, because acts of violence resulting in the killing and displacement of Muslims, the intention of destroying this minority group makes to mind. In this article, we explain the wretched situation of Muslims in Myanmar, the elements of the crime of genocide against Muslims in Myanmar prove to be criminal under international law. Also, due to the need for urgent action by the international community, especially the Security Council, ways on how to prosecute and punish the perpetrators of the crime of genocide against Muslims in Myanmar are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Muslims of Myanmar
  • Rohingya
  • Genocide
  • International Criminal Law
  • Security Council
الف) فارسی
- کتاب‌ها
1. عزیزی، ستار (1385). حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، همدان: انتشارات نور علم.
2. میرمحمد صادقی، حسین (1378). دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر.
- کتاب‌ها
3. سلطان‌زاده، سجاد (1388). «بررسی حقوقی استناد روسیه به دکترین مسئولیت حمایت در حمله به گرجستان»، فصل‌نامۀ سیاست خارجی، سال 23، شمارۀ 4، 937-969.
4. طباطبایی، سیداحمد (1384). «دیوان بین‌المللی کیفری رواندا»، اندیشه‌های حقوقی، سال سوم، شمارۀ 9، 35-66.
5. عزیزی، ستار (1386 الف). «حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویۀ قضایی بین‌المللی»، فصل‌نامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 4، 125-160.
6. ______ (1386 ب). «عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریۀ 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویۀ دادگاه‌های دیوان بین‌المللی کیفری»، مجلۀ حقوقی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شمارۀ 36، 9-34.
7. فتح‌پور، فاطمه و قلندری، مرضیه (1392). «بحران میانمار، آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوقی بین‌المللی»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 23، 157-183.
8. فخر، حسین (1385). «مفهوم نسل‌کشی در پرتو رأی دیوان بین‌المللی کیفری رواندا»، همایش جهانی‌شدن حقوق و چالش‌های آن، 175-191.
9. ماهنامۀ جهان‌گستر (1394). «مسلمانان در میانمار»، شمارۀ 128.
 
ب) انگلیسی
- Article
10. Akhavan, Payam (1995). "Enforcement of the Genocide Convention: A Challenge to Civilisation", Harvard Human Rights Journal, n 8, 229–258.
11. Buchanan, Francis (1799). "A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken In the Burma Empire", Asiatic Researches, n 5, 219-240.
12. Szep, Jason & Andrew R.C Marshall (2013). "Myanmar Minister Backs Two-child Policy For Rohingya Minority", Reuters, Accessed June 14, 2014, available from: http://www.reuters.com/article/2013/06/11/us-myanmar-rohingyaidUSBRE95A04B20130611.
13. Yegar, Moshe (1975). "The Muslims of Burma: a study of a minority group", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, n 38, 486-487.
14. Zarni, Maung (2012). "The Official Evidence of the Rohingya Ethnic ID and Citizenship which the Burmese Ethno-and Genocidists Don’t Want You to See", available from: http://www.maungzarni.net /2012/08/the-official-evidence-of-rohingya.html (Accessed February 8, 2013).
15. Zarni, Maung & Alice Cowley (2014). "The Slow-Burning Genocide of Myanmar's Rohingya", Pacific Rim Law & Policy Journal, n 23/3, 682-752, available from: http://www.academia.edu/7787141/Compilation_2014_Pacific_Rim_Law_and_Policy_Journal_Association_THE_SLOW- BURNING_GENOCIDE_OF_MYANMARS_ROHINGYA (Accessed February 2, 2015).
16. Zawacki, Benjamin (2013). "Defining Myanmar’s Rohingya Problem", Human Rights Brief 20, n 3, 18-25, available from: http://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief/vol20 /iss3/2/ (Accessed February 22, 2014).
 
-Reports
17. Amnesty International (2015). Southeast Asia: Persecuted Rohingya Refugees From Myanmar Suffer Horrific Abuses at Sea, available from: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/southeast-asia-persecuted-rohingya-ref-ugees-from-myanmar-suffer-horrific-abuses-at-sea/ (Accessed July 2, 2016).
18. Amnesty International (2016). We are at breaking point”: Rohingya: persecuted in Myanmar, neglected in Bangladesh, available from: https://www.amnesty.org.nz/sites/default/files/Amnesty%20Myanmar%20Bangladesh%20Report_1.pdf (Accessed January 2, 2017).
19. Dieng, Adama (2016). Statement by Adama Dieng, United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide on the situation in northern Rakhine State, Myanmar, available from: http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/29%20November%202016_Statement%20AD%20on%20northern%20Rakhine.FINAL.pdf
20. Equal Rights Trust (2013). Joint Statement One Year After the Violence Began: Civil Society Organizations Deeply Concerned by Human Rights and Humanitarian Situation of Stateless Rohingya, available from: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Joint%20Ngo%20Statement%20on%20 Rohingya%20-%20June%202013.pdf (Accessed May 24, 2014).
21. Human Rights Watch (2013). All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State, available from: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf (Accessed April 10, 2014).
22. International Human Rights Clinic (2009). Crimes in Burma, Harvard Law School available from: http://www.law.harvard.edu/news/2009/05/28_burma.html (Accessed December 6, 2014).
23. International Human Rights Clinic (2015). Persecution of the Rohingya Muslims: is Genocide occurring in Myanmar’s Rakhine State, Yale Law School, available from: http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf (Accessed July 27, 2016).
24. Irish Center for Human Rights (2010). Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas, National University of Ireland, Galway, available from: http://www.nuigalway.ie/media/intranet/Crimes-Against-Humanit-in-Western -Burma.pdf (Accessed April 11, 2014).
25. Lallah, Rajsoomer (2000). Question of the violation of human rights and fundamental freedoms in any part of the world. UN Economic and Social Council, Situation of human rights in Myanmar, E/CN.4/2000/38, available from: http://burmacampaign.org.uk/media/SR-Rept-2412000.pdf (Accessed June 13, 2013).
26. Lewa, Chris (2008). Issues to be Raised concerning the Situation of Stateless Rohingya Women in Myanmar (Burma): Submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, The Arakan Project, available from: ttp://www.burmalibrary.org/docs6/CEDAW_Myanmar_AP_Submission- Final-Web.pdf
27. Quintana, Tomás Ojea (2010). Situation of human rights in Myanmar. UN General Assembly, A/65/368, available from: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Myan%20A65%20368.pdf (Accessed June 13, 2013).
28. The Sentinel Project For Genocide Prevention (2013). Burma Risk Assessment, available from: http://thesentinelproject.org/wp-content/uploads/Risk-Assessment-Burma-September-2013.pdf (Accessed June 29, 2015).
29. United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2008), Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women - Myanmar, UN Doc CEDAW/C/MMR/CO/3
30. United Nations High Commissioner for Refugees (2015), Bangladesh Factsheet, available from: http://www.unhcr.org/50001ae09.pdf (Accessed July 11, 2016).
31. Yokota, Yozo (1996), Human rights questions, human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives, United Nation General Assembly, A/51/466, available from: http://www.un.org/documents/ga/docs/51/plenary/a51-466.htm (Accessed July 25, 2014).
 
- Cases
32. Prosecutor v. Akayesu, International Criminal Tribunal for Rwanda (1998), Case No. ICTR-96-4-T.
33. Prosecutor v. Semanza, International Criminal Tribunal for Rwanda (2003), Case No. ICTR-97-20-T.
34. Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, International Criminal Tribunal for Rwanda (1999), Case No. ICTR-95-1-T
35. Prosecutor v. Sikirica et al., International Criminal Tribunal for Rwanda (2001), Case No. ICTR-95-8-I.
36. Prosecutor v. Kristic, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (2001), Case No. ICTY-98-33-T.
37. Prosecutor v. Jelisic, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (1999), Case No. ICTY-IT-95-10-T.