دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

سلامت عموم مردم یک کشور، دغدغۀ اصلی حکومت هر کشور است، اما بدون چارچوب قانونی مؤثر حمایت و حفاظت از سلامت جامعه غیرممکن است. شایان یادآوری است که حکومت‌ها در زمینۀ سلامت عمومی صلاحیت‌های گسترده‌ای دارند. این اختیارات به آن‌ها اجازه می‌دهد تا قوانین مربوطه را وضع، اصلاح و اجرا کنند. نظام سلامت امریکا نیز دارای قوانین مشخص و دسته‌بندی شده است و هرروزه بر انواع و شمار درمان‌گران و نهادهای نظارتی مستقل و وابسته به دولت افزوده می‌شود. این قوانین با وجود شمار اندک به طور جامع به مقولۀ سلامت و بهداشت شهروندان امریکایی می‌پردازند. نهادهای ذی‌صلاح تنظیم‌کنندۀ مقررات در حوزۀ سلامت باید ضمن رعایت‌کردن و مدنظر قراردادن ملاحظات، به‌منظور تأمین هرچه مطلوب‌تر سلامت عمومی شهروندان و درنتیجه، بالارفتن سطح رضایت آنان نگاهی جامع، منسجم، کل‌نگر و هدفمند داشته باشند. از آنجا که امریکا در حوزۀ سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزۀ سلامت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری‌های حوزۀ سلامت را در این کشور بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Policymaking and Health Laws in the United States

نویسندگان [English]

  • Bizhan Abbasi 1
  • Maryam Heidari 2

1 Associate Prof., Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 MA., Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Communities’ health has always been a major concern for every government but without an effective legal framework, protection of community health is not possible. It should be noted that governments have a lot of authorities in the field of public health. These authorities allow them to modify, enact and implement the relevant legislations. America's health care system has identified and classified rules and every day the types and numbers of therapists and independent and affiliated government agencies are added. Despite the few numbers of these rules, they have addressed the health of American citizens comprehensively. The competent regulators of the health sector should, while respecting and considering the considerations, have a comprehensive, coherent, holistic and purposeful approach to ensure the public health of citizens and as a result, to increase their level of satisfaction. Since the US is often regarded being in the vanguard of the health regulation and health policymaking in the world, we endeavor to study its laws, regulations and policies in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States
  • Health
  • Policymaking
  • Laws
  • Regulations
. فارسی
الف) کتاب‌ها
اسلامی‌تبار، شهریار (1395). مبانی حقوق سلامت، تهران: مجد.
شریفی‌سلطانی، محمد (1393). بررسی نظام حقوقی بیمه‌های خدمات درمانی در ایران با مقایسۀ بیمه‌های درمانی در امریکا، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
مسعود اصل، ایروان (1388). نظام رفاه اجتماعی در جهان (مطالعۀ تطبیقی)، چاپ اول، مرکز پژوهش‌های مجلس.
هریسی‌نژاد، کمال‌الدین (1392). حقوق اساسی تطبیقی، چاپ سوم، تبریز: انتشارات آیدین.
ب) مقالات
مصدق‌راد، علی‌محمد (1382). «بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب و ایران»،نشریۀ تأمین اجتماعی، شمارۀ 14.
2. انگلیسی
A) Book
Beaufort B. Longest (2006). health policymaking in the united states, Fourth edition.
M. Scheb. John, ll. m, (2011). criminal law and procedure.
Office of hight commissioner for human rights & who factsheet no 13, The right to health (2008).
O’Sullivan, Jennifer, et. al, (2004). Overview of the MedicarePrescription Drug, Improvement and Modernization Act of 2003.
Gunn, Patrick, et. all. The Health Insurance Portability and Accountability Act.
Peruhoff, sk (2008). Right to health in the constitutions of member states.
S. Swendiman, Kathleen (2012). Health Care: Constitutional Rights and Legislative Powers, Congressional Research Service.
south asia network of economic research institutes enhancing public health delivery system in india, (2010).
B) Websits