دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به‌منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می‌آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می‌روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می‌شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه‌ها را در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین‌المللی، رویۀ قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aspects of the Right to Free Religious Expression in the Precedent of International Human Rights Bodies

نویسندگان [English]

  • Amir Maghami 1
  • Shadi Sadat Macki 2

1 Assistant Prof., Faculty of Law and Theology, University of Shahid Ashrafi Esfahani, Isfahan, Iran

2 MA. in International Law, University of Shahid Ashrafi Esfahani, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Freedom of religion has various dimensions, from freedom of having a belief as a subjective matter to freedom of express the belief in personal and social life, as an objective matter. The first aspect of this right is visible prima facie in the right to do religious rites and benediction. Also, the rights to religious clothing and use religious symbols represents the link between freedom of religion and freedom of speech. The right to assembly that generally recognized, is useful to enjoy religious freedom. The right to religious education and proselytization are other aspects that religious believers sue it, seriously. Swearing on the religion is another aspect of the freedom, too. This article surveys these aspects with an analytical-descriptive method in the precedent of European Court of Human Rights and concludes that despite the fact that some of them are not specified in international instruments, the Court protects the development of the right to freedom of religion by its precedents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Religion
  • Freedom of Religious Expression
  • Religious Rites
  • Religious Assemblies
  • Proselytization
  • Religious Clothing
  • human rights

. فارسی

الف) کتاب‌ها

سادات‌اخوی، سیدعلی (1384). پروتکل شمارۀ 14 و اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
رهایی، سعید (1389). آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی، چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
موسوی، سیدمحمدامین (1392). آزادی دینی به‌مثابۀ تعهد بین‌المللی با نقد آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، نشر اینترنتی.
مقامی، امیر (1392). حقوق بین‌الملل ارتباطات، قابل دسترس در: http://maqami.blog.ir/post/117.
ب) مقالات
رهایی، سعید (1389). «دکترین «حاشیۀ تفسیر» و محدودیت‌‌های حق بر ابراز دین، با تأکید بر وضعیت مسلمانان در اروپا»، نامۀ مفید، شمارۀ 79، 77-100.
سودمندی، عبدالمجید و شریفی‌طرازکوهی، حسین (1391). «گسترۀ حق آزادی دین و عقیده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شمارۀ 7، 77-102.
شمسی، احمدرضا (1390). «تعهدات حقوقی بین‌المللی اروپا درخصوص آزادی حجاب»، فصل‌نامۀ سیاست خارجی، شمارۀ 1، 147-170.
مقامی، امیر (1391). «مقایسۀ دیدگاه شهید مطهری درمورد جهاد و دیدگاه جان رالز دربارۀ جنگ‌های حقوق بشری»، مجلۀ حقوق بشر دانشگاه مفید، شمارۀ 13.
 
2. انگلیسی
A) Books
Brems, Eva (2006). Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, in: A.Alen, J.Vande Lanotte, E.Verhellen, F.Ang, E.Berghmans and M.Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden).
Cole, Durham (2007). laws and regulation on the creation and registration of religious association as these affect freedom of communities of religion, inT.Lindholm, w.c.Durham, and B.G.Tahzib-lib (eds).
 
B) Articles
Evans, Malcolm (2009). "Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Area", council of Europe Publishing
McCrea, Ronan (2013)."The Ban on theVeil and European Law", Oxford University Press, 57-97-12
Murdoch, jim (2007). "Freedom of thought, conscience and religion A guide to the General Comment No.22", (1993), 1-66.
 
C) Documents
African Unity African Charter on Human and Peoples Rights, 1981, Organization of.
American Convention on Human Rights (Pact of San Jose), 1969, Organization of American States (OAS).
Charter of the united nations, articles (1,13,55,76), 1945.
Convention on the Rights of the Child, 1989, resolution 44/25, General Assembly.
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, General Assembly, 25 November 1981.
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992, Resolution 47/135.
General Comment No.22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), Human Rights Committee, 30 July 1993.
General Comment No.31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant on Civil and Political Rights, The Human Rightes Committee, 26 May 2004.
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Assembly, resolution 2200A (XXI).
The European Convention on Human Rights (ECHR) (formally the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), 1950, Council of Europe.
United Nations, Treaty Series, vol. 1202.
Universal Declaration of Human Rights, 1948, Resolution 217A (III), General Assembly 21.
 
D) Cases
Echr, Eweida & Others v.The United Kingdom, Judgment 2013, Appl.Nos.48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10.
Echr, Francesco Sessa v.Italy, Judgment 2012, Appl. No.28790/08.
EchR, KokkinakisV.Greece, 1993, Application No. 14307/88.
Echr, Krupko & Others v.Russia, Judgment 2014, Appl.No.26587/07.
Echr,Metropolitan Church of Bessarabia & others V.Moldava, Application no.45701/99, (2002).
Echr,Şahinv.Turkey, 2005, Application No. 44774/98.
Echr, S.A.S.v.France, Judgment 2014, Appl. No.43835/11.  
Echr, X.v.Unitedkingdom ,Application No.8160/78(1981), 22D&R27.
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, resolution 1464, 4 October 2005.
Echr, Begheluri & Others v.Georgia, Judgment 2014, Appl. No.28490/02.
Hrc, Boodoo v.Trinidadn& Tobago, 2002, Communication No.721/1997.