دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین‌الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویۀ دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می‌دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزۀ شکل‌گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین‌الملل به‌تنهایی نمی‌تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخواندۀ اسلامی که داعش بنیان‌گذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازندۀ دولت انجام داده و به‌ دنبال آن است که در مناطق تحت سیطرۀ خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش می‌شوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولت‌ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار می‌دهیم و به این سؤالات پاسخ داده می‌شود که آیا داعش عناصر سنتی سازندۀ دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل می‌شود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازندۀ دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازندۀ سنتی دولت در حقوق بین‌الملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن به‌منزلۀ دولت جدید نقض حقوق بین‌الملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developments of Recognition in Creation of New States: Case-Study of Daseh’s Claim to Create an Islamic state

نویسندگان [English]

  • Pouria Askary 1
  • Bahman Saedi 2

1 Assistant Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 MA. in International Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Recognition is also influenced by the development process of international law, especially the practice of States, international organizations and Courts show such developments. Through the evolution of the recognition process, a new criterion has emerged in the context of the creation of new States. In fact, today having classic criteria of international law by one entity alone cannot necessarily cause creation of a new State. Islamic self-proclaimed state, established by Daesh, has taken steps to acquire constituent elements of the State and seeks to exercise sovereignty in the areas under its control and to have effective control. In this article, the classic criteria for creation of new States are compared with Daesh’s claim to establish an Islamic State, then, according to the contemporary criterion of "legitimacy" for creation of a new State, we will address the requirements of States regarding recognizing of Daesh. Then, these questions are answered whether Daesh has the traditional elements of Statehood? What criteria are required for recognition? In response to these questions, it is concluded that, in spite of Daesh’s attempt to apply the classic criteria of the creation of State, this violent entity is merely a criminal extremist. The mere having these criteria will not lead to the creation of a new State, and, moreover, recognizing it as a new State would violate international human rights and also the fundamental rules of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creation of New States
  • International Law
  • DAESH
  • Recognition
  • legitimacy
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد (1392). مسئولیت بین‌المللی دولت؛ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، ترجمۀ علیرضا ابراهیم‌گل، تهران: شهر دانش.
سالومون، مارگوت ای (1391). مسئولیت جهانی برای حقوق بشر؛ فقر جهانی و توسعۀ حقوق بین‌الملل، ترجمۀ آزاده‌السادات طاهری، سیمین‌دخت کارگر، سیدضیاء‌الدین مدنی و سمیه‌سادات میری لواسانی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا (1388). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
قاضی (شریعت پناهی)، سید ابوالفضل (1383). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان.
والاس، ربکا (1387). حقوق بین‌الملل، ترجمۀ سیدقاسم زمانی، تهران: شهر دانش.
ولی‌اللهی ملک‌شاه، حبیب‌الله و جعفری، احمد (1380). ریشه‌های بحران کوزوو و دخالت نظامی ناتو، تهران: وزارت امور خارجه.
ب) مقاله‌ها
رنجبریان، امیرحسین و فرحزاد، مهسا (1394). «تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثربودن به مشروعیت؟»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 45، شمارۀ 2، 255-272.
زمانی، سیدقاسم (1394). «ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین‌الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟»، فصلنامۀ دولت‌پژوهی، سال اول، دورۀ 1، 113-131.
کروبی، محمدتقی (1382). «دکترین مداخلۀ بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزارۀ سوم»، مجلۀ کانون وکلا، شمارۀ 180 و 181، 125-149.
واعظی، طیبه (1388). «تحول مفهوم شناسایی بین‌المللی دولت‌ها، با تأکید بر شناسایی بین‌المللی اوستیای جنوبی و آبخازیا»، مطالعات راهبردی، دورۀ 12، شمارۀ 4 (مسلسل 46)، 83-113.
2. انگلیسی
A) Books
Barrett, Richard (2014). the Islamic, the Soufan Group, New York.
Bose, Sumantra (2007). Contested Lands; Israel–Palestine, Kashmir, Bosnia, Cyprus, and Sri lanka, Harvard University Press.
Bridget, L & Coggins, B.A. (2006). Secession, Recognition & the International Politics of Statehood, Dissertation, the Ohio State University.
Caplan, Richard (2005). Europe and the Recognition of New States in Yugoslavia, Cambridge University Press.
Crawford James R. (2007). the Creation of States in International Law, Oxford University Press.
Lister Charles (2014). Profiling the Islamic State, Brookings Doha Center Publications.
Marcelo G. Kohen (2006). Secession; International Law Perspectives, Cambridge University Press.
Meron, Theodor (2006). The Humanization of International Law, The Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff Publishers.
Shaw, Malcolm N. (2003). International Law, Fifth edition, Cambridge University Press.
 
B) Articles
Coleman, Andrew (2014). "the Islamic State and International Law: An Ideological Rollercoster?", Monash University-Department of Business Law & Taxation.
Eckert, Amy E. (2002). "Constructing States: "The Role of the International Community in the creation of new states", the Journal of Public and International Affairs (JPIA), Vol. 13, Spring, 19-39.
Grant, Thomas D. (1999). "Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents", Columbia Journal of Transnational Law, vol. 37(2), 403-457.
Murphy Sean D. (1999). "Democratic Legitimacy and the Recognition of States and Governments", International and Comparative Law Quarterly, Vol. 48, Issue 3, 545-581.
Ryngaert, Cedric & Sobrie, Sven (2011). "Recognition of States: International Law or Realpolitik? The Practice of Recognition in the Wake of Kosovo, South Ossetia, and Abkhazia", Leiden Journal of International Law, Vol. 24, Issue 2, 467-490.
Sterio, Milena (2010). "The Case of Kosovo: Self-Determination, Secession, and Statehood under International Law", Proceedings of the annual meeting/American Society of International Law, Vol. 104, 361-365.
Thomas, Chris (2013). "The Concept of Legitimacy and International Law", London School of Economics & Political Science (LSE), LSE Legal Studies Working Paper No. 12/2013, 1-32.
Waltman III, Gerald (2014). "Prosecuting ISIS", the Mississippi Law Journal, Vol. 85, 1-33.
Wilde, Ralph; Cannon, Andrew & Wilmshurst, Elizabeth (2010). "Recognition of States: the Consequences of Recognition or Non- Recognition in UK and International Law", Summary of the International Law Discussion Group meeting held at Chatham House on 4 February.
C) Judgments, Reports, Resolutions and Declarations
Admission of the Republic of Bosnia and Herzegovina to membership in the United Nations. UN Doc. A/RES/46/237, 22 May 1992.
Admission of the State whose application is contained in document A/47/876-S/25147 to membership in the United Nations. UN Doc. A/RES/47/225, 8 April 1993.
An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council, UN Doc. S/24111. 31 January 1992.
Badinter Arbitration committee, The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self- Determination of Peoples, between late 1991 and the middle of 1993.
Convention on Rights and Duties of States (inter-American), signed: Montevideo 26 December 1933, entered into force: 26 December 1934.
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, UN Doc. A/RES/2625(XXV), 24 October. 1970
Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples, UN Doc. A/RES/1514(XV). 14 December 1960.
EPC (A), Declaration on the Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and the Soviet Union, 16 December 1991.
EPC (B), Declaration on Yugoslavia, 16 December 1991; the draft Convention, Treaty Provisions for the Convention on 4 November 1991.
I.C.J. Reports, Advisory Opinions, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 22 July 2010.
I.C.J. Reports, Advisory Opinions, Western Sahara, 16 October 1975.
I.C.J. Reports, Judgment, Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), 5 December 2011.
I.C.J. Reports, Judgment, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 19 December 2005.
I.C.J. Reports, Judgment, Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), 30 June 1995.
I.C.J. Reports, Judgment, Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (New Application: 1962) (Belgium v. Spain) Second Phase, 5 February 1970.
I.C.J. Reports, Judgment, North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark), 20 February 1969.
I.C.J., Press Releases, The Former Yugoslav Republic of Macedonia institutes proceedings against Greece for a violation of Article 11 of the Interim Accord of 13 September 1995, No. 2008/40, 17 November 2008.
Oral Update of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. UN Doc. A/HRC/29/CRP.3. 23 June 2015.
Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. UN Doc. A/HRC/31/68. 11 February 2016.
Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, UN Doc. A/HRC/28/69. 5 February 2015
Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, UN Doc. A/HRC/25/65. 12 February 2014.
Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic; Rule of Terror: Living under ISIS in Syria, UN Doc. A/HRC/27/CRP.3. 19 November 2014.
Saving the cultural heritage of Iraq. UN Doc. A/RES/69/281, 28 May 2015.
Situation of human rights in the Syrian Arab Republic, UN Doc. A/RES/69/189, 18 December 2014.
The Charter of the Organization of the American States (otherwise known the Charter of the OAS), signed: 30 April 1948, entered into force: 13 December 1951.
The charter of the United Nations, adopted: 26 June 1945, entry into force: 24 October 1945.
UNAMI & OHCHR, Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq, 6 July to 10 September 2014.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948.
Vienna Declaration and Programme of Action, Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993.