دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

حقوق کار با هدف حمایت از کارگران، پس از انقلاب صنعتی پدید آمد و به‌زودی ابعاد بین‌المللی یافت و سازمان بین‌المللی کار به‌منزلۀ متولی اصلی آن در سطح بین‌المللی شناخته شد. این سازمان از همان ابتدا به ضرورت نظارت بر اجرای مقررات کار پی برد و کوشید نظامی به این منظور طراحی کند، زیرا مسلم است که تصویب موازین حمایتی بدون مقابله با تخلف کارفرمایان، سودی به حال کارگران نخواهد داشت. از‌این‌رو، نظام بازرسی کار در زمرۀ مهم‌ترین بخش‌های نظام حمایتی حقوق کار ایجاد شد و تکامل یافت. در ایران نیز بازرسان کار و بهداشت در کنار یکدیگر عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مقررات‌اند و در این خصوص تکالیف و امتیازاتی دارند. مقالۀ حاضر می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در ایران تا چه حد با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار منطبق است. نتیجۀ بررسی‌ها حکایت از تطبیق نسبی این دو دارد؛ اگرچه برخی کاستی‌ها و ابهامات به‌ویژه در زمینۀ اختیارات بازرسان در نظام بازرسی کار ایران از کارایی آنان می‌کاهد. نتیجۀ مقاله حاوی پیشنهادهایی به‌منظور رفع این کاستی‌هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Powers and Duties of Labor Inspectors in ILO’s Standards and Iran’s Legal System

نویسنده [English]

  • Azadehsadat Taheri

Assistant Prof., Faculty of Humanities, University of Semnan, Semnan, Iran

چکیده [English]

Labor law emerged to protect workers after the industrial revolution and soon found international aspects too. International Labor Organization (ILO) was recognized as the main organ for the protection of workers' rights at international level. The organization found it necessary to supervise the implementation of labor regulations and attempted to design a legal system for this purpose. It is clear that without taking appropriate measures toward employers’ violations, passing labor standards would not be meaningful. Consequently, the labor inspection system was developed as one of the most important parts of the labor law. In Iran, health and labor inspectors are responsible for implementing laws and regulations and have powers and duties in this regard. This article attempts to answer this question: to what extent the powers and duties of labor inspectors in Iran compatible with International Labor Organization standards. Results show although these two systems are similar, but some obscurity concerning inspector’s powers reduce the efficiency of labor inspection in Iran. Final remarks provide proposals to solve the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Inspection
  • Labor Law
  • International Labor Organization
  • Worker
  • Employer
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
سپهری، محمدرضا و همکاران (1392). مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار، تهران: انتشارات مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
عراقی، سید عزت‌الله (1392). حقوق کار، جلد اول، ویراست چهارم، تهران: انتشارات سمت.
مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی (1391). مجموعۀ قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، جلد اول (قوانین کار)، تهران: انتشارات مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
ون‌ریشتافن، ولفگانگ (1387). بازرسی کار، راهنمای حرفه‌ای، ترجمۀ مهدی کاظمی، انتشارات مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
2. انگلیسی
A) Reports
ILO (2010,(a)): Labour administration and inspection: challenges and perspectives, Geneva, International Labour Office.
ILO (2011): Labour administration and labour inspection, report v, International Labour Conference.
ILO (2010(b)): Labour Inspection: What it is and what it does? A guide for workers, Geneva, International Labour Office.
ILO (2006): Report III(Part 1B), General Survey of the reports concerning the labour Inspection conventions and Recommendations, Geneva, International Labour Office.
 
B) Documents
C129 - Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129).
C178 - Labour Inspection (Seafarers) Convention, 1996.
R05: Labour inspection (health service) Recommendation, 1919.
R020 - Labour Inspection Recommendation, 1923 (No. 20).
R028 - Labour Inspection (Seamen) Recommendation, 1926.
R133 - Labour Inspection (Agriculture) Recommendation, 1969.