دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 گروه حقوق بین‌الملل، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه حقوق بین‌الملل، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

چکیده

نابودسازی فرهنگی (ژنوسید فرهنگی) از ابعاد نسل‌زدایی است، این در حالی است که نسل‌زدایی فرهنگی در چارچوب معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی، قرار نگرفته و جرم‌انگاری نشده است. بررسی آرا و رویۀ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری از جمله پروندۀ آکایسو، کرستیچ و المهدی این امر را مشخص می‌کند که نسل‌زدایی مقید به بعد جسمانی نیست و لزوم جرم‌انگاری نسل‌زدایی فرهنگی به‌منظور حمایت از حقوق بشر بنیادین ضروری است. تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش که از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، ماهیت حقوقی نابودسازی فرهنگی چیست و آیا می‌توان آن را جرمی بین‌المللی شناخت؟ رویۀ قضایی بین‌المللی و وضعیت سرزمین‌های اشغالی و عملکرد رژیم اسرائیل در تخریب و نابودسازی ابعاد گوناگون فرهنگی فلسطین را مورد مداقه قرار داده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Destruction from the Point of View of International Law with Emphasis on Israeli Actions in the Occupied Territories

نویسندگان [English]

 • Maysam Haghseresht 1
 • Alireza Arashpuor 2

1 Department of International Law, Azad University, Najafabad Branch, Nagafabad, Iran

2 Assistant Prof., Faculty of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Cultural destruction (cultural genocide) is one of the aspects of genocide, however cultural genocide has not been included in international treaties, in particular, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948). The examination of the precedents of the international criminal courts, including the Akayesu, Krstić, and Al Mahdi cases, indicates that the genocide is not limited to the physical dimension, so criminalization of cultural genocide is essential in order to protect fundamental human rights. This research, responds to the question of what is the legal nature of cultural genocide in international criminal law, and can it be recognized as an international crime? The international jurisprudence, the status of the occupied territories and the Israeli regime's performance in destroying of various Palestinian cultural dimensions have examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Israel
 • International Law
 • Occupied Territories
 • Genocide
 • Cultural Destruction
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. افشاری، مریم (1393). فلسطین دیوار حائل و حقوق بین‌الملل، چ دوم، تهران: خرسندی.
 2. حاتمی، مهدی (1392). حق بر آموزش و تعهدات دولت‌ها، چ اول، تهران: خرسندی.
 3. شریفیان، ستاره (1394). حمایت از تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل، چ اول، تهران: مجد.
 4. عبدالهی، معاذ؛ عبدالهی، جوانمیر (1393). نسل‌زدایی فرهنگی، چ اول، تهران: مجد.
 5. عزیزی، ستار (1385). حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، همدان: نور علم.
 6. فلسطین و سازمان ملل (1383). انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چ اول، ترجمۀ مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 7. فن تیگرشتروم، باربارا (1389). امنیت انسانی و حقوق بین‌الملل، ترجمۀ اردشیر امیرارجمند، حمید قنبری، چ اول، تهران: مجد.
 8. قادری،ریحانه (1392). رویکرد ایران و عربستان در قبال فلسطین، چ اول، تهران: خرسندی.
 9. کیتی شیایزری، کریانگ ساک (1393). حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمۀ بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چ چهارم، تهران: سمت.
 10. موسوی،سید مهدی (1392). حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، چ اول، تهران: خرسندی.
 11. میر محمد صادقی، حسین (1383). دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: دادگستر.

ب) مقالات

 1. جوانمردی صاحب؛ مرتضی، تابستان (1384). «نسل‌زدایی: ساختار عناصر جرم»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ش 68، ص 48-1.
 2. حبیبی مجنده؛ محمد،علیرضا روستایی (1393). «بررسی نسل‌زدایی فرهنگی در حقوق بین‌الملل با تأکید بر قضیۀ فلسطین»، مجلۀ حقوقی تطبیقی، دورۀ 1، ش 102، ص 84-67.
 3. نژندی منش، هیبت ا...و محمد افروغ (1390). «حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویۀ دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، سال 10، ش 20.

 

ج) پایان‌نامه‌ها

 1. بهاروند، محسن (1384). پایان بی کیفر ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. روستایی، علیرضا (1390). ژنوساید فرهنگی در حقوق بین‌الملل معاصر، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام‌نور تهران.

 

 

 

 

 1. انگلیسی

A)    Books

 1. BAJRAM UKAJ,  AVNI PUKA (2014). The role of the ICC  in the interpretation of elements of the crime of genocide   and culturalgenocide (Kosovo case), ARCHIVIO PENALE , n. 1.
 2. BAUER, YEHUDA (2009). Genocide Prevention in Historical Perspective, in Politorbis, 47.
 3. David Nersessian,  Rethinking Cultural Genocide under International Law  (Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 22 April 2005) http://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/2_12/section_1/5139.htm
 4. Schabas, William (2009). Genocide In International Law The Crime of Crimes , second edition , New York: Cambridge University Press.

B) Articles

 1. Chalk, Frank and Kurt Jonassohn (1990). “The History and Sociology of Genocide:  Analyses and Case Studies”,  New Haven, CT:  Yale University Press.
 2. Stefania,Negri (2013). “Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?” ,see at:www.transnational-dispute-management.com
 3. Harff,Barbara and Gurr,ted roert (1988).”Toward Emperical theory of genocide and politicides:Identification and measurement of cases sicnce 1945”, international studies Quarterly,vol 32.
 4. Hon Kristina (2013). BRINGING CULTURAL GENOCIDE IN BY THE BACKDOOR: VICTIM PARTICIPATION AT THE ICC, SETON HALL LAW REVIEW ,Vol. 43
 5. Lemkin,Raphael (1947). “Genocide As a Crime Under International law”, ,American Journal Law,Vol.41
 6. Macbride, Sean (1983). “The Report of the International Commission to enquire into reported violations of International Law by Israel during its invasion of the Lebanon”, Journal of Palestine Studies ,  Vol. 12, No. 3, Spring.
 7. Mako,SHamiran (2012). “Cultural Genocide and Key International Instruments:Framing the Indigenous Experience”, International Journal on Minority and Group Rights 19,pp 175-194.
 8. Mira Burri (2010). “Cultural Diversity as a Concept of Global Law: Origins”, Evolution and Prospects’ (2010) Diversity , 2, 1059-1084, www.mdpi.com/journal/diversity
 9. Raquel Faria Pinto Coelho (2008). “Cultural genocide and the conservative approach of the genocide convention”, Teoria e Cultura, Juiz de For a V.2/N.1 e 2 Jan/Dez, p. 64,available at: http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/TeoriaeCultura/article/view/1111/915.
 10. Schabas William (2009). “Genocide in International Law The Crime of Crimes”,second edition,New York:Combridge University Press.
 11. Sherna Berger Gluck ,IMPEDIMENTS TO EDUCATION in the OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES, Emerita faculty,California State University, Long BeachIntroduction by Sa'ed Atshan, Visiting Assistant Professor of Peace and Conflict Studies, Swarthmore College
 12. VRDoljak.A.f,(2007). “international Destruction of Cultural Heritage and International law”,Thesaurus acroasium,vol,xxxv,No,4014,sakkooulas publication, ,p.385.

B)    Internet

 1. Advocating for Palestinian Rights in conformity with International Law: Guidelines, Published by the Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem in cooperation with the Birzeit ,University Institute of Law , February 2014  

   http://lawcenter.birzeit.edu/userfiles/Public_Report_BZU_Conference_FINAL.pdf

 

International instrument

 1. AMNESTY INTERNATIONAL,The International Criminal Court Fact sheet 3 Prosecuting the crime of genocide,2000,p1
 2. Case No. ICTR 97-23-S (Trial Chamber 4 September 1998)
 3. Case No. ICTR-96-4-T (1998)
 4.  Case IT-01-42/1-S,2004, para 51
 5. Secretariat draft of Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide
 6. UN Doc . A/C.6/SR.83
 7. U.N. Doc. S/25704 ,May 3, 1993