دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

چکیده

صلاحیت‌های اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می‌گردد. از آنجایی که این صلاحیت‌ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوء‌استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه‌ای است. اصل تناسب به عنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است تا اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، تعدی به حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی به تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. برداشت‌های ماهوی از حاکمیت قانون و تصویب قانون حقوق بشر 1998 کاربرد اصل تناسب در حقوق اداری انگلستان را تسهیل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principle of Proportionality in Judicial Review over Exercising Discretionary Powers in UK Administrative Law

نویسندگان [English]

 • Vali Rostami 1
 • Hamidreza Salimi 2

1

2

چکیده [English]

Discretionary powers are granted to administrative authority under the law and for dynamic of administration. Since these competencies are lawful, there is always the danger of abuse. Judicial review on discretionary powers is one of the important issues in administrative law. The question of this article is that "How to apply the principle of proportionality in judicial review on discretionary powers in the UK administrative law?". This research aims to study the principle of proportionality in judicial review on discretionary powers. This article is based on library research method. The principle of proportionality as a structural principle is trying to make government actions appropriate and necessary and as far as possible, not infringe individual’s rights. Achieving proportionality between the legal measures and goals is often thought to be the essence of the principle of proportionality. The substantive perceptions of the rule of law and the adoption of the 1998 Human Rights Act have facilitated the application of the principle of proportionality in the UK administrative law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principle of Proportionality
 • Rule of Law
 • Discretionary Power
 • Human Rights Act 1998
 • Wednsbury
 1. الف) کتاب‌ها

  1. شیروی، عبدالحسین (1392). حقوق تطبیقی، چ دوازدهم، تهران: سمت، ویراست دوم.
  2. مرکز مالمیری، احمد (1394). حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ویراست دوم.
  3. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1387). حقوق اداری، چ چهاردهم، تهران: سمت.
  4. هداوند، مهدی (1391).حقوق اداری تطبیقی، ج 1 و2، تهران: سمت.

  ب) مقالات

  1. زارعی، محمدحسین؛ فنازاد، رضا (1393). «بررسی مدل‌های کنترل قضایی صلاحیت اختیاری»، در تکاپوی حقوق عمومی، مجموعه مقالات سلسله نشست‌های تازه‌های حقوق عمومی، تهران: جنگل.
  2. زارعی، محمدحسین؛ مرادی برلیان، مهدی (1393). «مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیۀ اروپایی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 66، صص 184-145.

  2. انگلیسی

  A) Books

   

  1. Brady, Alan D.P.,(2012). Proportionality and Deference Under The UK Human rights Act, Cambridge University press.

   

  1. Elliott, mark, (2001). The Constitutional Foundations of Judicial Review, Oxford-Portland, Hart Publishing.
  2. Kavanagh, Aileen, (2009). Constitutional review Under the UK human rights act, Cambridge university press.
  3. Leyland, Peter and Anthony, Gordon, (2012). Textbook on administrative law, Oxford University Press, seventh edition.
  4. Thomas, Robert, (2000). legitimate expectations and proportionality in administrative law, oxford-Portland, Oregon.

  B) Articles

  1. Boyron, Sophie, (1992). “Proportionality in English Administrative Law: A Faulty Translation?” Oxford Journal,Vol.12.
  2. Craig, Paul, (2010). “Proportionality, Rationality and review”, New Zealand Law review, pp 265-301.
  3. Feldman, David, (1999). “Proportionality and the human rights act 1998”, published in the principle of proportionality in the laws of Europe.
  4. Fordham, Michael, (2004). “common law illegality of ousting judicial review”, judicial review, No 86.

   

  1. G.JACOBS, FRAVCIS, (1999). “Recent Developments in the Principle of Proportionality in European Community Law”, published in the principle of proportionality in the laws of Europe, pp 1-22

   

  1. Hoffmann, THE RT. HON LORD, (1999).“The Influence of the European Principle of Proportionality upon UK Law”, published in The principle of proportionality in the laws of Europe, pp 107-116.
  2. Krygier, M., (1986). “Law as Tradition”, 5 Law and Philosophy 237
  3. Young, Alison L, (2012). “The Rule of law in the United Kingdom: Formal or Substantive?” ICL Journal, vol.6, pp.259-280.

  C) Cases

  1. R v British Broadcasting Corporation, ex p Pro-life Alliance [2004]
  2. R v Home Secretary ، ex p Daly [2001]
  3. Associated Provincial Picture Houses V Wednsbury Corporation [1948]
  4. de Freitas v Permanet Secretary of Ministry of Agriculture, Fisheries Lands and Housing[1999]