دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام‌نور، واحد تهران، تهران

چکیده

هدف عملیات تروریستی را ایجاد ترس شدید و علت آن را «ادامۀ نظام استعماری، استثمار و استقلال‌طلبی» دانسته‌اند. این عملیات پیش از حادثۀ 11 سپتامبر 2001 برای مخالفت با نظام حاکم به‌صورت «هواپیماربایی، بمب‌گذاری، خرابکاری، آدم‌ربایی و ترور شخصیت‌های مهم» بود. اما پس از حادثۀ 11 سپتامبر گروه تروریستی «القاعده» و «داعش»، با اهداف سیاسی مذهبی مبادرت به انجام عملیات تروریستی کردند. شورای امنیت هم در قطعنامۀ 2249 (2015) تروریستی بودن عملیات «داعش» را به رسمیت شناخت. پژوهش حاضر با بهره‌مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی به‌خصوص سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌المللی و دیدبان حقوق بشر برای پیشگیری و مقابله با عملیات تروریستی «داعش» چیست؟ با توجه به اینکه «داعش» صلح و امنیت بین‌المللی، آزادی و حق حیات و روابط دوستانه را به خطر انداخته است، تابعان حقوق بین‌الملل می‌توانند از شورای امنیت بخواهند تا علاوه‌بر احراز نقض صلح و اتخاذ اقدام مقتضی طبق منشور، از دیوان کیفری بین‌المللی درخواست محاکمۀ جنایتکاران «داعش» را کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevention and Confrontation of Daesh in International Law

نویسنده [English]

 • Soheyla Kosha

payam noor university

چکیده [English]

The main aim of terrorist attacks is creating extreme horror which attracted attention to the necessity for prevention and confrontation of this phenomenon after World War II. The main reasons for those attacks are continuation of colonization, exploitation and independence. Most of the terrorist attacks in protest against ruling system before 9/11 were in the form of “hijacking, bombing, vandalism, kidnapping and assassination”. Daesh is a terrorist group which their main aim is creating horror. Security Council in resolution 2249 (2015) expressly recognized Daesh operations as terrorist. The aim of this paper is answering this question by applying analytic-descriptive method, what is the role of States and international governmental and non-governmental organizations especially United Nations (UN), Amnesty International and Human Rights Watch for prevention and confrontation of Daesh? Given that international peace and security, civilian’s life and freedom and also friendly relationship of States are endangered by Daesh, international entities can demand Security Council not only to determine any threat to the peace, breach of the peace and security and take the measures which are necessary but also requests the International Criminal Court for putting Daesh criminals on trial.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Humanitarian law
 • Human Rights Watch
 • United Nations
 • Security Council
 • Amnesty International
 • Daesh Terrorist Attacks
 1. 1. فارسی

  الف) کتاب‌ها

  1. آقایی، بهمن (1382). فرهنگ حقوقی بهمن، چ دوم، تهران: گنج دانش.
  2. شریعت باقری، محمدجواد (1386). اسناد دیوان کیفری بین‌المللی: (اسناد، سند نهایی و قطعنامۀ مصوب کنفرانس رم، موافقت‌نامۀ روابط دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان ملل و موافقت‌نامۀ امتیازات و مصونیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی)، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
  3. طیب، علیرضا (1382). تروریسم، در فراز و فرود تاریخ، تهران: نشر نی.
  4. ------------ (1382). تروریسم، تاریخ، جامعه‌شناسی، گفتمان حقوقی، تهران: نشر نی.
  5. کاردانکوس، هلن (1371). شوربختی سیاسی: جستاری در قتل روس، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، انتشارات البرز.  
  6. کاظمیان، علی‌اصغر (1383). جایگاه و نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم بین‌الملل، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،
  7. کوشا، سهیلا (1389). چالش‌های حقوقی پیشگیری و مقابله با تروریسم هسته‌ای، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
  8. -------------- (1393). قواعد حاکم بر نحوۀ عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
  9. -------------- (1394). حقوق بین‌الملل فضایی، تهران: مجد.
  10. کنوانسیون راجع به پیشگیری و سرکوب تروریسم، ژنو (16 نوامبر 1937). مجموعه انتشارات جامعۀ ملل موضوعات حقوقی، ژنو 1937، ج 10، ش ( م 383 و س 546).

   

  ب) مقالات

  1. استفانوس، کارولین (1386). «نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی»، ترجمۀ حسین قلجی، نشریۀ الکترونیک آفتاب:

  http://www.aftabir.com/articles/view/social/organization/c4c1191666638_non_governmental_organizations_p1.php/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1 accessed,19-1-2017

  1. جلالی، محمود؛ شریف شاهی، محمد (1391). «نقش سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر در توسعۀ حقوق بین‌الملل»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 16، ش 2.
  2. حبیب‌زاده، یزدگرد (1381). «تجزیه‌وتحلیل ابعاد حقوقی واقعۀ 11سپتامبر»، اندیشۀ صادق، ش 4-3.
  3. ساندوز، یاوس (1382). «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل خطرات و فرصت‌ها»، ترجمۀ حسن سواری،مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی، ش 29.
  4. طباطبایی لطفی، سید احمد؛ شارق، زهرا سادات (1395). «بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش (دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین‌الملل در سوریه»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، ش 1.
  5. کوشا، سهیلا؛ فروغی‌نیا، حسین؛ دارابی‌نیا، مرتضی (1392). «نگرشی به مفهوم تروریسم دریایی در مقررات حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ علمی تخصصی اندیشمندان حقوقی، سال اول، ش 3
  6. میرمحمد صادقی، حسین (1380). «ملاحظاتی در باب تروریسم»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، ش 34-33.

   

  2. لاتین

  A)    Books

   

  18. Ferberg, Rayan, A., (2014). sanction implementation and the UN security council: the case for greater transparency, https://www.ciaonet.org/attachments/24678/uploads, accessed,22 June 2016

  1. Ferguson, Charles. D & Potter, William. C, (2003). The Four Faces of Nuclear Terrorism, Routledge, New York
  2.  Forst Robin. M, (2005). Nuclear Terrorism After 9/11, Routledge, 8th edition
  3. Lemmens, p., (2004). respecting human rights in the fight against terrorism, in: C. Fijnaut, J. Wouters and F. Naert, Legal Instruments in the Fight against International Terrorism. A Transatlantic Dialogue, Martinus Nijhoff, available at: www.gbv.de/dms/sbb-berlin/391090763.pdf accessed, 14-1-2017
  4. Lewis, David, (2009). Nongovernmental Organizations, Definition and History,http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.546.7849&rep=rep1&type=pdf accessed,19-1-2017
  5. Mostashari, Ali, (2005). An Introduction to Non-Governmental Organizations (NGO) Management, http://www.web.mit.eduisgNGOManagement.pdf accessed,22-1-2017
  6. Ulleberg, Inger, (2009). The role and impact of NGOs in capacity development From replacing the state to reinvigorating education, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001869/186980e.pdf,accessed,22-1-2017

   

  1. Articles
  2. Blum, Gabriella, (2003). “The fog of victory”, The European journal of international law, Vol 24
  3. Bloodgood, Elizabeth A. and Tremblay-Boire, Joannie, (2010).“NGO Responses to Counterterrorism Regulations after September 11th”, International Journal of Not-For-Profit Law http://www.icnl.org/research/journal/vol12iss4/special1.htmvisite on:22-1-2017
  4. Marcello, Di Filippo , (2008).“Terrorist Crimes and International Co-operation: Critical Remarks on the Definition and Inclusion of Terrorism in the Category of International Crimes”, The European Journal of International Law, Vol. 19 no. 3, http://www.politicalperspectives.org.uk/wp-content/uploads/2010/08/CIP-2007-01-03.pdf accessed,22-1-2016
  5. Svarc, Dominika , (2007),“The military response to terrorism and the international law on the use of force”,Political Perspectives, Vol 1 (1), pp. 3-6, http://www.politicalperspectives.org.uk/wp-content/uploads/2010/08/CIP-2007-01-03.pdf, accessed, 22-1-2017
  6. Talmon, Stephen, (2013). “recognition of opposition groups as the legitimate representative of a people”, Boon research papers on public international law No 1, 12 Chinese Journal of International Law
  7. Werker Eric and Ahmed Faisal Z. , (2007).“What Do Non-Governmental Organizations Do?”,Journal of Economic Perspectives,

  http://www.hbs.edufacultyPublication%20Files08-041.pdf, accessed, 22-1-2017

   

  1. Web sites

  20-   https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3 CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2249.pdf ,accessed,9-9-2018

  21-   https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Handbookfor_Civil_Society_Persian.pdf accessed,9-9-2018

  22-   https://www.isna.ir/news/7904-01245/ accessed,9-9-2018

  23-   http://www.icnl.org/research/monitor/index.html accessed,9-9-2018