نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئلۀ دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادف
این پژوهش مطالعۀ ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمرۀ اعمال تصدیگرایانۀ دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعۀ اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسۀ رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباۀ دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینۀ خدمات عمومی، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non- Judicial Methods to Resolve Administrative Disputes in the Contemporary Legal Systems

نویسندگان [English]

 • Mostafa Mobaraki 1
 • MohammadKazem Emadzadeh 2
 • Gholam Hussein Masoud 3

1 Ph.D. Student in Public Law, Department of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

2 Associate Prof., Department of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

3 Assistant Prof., Department of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

چکیده [English]

The issue of indicators for resolving administrative disputes such as compromise, mediation, arbitration and other forms of social justice is one of the most prominent government actions in public service missions. This research is aimed at studying the necessity of non-trafficking practices in contemporary legal systems, which is likely to be seen in the practice of any government. The method of research, based on the purpose, is considered to be a practical application and has been subjected to a non-experimental descriptive method in terms of the nature and method of collecting the data and data. Based on the findings of the research, it was found that these practices all have common traits that are distinguished from the formal justice structure. .The trends in these practices are much simpler and more informal than judicial procedures And in most cases, the proceedings are essentially flexible, without official formalities and without extensive rules of procedure. In the Iranian administrative law system, the institutionalization of these practices has been proposed alongside the judicial authority, especially with the administration of the state's "administrative contracts", in order to reduce the number of judicial cases and the continuous improvement of public services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • conciliation
 • Discussions
 • dispute resolution conferences
 • facilitation of dispute
 • Ombudsman

. فارسی

الف ..) کتاب ها‌ها

 1. امامی ،، محمد ،؛ استوار سنگری ،، کورش (1392) ،. حقوق اداری ،، جلد 1 ،، چ اپ16شانزدهم، تهران ،: انتشارات میزان ..
 2. سیف الهی ،، آرمان ،؛  جم ،، فرهاد (1389) ،. روش هایروش‌های غیر قضایی حل‌وفصلحل و فصل اختلافات اداری ،، چاپ 1اول ،، تهران ،: نشر خرسندی.
 3. شمعی ،، محمد (1395) ،. حقوق اداری تطبیقی ،، چاپ 1اول ،، تهران:  ، نشر جنگل ..
 4. ضیایی بیگدلی ،، محمدرضامحمد رضا (1390) ،. حقوق بین‌المللبین الملل عمومی ،، چاپ 41چهل‌ویکم ،، تهران، نشر: گنج دانش ..
 5. طباطبایی مؤتمنیموتمنی ،، منوچهر (1385) ،. حقوق اداری تطبیقی ،، چاپ 1 ،، تهران ،: نشر سمت ..
 6. عباسی لاهیجی ،، بیژن (1395) ،. حقوق اداری تطبیقی ،، چاپ 1اول ،، تهران  ، نشر : دادگستر ..
 7. مولائی ،، آیت ، (1393). حقوق مناقصات ،، ج 1، تهران، نشر : میزان ، جلد 1 ..
 8. نوین ،، پرویز (1390) ،. اصول حقوق عمومی «حقوق عمومی و دادرسی اداری   تطبیقی» ،، ایران فرانسه- انگلستان ،، چاپ 2دوم ،، تهران ،:  نشر جنگل ..
 9. والاس، ربکا (1390) ،. حقوق بین‌المللبین الملل ،، ترجمه ترجمۀ سید قاسمسیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو ،، چاپ 3سوم ،، تهران، نشر: شهر دانش ..
 10. هداوند ،، مهدی (1393) ،. حقوق اداری تطبیقی ،، ج 1، تهران ،: نشر سمت ،. جلد 1 .
 11. هداوند ، مهدی  ----------- ( 1391) ،. اصول حقوق اداری ( در پرتو آراء دیوان عدالت اداری )، چاپ 2دوم ،، تهران،  نشر: خرسندی ..
 12. هداوند ،، مهدی ،؛ نجابت نجابت‌خواه ،، مرتضی   ( 1395) ،. آیین ها‌های تصمیم گیریتصمیم‌گیری در حقوق اداری (مطالعه مطالعۀ تطبیقی) ،، تهران ،: نشر خرسندی ..

 

ب .) مقالات

 1. اسلامی ،، رضا و؛ نگار رئیسی، نگار (1396) ،. « مشارکت شهروندی در حقوق بین‌المللیبین المللی توسعه :: زمینه ها‌ها ،، موانع و شیوه هایشیوه‌های حمایت» ،، فصلنامه فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی ،، تهران ،، شماره 54 ..
 2. زارعی ،، محمدحسین  ؛و آیت مولایی، آیت ( 1392) ،. « آسیب‌شناسیآسیب شناسی ویژگی ها‌های قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان» ،، فصلنامه فصلنامۀ دیدگاه‌هایدیدگاههای حقوق قضایی ،، شماره 63 ..
 3. گرجی ،، علی‌اکبرعلی اکبر (1387) ،. «حاکمیت قانون و محدودیت‌هایمحدودیتهای حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری» ،، نشریه نشریۀ حقوق اساسی، شماره 9.
 4. ماهرخ ماهرخ‌زاده ،، علی‌اکبرعلی اکبر (1391) ،، « جزوۀه روش هایروش‌های حل‌وفصلحل و فصل اختلافات بین‌المللیبین المللی» ،، دوره دورۀ عالی تخصصی حقوق و قراردادهای نفت و گاز ،، دانشگاه تهران ..
 5. هرویان ،، فرزانه (1393) ،. « شیوه ها‌های حل‌وفصلحل و فصل اختلاف در قراردادهای بین‌المللیبین المللی نفت و گاز» ،، ماهنامه ماهنامۀ نفت گاز و انرژیانرژ‍ی ،، شماره 21.

 

ج)پایان‌نامه‌ها

 1. فلاحی مولان ،، حسین   (1392) ،. « روش هایروش‌های غیر قضایی حل اختلاف در قوۀه مجریه» ،، پایان‌نامۀ کارشناسی‌پایان نامه ارشد ،، استاد راهنما :: هدی غفاری ،، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه حقوق.

 

2. انگلیسی

Books

 1. Barret،Jerome T & Barret ،، joseph p.(2004). A History Of   Alternative Dispute Resolution: the story of a political ،،culture،and social movement ،،US:jossy-bass.
 2. Garry downes,( 2015) , . reforms to administrative appeals tribunal, 4th edition , cavendish pub.
 3. J. harty، Hon، Martin Joseph M McDade,Jr .Richard C . Walters (2014).، alternative dispute resolution-a practical guide for resolving government contract controversies، american bar association.   ABA Book Publishing ،، Chicago
 4. Michael L. Moffitt and Robert C. Bordone ، ( 2005).The Handbook of Dispute Resolution، Jossey-Bass publication
 5. Ribeiro، Wilson Fontes، (2005)، . Alternative Dispute Resolution in the Public Sector: The American Experience، George Washington University، Washington DC.
 6. Shirelle, Phelps، (2013)، ). Gale Encyclopedia of Everyday Law، the Gale Group، Inc.

25. Trevor, Back، (2005).، Administrative Justice And Alternative Dispute Resolution: the Australian experience، Australian department for constitutional affairs research series.

26. Yona, Shamir، (2010)، ). Alternative Dispute Resolution Approaches And Thieir Application، UNESCO Publication، Paris