نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

زندگی خصوصی چهره‌های ورزشی، هنری یا سیاسی همیشه جذاب است و این جذابیت، روحیۀ کنجکاو مردم و غفلت برخی چهره‌ها موجب می‌شود که جزییات زندگی خانوادگی افراد مشهور در رسانه‌ها منتشر شود. موافقان انتشار چنین اخباری بر این عقیده‌اند که حوزۀ حریم خصوصی برای آنها بسیار کمتر از افراد دیگر است، و آزادی بیان برای جامعه‌ای دموکراتیک ضروری است؛ اما مخالفان برآن‌اند که هر انسانی حق دارد حوزۀ خصوصی داشته باشد و قانون نیز باید از آن محافظت کند. رویه‌های قضایی نشان می‌دهند که در اغلب موارد افشای حریم خصوصی، نفع اجتماعی ندارد. در مقابل، گاهی رفتار خود افراد مشهور به رسانه‌ها حق می‌دهد که در زندگی خصوصی و خانوادگی آنها کنجکاوی کرده و به آزادی بیان استناد کنند. تحقیق تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می‌دهد که میان دو حق آزادی بیان و حریم خصوصی در یک سری موارد تزاحم وجود دارد که نظام‌های حقوقی مختلف هر کدام به‌نحوی این تزاحم را حل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Balance between Celebrities Privacy in Family Life in the Media and Freedom of Expression in the Jurisprudence of Judicial Courts

نویسندگان [English]

  • Amir Maghami 1
  • Nadia Attaran 2

1 Faculty of Law and Theology, University of Shahid Ashrafi Isfahani, Isafahan, Iran

2 MA. in International Law, University of Shahid Ashrafi Isfahani, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Private life of athletes, artists and politicians is always fascinating and this charm, people curious spirit and neglect of some these celebrities, causes details of their family life are publish. Advocates of publishing such news, says that privacy of the celebrities is fewer than others, but the opponents believe that anyone has the exclusive privacy and the law must protect it. Judicial jurisprudence shows in most cases, this publishing has no social benefit. In contrary, sometimes their behavior give the right to pry in their life based on the freedom of expression. This Analytical – Descriptive study shows that the conflict between the freedom of expression and the right to privacy sometimes exists, that any legal system, somehow resolve the conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Fame
  • Privacy
  • Celebrities
  • European Convention on Human Rights

1. فارسی

الف) کتاب‌ها

1. اسلامی، رضا (1393). آموزش حقوق بشر، تهران: مجد.

2. استنلی، پاوول (1391). حقوق حفظ اسرار، محمد حسینی وکیلی مقدم، تهران: همگان.

3. انصاری، باقر (1393). حقوق حریم خصوصی، چ چهارم، تهران: سمت.

4. زندی، محمدرضا (1389). تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، چ اول، تهران: جنگل.

5. کری، پیتر،جو ساندرز (1386). حقوق رسانه‌ها، حمیدرضا ملک محمدی، چ اول، تهران: میزان.

 

ب) مقالات

6. اسلامی، محسن (1384). «وبای شهرت»، نقد کتاب اخلاق و علوم تربیتی، ش 2، 146-137.

7. انصاری، باقر (1383). «حریم خصوصی در رسانه‌های همگانی»، پژوهش‌های ارتباطی، ش 39 و 40، ص 231-194.

8. رحمدل، منصور (1384). «حق انسان بر حریم خصوصی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 70.

9. شکرخواه، یونس (1385). «اخلاق حرفه‌ای، یک بستر و یک جهان رؤیا»، رسانه، ش 66، ص 7-1.

10.کلنر، داگلاس (1385). «فرهنگ رسانه‌ای و پیروزی نمایش»، اسماعیل یزدان‌پور، رسانه، ش 67، ص 218-181.

 

2. انگلیسی

A)   Books

11. Callender Smith (2014). Celebrityprivacy and the development of the judicial concept of proportionality: How English law has balanced the rights to protection and interference, Queen Mary University of London Centre for Commercial Law Studies

12. Colvin, Madeleine (2002). Develping key privacy rights , Oxford Portland, Oregon, 507-522.

13. Kiern,Matthew (2000). David Archard, Privacy the Public, in Media Ethics, London, Routledge.

14. Kilkelly, Ursula (2003). The right to respect for private and family life, Human rights handbooks, General of Human Rights Council of Europe.

15. Roagna, Ivana ( 2012). Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Right, Council of Europe Human Rights Handbooks.

16. Wacks, Reymond (2010). Privacy a Very Short Introduction, Oxford.

17. Westin, Alan F. (1967). Privacy and Freedom, New York Atheneum.

 

B)   Articles

18. Alach, Patrick J. (2008). “Paparazzi and Privacy”, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, vol.28, 205-238.

19. Carnegie,LP. (1998). “Privacy And The Press: The Impact Of Incorporating The European Convention On Human Rights In The United Kingdom”, Duke Journal Of Comparative & International Law, 311-342.

20. Choul Hong, Seong (2016). “Kids Sell: Celebrity Kids’ Right to Privacy”, Department of Journalism & Communication, Kyonggi University, Seoul , 1-13

21. Cohen-Almago, A. Raphael (2003). “Privacy - Two Episodes: Princess Diana’s Death and Les Edi tions Vice-Versa Inc. v. Aubry”, International Journal of Communications Law and Policy,issue 7,1-24.

22. Kenyon, Andrew T, Mline, Esther (2005). “Images Of Celebrity: PublicityPrivacy, Law”, Media & Arts Law Review Cambridge University Press,10(4),2-24.

23. Leslie, Larry Z. (2011). “Celebrity in the 21st Century”, contemporary World Issues, vol. 1.

24. Maralyan, Anna (2012). “Comparative Analysis of the Protection of Private Life of Public Officials and Public Figures Guaranteed by the Constitution of the United States and European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, Tufts University Fletcher School of Law and Diplomacy, 1-30.

25. Nordhaus, Jamie E. (1999). “Celebrities Rights to Privacy How Far Should The Paparazzi be Allowed to go?”, The Review of Litigation. Vol. 18:2,286-315.

26. Price, Terry L. (2014). “Political Leadership and the Social Value of Privacy”, Philosophy and Public Policy Quarterly, VOL. 32, NO. ¾,2-4.

27. Schaf, Jennifer  (2006). Shooting For The Stars: A Call For Federal Legialation To Protect Celebrities' Privacy Rights, Buffalo Intellectual Property Law World Journal, Vol 3:2, 164-195.

28. Smet, Stijn (2010). “Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict”, American University International Law Review, Vol 26|Issue 1, 184-236.

29. Spearman Q.C, Richard (2006). “Is there a public interest in exposing details of the private lives of celebrities?”,Oxford University Law society,1-8.

30. Tomlinson QC, Hugh, Chambers, Matrix, Thomson, Mark (2003). “Confidence, Privacy and Damages: Hello! to Clarity”, New Law Journal,1-3.

31. Whittle, Stephen, Cooper, Glenda (2009). “Privacy, probity and public interest”, Reuters Institute for the Study of Journalism of the University of Oxford.

 

C)   Documents

32. CCPR, (1988). General Comment No 16: Article 17 (Privacy).

33. ECHR,Mosley v. The United kingdom, (2011)

34. ECHR,Niemietz v Germany (1993)

35. ECHR,Von Hanover v. Germany( 2004)

36. European Convention For The Protection Of Human Rights And Fundamental Freedoms (1950)

37. International Covenant on Civil and Political Rights (1966)

38. international principles of professional ethics in journalism (1983)

39. Islamic Declaration of Human Rights (1990)

40. Nordic conference of jurists on respect for privacy (1976).

41. Press Council Declaration of Principel on Privacy in the Uk (1976)

42. Resolution 1165 (1998) available at http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16641&lang%20=en

43. The Tehran Declaration (1943)