دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه علوم قضایی و مدعو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به‌شمار می‌آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزۀ تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر محاکم بین‌المللی در رویۀ قضایی خویش آن را به‌کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعۀ آن را فراهم کرده‌اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین‌المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعۀ این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه‌های قاعده‌مندی و بهره‌گیری از آن به‌عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proportionality in the Delimitation of the Maritime Boundaries from the Perspective of International Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Ali Sabernejad Alavian 1
  • Morteza Najafi Asfad 2

1 Ph.D. in International Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran

2 Visiting Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch,Islamic Azad University, Iran, Tehran

چکیده [English]

“Proportionality” has an important role in In implementing the "Equity" in the delimitation of the Maritime Boundaries. This principle is considered as a measure of equitable for Maritime delimitation. Proportionality and developments of this principle in delimitation of Maritime Boundaries is indebted to judicial procedure which International Court of Justice and other courts and tribunlas in its judicial procedure has presented it with different approaches and with transit through different stages, crystallized its.In this research, development of Proportionality in delimitation of Maritime Boundaries from judicial decisions perspectives have been investigated and by reasoning in international court decisions, it was determined that international judicial decisions in presentation and progressive development has had a vital role in the principle discussed and has made it as an equitable standard of delimitation of Maritime Boundaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proportionality
  • Equity
  • Delimitation
  • Maritime Boundaries
  • international procedures
. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. بی. سون، لویی؛ گوستافسون یوراس، کریستین؛ نویز، جان ای؛ فرانکس، اریک (1393). حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمۀ دکتر محمد حبیبی مجنده، چ دوم، تهران: جنگل.
2. تاناکا، یوشیفومی (1395). حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه و تحقیق آرمین طلعت، چ اول، تهران: شهر دانش.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). ترمینولوژی حقوق، چ هجدهم، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
4. چرچیل، رابین، لو، آلن (1377). حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمۀ بهمن آقایی، چ اول، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
5. دهخدا، علی‌اکبر (1342). لغت‌نامه، ج 14، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6. ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1386). حقوق بین‌الملل عمومی، چ سی‌ام، کتابخانۀ گنج دانش.
7. کک دین نگوین، پاتریک دییه، آلن پله (1383). حقوق بین‌الملل عمومی، ج 2، چ دوم، ترجمۀ حسین حبیبی، تهران: اطلاعات.
8. والاس، ربکا؛ مارتین ارتگا، الگا (1391). حقوق بین‌الملل، ترجمۀ سید قاسم زمانی و مهناز بهرام لو، چ چهارم، تهران: شهر دانش.
 
  ب) مقالات
9. ادیبی، اکبر؛ حبیبی، همایون (1396). «اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 56، بهار و تابستان.
10. امینی، اعظم (1395). «بازاندیشی رابطۀ انصاف و حقوق»، فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 5، ش 16، پاییز.
11. زارعی، محمدحسین؛ مرادی برلیان، مهدی (1393) «مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاهی ویژه به نظام حقوقی اتحادیۀ اروپا»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 17، ش 2، تابستان.
12. میرحیدر، دره؛ عسگری، سهراب (1382). «فلات قارۀ ایران در خلیج‌فارس»، چشم‌انداز ژئوپلیتیک انرژی، فصلنامۀ پژوهش‌های جغرافیایی، بهار، دورۀ 35، ش 44.
 
2. انگلیسی
A) Books
13. Bryan, A, Garner (2010). Black’s Law Dictionary, West; 9 Edition, 2010.
14. Caflisch, L. (1991). The Delimitation of Marine Spaces between States with Opposite and Adjacent Costs, A Handbook on the New Law of the Sea, Martin Nijhoff.
15. Cottier, Thomas (2015). Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation: the Quest for Distributive Justice in International Law, Cambridge University Press.
16. Ryuichi Ida (2002). The Role of Proportionality in Maritime Delimitation Revisited: the Origin and Meaning of the Principle from the Early Decision of the Court, In Liber Amicorum Judge Shigeru Oda.
17. Tanaka, Yoshifumi (2006). Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation, Hart publisher.
18. Weil, Prospe (1993). Geographic Cinsideration in Mritime delimitation, in International Maritime Boundaries, charney & lewis.
 
B) Articles
19. Charny, Jonathan. I. (1994). "Progress in International Maritime Boundary Delimitation Law", American Journal of International Law, vol. 88.
20. Hedergen, M. (1985). "The Relationship between the Principles of Equity and Proportionality", Common Market Law Review, vol. 22.
21. Koziyris, Phaedon John (1998)." lifting the Veils of Equity in Maritime Entitlements", the Denver Journal of International Law and Policy, vol. 26.
22. Kretzmer, David (2013)."The Inherent Right to Self-defense and Proportionality in Jus ad Bellum”, European Journal of International Law, vol. 24.no.1.
23. Low, Vaughan (1988).”The role of equity in international law”, Australian Year Book of International Law,1988, Vol. 12.
24. Shinkaretskaia, G. (1998). “The International Court of Justice and the Development of the Law of the Sea”, Marine Policy, vol. 22, issue 3.
25. Tanaka, Yoshifumi (2001).”Reflection on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime Delimitation”, International Journal of Marine and Coastal Law, September, 16(3).
 
C) Cases
26. Anglo-French Continental Shelf Arbitration, Reports of International Arbitral Awards, 1977.
27. Barbados / Trinidad and Tobago Arbitration, 2006, paras. 337-338, available at: https://pca-cpa.org.
28. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, ICJ report, 1980.
29. Dissenting Opinion of Judge Oda in the Libya v. Malta Case ICJ Report, 1985.
30. Eritrea / Yemen arbitration, 1999.
31. Fisher, Paul, Dissent Opinion, The Greenland and Jan Mayen Case, ICJ Report, 1993.
32. Guyana / Suriname arbitration, 2007, para. 392, available at: https://pca-cpa.org
33. North Sea Continental Shelf Case, ICJ Reports, 1969.
34. The Greenland v. Jan Mayen Case, ICJ Reports 1993.
35. Continental Shelf Case (Tunisia v. Libya), 1982.
36. Cameroon v  Nigeria, ICJ Reports, 2002.
37. Gulf of Maine case (Canada v. United States), 1984.
38. Libya v. Malta Continental Shelf Case (1985).
39. Nicaragua v. Colombia Case, ICJ Report, 2012.
40. Romania v. Ukraine Case, ICJ Reports, 2009.
41. Tunisia v. Libya Case, ICJ Reports, 1982.
42. The St Pierre-Miquelon Arbitration: Canada-France Maritime Delimitation Award, Arbitral Tribunal, 2012.
44. Bangladesh / India Case, Arbitration, Jun 17, 2014.