نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران

چکیده

تمایل دولت‌ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه‌ای در کنار سازمان‌ها و اتحادیه‌های بزرگ بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکل‌گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوه‌بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه‌های حقوقی نیز است که از جملۀ آن می‌توان به یکسان‌سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمرۀ فعالیت برخی سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیسیون تجارت بین‌الملل آنسیترال، مؤسسۀ وحدت حقوق خصوصی رم و... در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت‌ها صورت گرفته است. علاوه‌بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت‌ها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیت‌های موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعۀ صلاحیت دادگاه‌های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقالۀ حاضر عوامل مذکور در اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Challenges of Economic Convergence in International Trade Law with Emphasis on European Union and European Free Trade Association (EFTA)

نویسندگان [English]

 • Akbar Bashiri 1
 • Mehdi Valizadeh 2

1 Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran

2 MA. in International Law, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran

چکیده [English]

State tendency to establish reginal economic unions beside some major international organization which are based on economic and political reasons, either at the time of commencement and during activity are facing with legal berries. Globalization in addition to political aspects comprises legal issues such as unification of legal rules. Some international organizations like UNCITRAL, UNIDRIOT seek to reduce legal systems differences. But , in addition to this, other issues like the principle of sovereignty of states, parallel judicial proceeding on trade disputes, exception of foreign decisions and awards enforcement and development of internal court’s jurisdiction hinder economic convergence. In this article these factors will be examine in the context of European Union and European Free Trade Association (EFTA) trade system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Convergence
 • Unification
 • European Union
 • European Free Trade Association (EFTA)
 • International Trade law

 

الف)کتاب‌ها

 

 1. اعلائی فرد، محمدعلی (1394). حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: انتشارات جاودانه.
 2. بیگ‌زاده، ابراهیم (1394). حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: مجد.
 3. خالوزاده، سعید (1388).  اتحادیه اروپایی، چ سوم، تهران: سمت.
 4. رودلف، دالزر؛ کریستر، شروئر (1393).  اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمۀ سید قاسم زمانی، شهر دانش.
 5. شیروی، عبدالحسین (1391). حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: سمت.
 6. کدخدایی، عباس(1380). ساختار و حقوق اتحادیۀ اروپایی، چ اول، تهران: میزان.
 7. نقیب‌زاده، احمد (1383).  اتحادیۀ اروپا، چ سوم، تهران: قومس.
 8. واعظی، محمود (1389). همگرایی اروپایی و روندهای نوظهور. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چ اول.  

ب) مقالات

 1. امیدی، علی (1384). «اقتصاد و بازرگانی جهان: مقایسۀ فرآیند همگرایی اکو و آ.سه.آن»، بررسی‌های بازرگانی، ش 16.
 2. استفان دوپای (1382). «نقدی بر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی»، ترجمۀ غلامرضا فراد امان‌الهی، بانک و اقتصاد، ش 41.
 3. خالوزاده، سعید؛ کیانی، داوود (1387). «اتحادیۀ، اروپا و نظام بین‌الملل»، مرکز تحقیقات استراتژیک: پژوهش‌نامه،ش 16.
 4. خالوزاده، سعید (1386). «همگرایی و واگرایی در اتحادیۀ اروپایی»، ماهنامـۀ رویـدادها و تحلیل‌هـا، ش ۲۴۵.
 5. راجا شانکار انوار شاد (1388). «درس‌هایی از سیاست‌های اتحادیۀ اروپا برای توسعۀ منطقه‌ای»، ترجمۀ بابک دایی، محمد امیر کمالی،  شهرزاد نصیری، مجلۀ اقتصادی، ش 95.
 6. ساورایی، پرویز (1391)، «قلمرو قانون تجارت الکترونیک ایران تحلیل حقوقی مادۀ یک»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 57.
 7. سلطان محمدی، حفظ‌الله (1386). «سازمان‌های بین‌المللی: تحولات جهانی و اصلاحات سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی (مورد صندوق بین‌المللی پول)»، پیام بانک، ش 470.
 8. سعادت، رحمان؛ محسنی، ناهید (1393). «بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزۀ دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه)»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 73.
 9. شیروی، عبدالحسین (1378). «تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران»، مجلۀ مجتمع آموزش عالی قم.
 10. فابریکوتی، آلبرتا (1388). «رابطۀ متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای تجاری: آیا این موضوع را می‌توان به‌عنوان رابطه بین منابع حقوق بین‌الملل مطرح کرد؟»، ترجمۀ مهرانی، فرزاد، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 4.
 11. فروغی‌نیا، حسین (1391)، «بین‌المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولت‌ها در عصر جهانی شدن»، مطالعات حقوق بشر اسلامی، ش 1.
 12. کولایی، الهه (1379). « تحول در نظریه‌های همگرایی»، مجلۀ حقوق و علوم سیاسی، ش 48.
 13. کنعانی، محمدطاهر (1390). «آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی براساس اصل 44 قانون اساسی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 41، ش 2.
 14. کیانی، داوود (1388). «بحران در همگرایی اروپا» مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت پژوهش‌های سیاسـت خـارجی، ش 282.
 15. مارک سول، ژان (1377). «سرانجام قواعد بین‌المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا»، ترجمۀ اردشیر امیرارجمند، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 23و 24.
 16. مرادی، حسن (1376). «نقش کشورهای در حال توسعه در چارچوب موافقت‌نامۀ تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهانی»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 7.
 17. مجرد، عصت؛ همایونی‌فر، مسعود (1392). «بررسی آثار اجرای موافقت‌نامۀ همگرایی منطقه‌ای بین کشورهای عضو اکو»، اقتصاد مقداری، ش 4.
 18. نجفی، رضا (1394). «معاهدۀ 2013 تجارت تسلیحات و روش‌های راستی‌آزمایی آن»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 45، ش 3.

2. انگلیسی

 

َََA) Books

 1. Basedow, Jürgen (2000). Private Law in the International Arena: From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification, Cambridge University Press.
 2. Clarence J. Mann (2013). the Function of Judicial Decision in European Economic Integration, Springer.
 3. Grogan, Joelle (2014). EU Law and Integration: Twenty Years of Judicial Application of EU Law, Hart Publishing.
 4. Hallstein, Walter (1962).United Europe, challenge & opportunity. US: Harvard University Press.
 5. J. G. Collier (2001). Conflict of Laws, Cambridge University Press.
 6. Kamala Dawar (2010). Assessing Labor and Environmental Regimes in Regional Trading Arrangements' Kluwer Law International, Vol.37, Issue 4.
 7. Lord mc Nair (1986). the law of treaties, oxford.
 8.  Miles, Lee (2005). the European Union and the Nordic Countries, Routledge.
 9. Noel GastonAhmed M. Khalid (2010). Globalization and Economic Integration: Winners and Losers in the Asia-Pacific, Edward Elgar Publishing.
 10. Reinman, Lukas (2010). How Does The EU Directives Affect The Swiss Laws, Switzerland, Young 4 fun Ch.
 11. R. Upendra DasPiyadasa EdirisuriyaAnoop Swarup (2012). Regional Trade and Economic Integration: Analytical Insights and Policy Options, World Scientific.
 12. Richard Frimpong Oppong (2011). Legal Aspects of Economic Integration in Africa, Cambridge University Press.
 13. Soni, Puja (2012). The Benefits of Uniformity in International Commercial Law with Special Reference  to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods , School of Law at Pace University.
 14. Thomas Andrew O'Keefe (1994). An Analysis of the Mercosur Economic Integration Project from a Legal Perspective ,The International Lawyer ,Vol. 28, No. 2.
 15. Trevor C. Hartley (2014).The Foundations of European Union Law: An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Union, Oxford University Press.

 

B) Articles

 1. Hugo, C (2003). Non-Governmental initiatives towards the harmonization of international trade law, Journal for Juridical Science, 28(3).
 1. F.A. Haighat (1972). custom unions and free trade areas under GATT, A Reappraisal, journal of world trade law.
 2. Reich, Arie (2004).The WTO as a Law-Harmonizing Institution, University of Pennsylvania, Journal of International Economic Law, vol.25.