دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، می‌توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره‌های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تأمین مجموعه‌ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره‌های عمومی و مشهور، مدعی حقِ حریم شخصی‌اند که با حق‌های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره‌های عمومی به‌ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می‌پردازد. رویۀ قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده‌اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام‌های سیاسی و سایر چهره‌های مشهور، به این نتیجه می‌رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره‌های عمومی، به‌منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسۀ رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی‌شان، اگر در جهتِ ایجاد یک بحثِ متضمنِ نفع عمومی ‌باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Privacy Right of Public Figures in the New Information Space, with a Glance at Judicial Precedent of European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

  • Farhang Faghih Larijani 1
  • Zenolabedin Yazdanpanah 2

1 Assistant Prof., Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 MA. Student in Public Law, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the new information and communication space, ordinary people equipped with communicative technologies, have the ability to discover the real personality of public figures or satisfy their own curiosity by revealing their private information and photos. This situation arises from a body of rights including the right to knowing, free access to information and freedom of expression in the new communicative space. But public and famous figures claim to have privacy that is contradictory with the rights aforementioned. This essay with an analytical method surveys relative conceptions and the judicial precedent of European court of human rights and discuss the relation between the privacy right of public figures especially politicians and the modern information and communication space. The judicial precedent of countries and European court of human rights propose criterion for resolving aforementioned contradiction. This essay by distinguishing between politicians and other famous figures conclude that disclosure of private information and photos of public figures according to the circumstances won't be contradictory with the privacy right, if it is for more clarification of their personality and comparing their private behavior with their formal positions in order to establish a debate containing a public interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • freedom of expression
  • public figures
  • public officials
  • information space
.فارسی
 
الف)کتاب‌ها
 
1. انصاری، باقر (1386). حقوقحریمخصوصی، چ اول، تهران: سمت.
 
2. کاستلز، مانوئل (1393). جنبش‌هایاجتماعیدرعصراینترنت، مجتبی قلی‌پور، چ اول، تهران: نشر مرکز.
 
ب) مقالات
 
3. انصاری، باقر (1392). «حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مجازی»، پژوهش‌های حقوقی، سال دوازدهم، ش 23، ص 137-113.
 
4. مهدی‌زاده، سید محمد (1383). «اینترنت و حوزۀ عمومی»، فصلنامۀرسانه، سال پانزدهم، ش 59، ص 132-111.
A)    Books
 
5. Grawitz, Madeleine, (2004). Lexioue Des Sciences, Sociales, dalloz,8 e Ed.
6. Griffin, James. (2008). On Human Rights, Oxford University Press
 
B) Article
 
7. Benkler, Yochai, (2006). ."The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom", London, Yale university press.
 
8. Delican, Mustafa. (2000). "Elite Theries Of Pareto, Mosca And Michels". İktisat Veictimaiyat Enstitusu. Vol. 43, 323- 335.
 
9. Doherty, Michael G,2007, "Politicians As A Species Of Public Figure And The Right To Privacy", Humanitas Journal of European Studies
 
10. Habermas, Jurgen, (1989). "The Structural Transformation of the Public Sphere", Cambridge, The Mitp Press
 
11. Halpern, sue. (2014). "The Creepy New Wave of the Internet, network review of books", Available at:
 
12. Kramer, Irwin R. (1990), "The Birth of Privacy Law: A Century Since Warren and Brandeis", Catholic University Law Review, Vol. 39, 703-724.
 
13. Mendel, Toby. (1999), "The Right of the Public to Know and Freedom of Entertainment: Information Seen from the Consumer’s Angle", Paper for the Conference on Freedom of Expression and the Right to Privacy, Strasburg. Available at:
 
14. Michael G. Doherty. (2007)." Politicians as a Species of “Public Figure" and The Right to Privacy, HUMANITAS Journal of European Studies, 1(1),35-56.
 
15. Nordhaus, Jamie E. (1999). "Celebrities right to privacy: how far should the paparazzi be allowed to go?" The review of litigation. vol. 18:2, 286-315.
 
16. O’brien, Rory, (1999). "Civil Society: the Public Sphere and the Internet", available at: http://www.web.net/~robrien/papers/civsoc.html.
 
17. Phillipson G. and Fenwick H. (2000). "Breach of Confidence as a Privacy Remedy in the Human Rights Act Era", Modern Law Review. Vol. 63(5), 660 – 693.
 
18. Rudolf, B. (2006), "Council of Europe: von Hannover v Germany", International
Journal of Constitutional Law 4(3): 533-539.
 
19. Thornton, Alinta. (2001). "Does the Internet Create democracy?", ECQUID Novi: African Journalism Studies, Volume 22, updated version(2002): available at: http://www.zipworld.com.au/~athornto/index.html
C) Cases
 
20. Aleksey Ovchinnikov v. Russia, Judgment by the European Court of Human Rights, no. 24061/04, 16 December 2012.
 
21. Ashby Donald And Others V Franc, Judgment by the European Court of Human Rights, Application no. 36769/08, 10 JAN 2013.
 
22. Delfi AS v. Estonia, Judgment by the European Court of Human Rights, (Application no. 64569/09), 16 June 2015.
Dudgeon v. United Kingdom, 22 October 1981, 4 EHRR 149
 
23. Éditions Plon v. FRANCE, Judgment by the European Court of Human, Application no. 58148/00, 18 May 2004.
 
24. EDITORIAL BOARD OF PRAVOYE DELO AND SHTEKEL v. UKRAINE, Judgment by the European Court of Human Rights, (Application no. 33014/05), 5 May 2011.
 
25. Karhuvaara And Iltalehti v. FINLAND, Judgment by the European Court of Human Rights, (Application no. 53678/00), 16 November 2004 .
Krone Verlag Gmbh & CO. KG v. AUSTRIA, Judgment by the European Court of Human Rights, (Application no. 34315/96), 26 February 2002.
 
26. Marckx v. Belgium, Judgment by the European Court of Human Rights, Application no. 6833/74, 13 June 1979.
 
27. Mosley v. United Kingdom, Judgment by the European Court of Human Rights, Application no. 48009/08, 10 May 2011.
 
28. MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE v. SWITZERLAND, Judgment by the European Court of Human Rights, (Application no. 16354/06), 13 July 2012.
 
29. Murray v Express Newspapers, the English high court: Chancery Division, [2007] All ER (D) 39 (Aug).
 
30. Renaud v. France, Judgment by the European Court of Human Rights, Application no. 13290/07, 25 February 2010.
 
31. von Hannover v. Germany, Judgment by the European Court of Human Rights, Application no. 59320/00, 24 June 2004.
 
32. X and Y v. Netherlands, Judgment by the European Court of Human Rights, Application no. 8978/80, 26 March 1985.
 
D) Documents
 
33. Resolution 1165 (1998) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the right to privacy.
34. European convention on human rights