نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بین المللی در طول 4 دهه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1389 مفهومی را در ادبیات اقتصادی به نام اقتصاد مقاومتی ابداع نمودند و پیشرفت اقتصادی و برون رفت از بحران های بین المللی را اجرای سیاست ها و شاخص های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند. در این راستا، مجامع بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد نیز، از بدو تأسیس خود تاکنون، جهت کاهش فقر و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در سطح بین المللی، مفهومی به نام توسعه پایدار را خلق نمودند و اسناد مختلفی را در این راستا تصویب نمودند که جدیدترین آن، سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2015 و آرمان های 17 گانه آن می باشد. سوال این پژوهش این است که میان سند کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار که هر دو، شاخص هایی را برای پیشرفت معرفی می نمایند، چه رابطه ای از لحاظ حقوقی وجود دارد و به عبارتی بهتر چه مشابهت ها و تفاوت هایی میان این دو سند کلی موجود است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Resisting Economy and Sustainable Development: Similarities and Differences

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Naser Khodaparast 2

1 Prof., Department of Civil Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Oil Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

After the victory of the Islamic Revolution and the rise of international economic pressure, over the course of four decades, the Supreme Leader of the Islamic Revolution in 2010 developed a concept in the economic literature, called Resisting Economy, in which economic progress and getting out of international crises are dependent on the implementation of policies and general indicators of the Resisting Economy. In this regard, international assemblies and at the head, the United Nations, since its foundation so far, in order to reduce poverty and progress in underdeveloped or developing countries internationally, created a concept called sustainable development, and adopted various documents in this regard, the most recent of which is the 2015 United Nations Document on Sustainable Development and its 17th goals. The question of this research is that what is the legal relationship between the general document of Resisting Economy and Sustainable Development, in which both of them introduce indicators for progress?, and in other words, what are the similarities and differences between these two documents?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resisting Economy
  • Sustainable Development
  • Legal Relationship
  • Similarities
  • Differences

منابع

1. فارسی

الف) کتاب‌ها

1. شقاقی شهری، وحید (1395). اقتصاد ایران و نظریۀ اقتصاد مقاومتی، نشر نور علم، چ اول.

2. شیخ ابومسعودی، عباس (1395). اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، انتشارات ارکان دانش.

3. مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران (1393). گزارش کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر، معاونت قوانین، ادارۀ کل تدوین قوانین، دورۀ نهم، سال سوم.

 

ب) مقالات

4. اصغری، محمود (1395). «اقتصاد مقاومتی و رابطۀ آن با ارزش‌ها و هنجارهای اقتصادی – اجتماعی» ، فصلنامۀ پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، ش 108.

5. امیری طهرانی‌زاده، سید محمودرضا (1394). «مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامۀ علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی، ش 23.

6. پژوهنده، محمدحسین (1394). «موانع تحقق اقتصاد مقاومتی»، فصلنامۀ پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، ش 106.

7. حسنی، مهدی؛ نصر دهریزی، الماس (1393). «اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی؛ مقایسۀ تحریم‌های اقتصادی در دو دهۀ 1330 و 1390»، فصلنامۀ پژوهش‌های سیاست اسلامی، ش 6.

8. حسینی، عبدالرضا؛ آتانی، عطاءالله (1393). «بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی»، فصلنامۀ پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، ش 10.

9. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین؛ شفیق فرد، حسن (1395)، «توسعۀ پایدار و حق بر محیط زیست سالم؛ چشم‌انداز نسل آینده»، فصلنامۀ سیاست جهانی، ش 1.

10. سلیمی ترکمانی، حجت (1391). «حقوق بین‌الملل توسعۀ پایدار: از آرمان تا واقعیت»، دوفصلنامۀ حقوق اقتصادی، ش 2.

11. سیف، اله مراد (1391). «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، ش 16.

12. شعبانی، احمد؛ نخلی، سید رضا (1393). «مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج و در بیان مقام معظم رهبری»، فصلنامۀ آفاق امنیت، ش 25.

13. شمسائی، محمد (1385)، «حقوق بین‌الملل اقتصادی و اصل توسعۀ پایدار»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، ش 19.

14. میرمعزی، سید حسن (1391). «اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)»، فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، ش 47.

 

ج) سخنرانی‌ها

15.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16/6/1389.

16.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، 1/1/1392.

17. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، 16/5/1391

18.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت، 2/6/‌1391.

19.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و فعالان بخش تولید کشور، 7/2/‌1392.

20.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی، 15/2/1387.

21.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارکنان شرکت داروپخش، 10/2/‌1391.

22.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان، 8/5/‌1391.

23.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نوروزی در حرم مطهر رضوی ، 6/1/1393.

24.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، 30/11/1385.

25.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با استادان و فرزانگان علمی و دانشگاهی، 8/8/‌1382

26.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه‌ها، 8/6/‌1388.

27. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشور، 28/7/‌1388.

28.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دیدار نخبگان جوان، 12/6/‌1386.

29.بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی. 1/1/1393.

30.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان و فرهنگیان. 17/2/1396.

 

2. انگلیسی

A) Books

31. Achieving Sustainable Development and Promoting Development Cooperation (2008). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Office for ECOSOC Support and Coordination,New York.

32. A. Elliott, Jennifer, (2006). An Introduction to Sustainable Development”, 3rd edition, Routledge Perspectives on Development Series, Taylor & Francis Group.

33. C. Hackett, Steven, (2006).” Environmental and natural resources economics: theory, policy, and the sustainable society .3rd ed. M.E. Sharpe, Inc. New York.

34. Dalal-Clayton, Barry & Bass, Stephen, (2002). Sustainable Development Strategies,The International Institute for Environment and Development, Earthscan Publications Ltd, London.

35. De Lara, Michel & Doyen, Luc (2008). Sustainable Management of Natural Resources, Springer, Paris.

36. Hettne, Brian. (2002). "Current trends and future options in development studies’, in Desai, V. and Potter, R.B. (Eds) The Companion to Development Studies, Arnold, London.

37. J. Bradbrook, Adrian, (2005). The Law of Energy for Sustainable Development, Cambridge University Press.

38. Our Common Future (1987). World Commission on Environment and Development, Oxford University Press.

39. Osborn, Derek, Cutter, Amy & Ullah, Farooq, (2015). Universal Sustainable Development Goals, Understanding the Transformational Challenge for Developed Countries, Stakeholder Forum.

40. Potter, R.B. & A. Elliott, Jennifer & Smith, D. (2004). Geographies of Development, second edition, Addison Wesley Longman, Harlow.

41. Strange, Tracey & Bayley, Anne (2008). Sustainable Development Linking economy, society, environment, Organisation for Economic co-operation And Development, OECD.

42. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, (2015). United Nations, Res. A/RES/70/1.

43. Pisano, Umberto & Lange, Lisa & Berger, Gerald & Hametner, Markus (2015) The Sustainable Development Goals (SDGs) and their impact on the European SD governance framework, European Sustainable Development Network (ESDN).

44. United Nations, Sustainable Development Solutions Network (2015). Getting Started with the Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders.

 

B) Articles

45. Aylwin, Nicole & J. Coombe, Rosemary (2014). ”Marks Indicating Conditions of Origin in Rights-Based Sustainable Development” University of California, Davis law review, Vol. 47.

46. Berger-Walliser, Gerlinde & Shrivastava, Paul (2015). ”Beyond Compliance: Sustainable Development, Business, and Proactive Law”, Georgetown Journal of International Law, Vol. 46.

47. J Bradbrook, Adrian, (2012). ”Sustainable Energy Law: the Past and the Future”, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol. 30, No. 4.

48. Katzman, Kenneth, “Iran Sanctions (2012).Congressional Research Service, October 15.

49. Sharma, Avi, (2015). “Who Leads in a G-zero World? Multi-Nationals, Sustainable Development and Corporate Social Responsibility in a Changing Global Order“, Washington Internaional law Journal, Vol. 24, No. 3.

 

C) Websites

50. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077

51. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22840

52. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20842

53. http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=20857

54. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22395

55. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1614

56. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19505

57. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581

58. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023

59. http://www.leader.ir/fa/content/3013

60. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=20067

61. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8268

62. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8259

63. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3399

64. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993

65. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36415