دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

استادیار، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

دیوان کیفری بین‌المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می‌کند. ابتدا طبق اساسنامۀ خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می‌کند. هدف این مقاله بررسی رویۀ دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویۀ فوق است. در این مقاله با بهره‌مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی و داخلی و تحقق عدالت‌محوری چیست؟ معیارهای ثانویه‌ای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطۀ اختیارات دادستان قرار می‌گیرد، ناشی از تفسیر اساسنامۀ دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیت‌هایی نظیر«بودجه، همکاری دولت‌ها در جمع‌آوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پرونده‌های ارجاعی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Judicial Procedure of International Criminal Court for Selecting Referral Cases and Realizing Justice

نویسندگان [English]

 • Soheyla Kosha
 • Esmail Tahmuresi
 • Fatemeh Sohanian

Law department, human science faculty, PNU university, Tehran city, iran

چکیده [English]

The International Criminal Court apply primary and secondary selection criteria for referral cases. according to its statute, it first consider the benefits of the realization of justice by the criteria related to determining of jurisdiction, admissibility and acceptability,. The secondary criteria applied to each case by Prosecutor after examining the above-mentioned acts are due to the interpretation of the Statute of the Court. The Court has jurisdiction to handle many cases, but due to limitations such as the budget, the government''s cooperation in gathering evidence and the status of the victims, it selects final case between referral cases. The purpose of this paper is to examine the Court''s procedure to establish the primary and secondary selection criteria. In this article, using the descriptive-analytical research method, we are trying to answer the question of what the role of the Court in preventing and combating crimes committed in international and domestic armed conflicts and the realization of justice is.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Law
 • Jurisdiction
 • Admissibility and Acceptability
 • Justice
 • International Criminal Court
 • Security Council
 • United Nations
 1. 1. فارسی

  الف) کتاب‌ها

  1. حسینی‌نژاد، حسینقلی(1373). حقوق کیفری بین‌الملل، چ اول، تهران: میزان.
  2. دووابر، دندیو (1373). حقوق جزایی و قانونگذاری جزایی، چ اول، تهران: میزان.
  3. شریعت باقری، محمدجواد (1386). اسناد دیوان کیفری بین‌المللی، تهران: جنگل.
  4. کوشا، سهیلا (1393). قواعد حاکم بر نحوۀ عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: جنگل.
  5. کیتی شیایزری، کریانگ ساک (1383). حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمۀ بهنام یوسفیان، چ اول، تهران: سمت.
  6. مؤمنی، مهدی (1394). مبانی حقوق جزای بین‌الملل ایران، چ یازدهم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی نشر دانش.
  7. محسنی، مرتضی(1392). کلیات حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: دانشگاه ملی.

   

  ب) مقالات

  8. براتی، شهرام (1382). «صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین‌المللی»، مجلۀ پژوهشی حقوق و سیاست، مقالۀ 5، ش 9.

  9. حسینی اکبرنژاد، هاله (1388). «صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال بیست‌وششم، ش 41.

  10. زمانی، سید قاسم ( 1382). «استقرار دیوان کیفری بین‌المللی، بیم‌ها و امیدها»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، ش 2.

  11. میلانی علیرضا (1395). «صلاحیت دیوان کیفری بین‌الملل»، فصلنامۀ مطالعات علوم اجتماعی، دورۀ 2، ش 1.

   

  2. انگلیسی

  A) Books

  12. Akhavan, Payam, (2001). beyond impunity: can International Criminal Justice prevent future atrocities?, AJIL, vol.95.

  13. Condorelli, CF luigi and Villalpaudo, Sautiago, (2002). can the Security Council expands the ICC” s jurisdiction?, in: Antonio Cassesse, Pala Caeta and John R.W.D.Jones,” the Rome statute of the International Criminal Court: a commentary”, vol.1, oxford.

  14. International Criminal Court, Policy on Children, 2016.

  15. Saunds, Philippe, (2001). and tortures: the transformation of international law, No.3, N.Y.U.J. of Int’L. X POL, VOL.33.

  16. UNICEF, International Criminal Justice and Children, UNICEF Innocent Research Centre, 2002.

   

  B) Articles

  17. Badagard, L0visa & Klamberg, Mark, (2017). “The Gatekeeper of the ICC: Prosecutorial Strategies for Selecting Situations and Cases at The International Criminal Court”, GEORGETOWN Journal of International Law.

  18. McBride, Julie, (2014). “The War Crime of Child Soldier Recruitment”, Asser Press, The Hague, The Netherlands, (www.asserpress.nl)

  19. Schmid, Evelyne, (2011). “War Crimes Related to Violations of Economic, Social and Cultural Rights”, Max-Planck-Institute for ausländisches öffentliches  Recht und Völkerrecht, (http://www.zaoerv.de).

  20. Rosenne, Shabtai, (1991). “Documents on the International Court of Justice”, first Bilingual edition, Martinus Nijhaff Publication, London

   

  C) Cases

  21. “Decision on the Prosecutor’s request for authorization of an investigation”, Situation in Georgia, ICC-01/15-12, 27 January 2016

  22. "Judgment on the Prosecutor's appeal against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled 'Decision on the Prosecutor's Application for Warrants of Arrest, Article 58', Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC-01/04-169, 13 July 2006

  23. The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Situation in Darfur, Sudan, ICC-02/05-01/09 (https://www.icc-cpi.int/defendants?k=At%20large)

  24. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the Prosecutor’s Application For Warrant of Arrest, Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC- 01/04-01/06

  25. The Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Situation in the Republic of CÔTE D’IVOIRE, ICC-02/11-01/11, 27 February 2015

  26. The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Situation in Darfur, Sudan, (ICC-02/05-01/09. (https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir)

  27. The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Alleged crimes (non-exhaustive list, Situation in Darfur, Sudan,ICC.(https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/pages/alleged-crimes.aspx)

  28. The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba, “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, Situation of Central African Republic, ICC-01/05-01/08-3343, 21 March 2016. (https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF)

   

  D) Documents

  29. Code of Conduct for the Office of the Prosecutor, 5 September 2013 (OTP2013/024322), Chapter 2, Section 2: Independence. 

  30. The Elements of Crimes of the International Criminal Court, 2002.

  31. Paper on some policy issues before the Office of the Prosecutor, Principles and goals, The complementary nature of the International Criminal Court, ICC-OTP, September 2003.

  32. Policy Paper On Case Selection And Prioritisation , ICC-OTP, 15 September 2016.

  33. Policy Paper on Preliminary Examinations, ICC-OTP, November 2013.

  34. Policy Paper on the Interests of Justice, ICC-OTP, 2007.

  35. Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes, ICC-OTP, June 2014.

  36. Paper on some policy issues before the Office of the Prosecutor, ICC-OTP, September 2003.

  37. Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court, 2002.

  38. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Article 28, Responsibility of commanders and other superiors.

  39. Rules of Procedure and Evidence, ICC, 2002.

  40. Strategic Plan, 2016-2018, ICC-OTP, 16 November 2015. 

  41. Strengthening the International Criminal Court and the Assembly of States Parties”, Adopted at the 12th plenary meeting, on 26 November 2015, ICC-ASP/14/Res.4.

  42. The Regulations of the Office of the Prosecutor, ICC-OTP ,2009.

  43. United Nations, Security Council, Resolution 1593, 2005 (S/RES/1593 (2005))

  44. United Nations, Security Council, Resolution 1970, 2011 (S/RES/1970 (2011))

  45. United Nations, Security Council, Resolution 1142, 1997 (S/RES/1142 (1997))

  46. United Nations, Security Council, Resolution 1422, 2002 (S/RES/1422 (2002))

   

  E. Websites

  47. https://www.icc-cpi.int

  48. https://www.un.org

  49. https://www.legal-tools.org

  50. http://www.zaoerv.de/

  51. www.asserpress.nl