دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از زمان شکل‌گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره‌های زمانی و مقررات تدوین‌شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت‌های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه‌ای از استقلال اداری تلقی می‌شود، به‌صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوۀ قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوۀ مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف‌تر با قوۀ مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به‌طوری‌که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم‌الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده‌اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین‌نامه‌ای قوۀ قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش‌هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

, Independence in recruitment of the Judiciary of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Babaei 1
  • Vali Rostami 2

1 Ph.D Student in Public Law,Islamic Azad University , Branch of Tehran Markazi , Tehran, Iran

2 Associate Professor , Public & International Law Department , Faculty of Law and Political Sciences , University of Tehran , Tehran , Iran

چکیده [English]

Since the formation of the state in its modern sense in Iran and the constitutional revolution, the concept of the independence of the judiciary has been consolidated in our fundamental laws, but in how it is realized, in accordance with the time periods and rules established at the constitutional level and the ordinary laws ,remarkable differences has been made. It should be noted that the process of  independence of the Judiciary, which is considered as an integral part of administrative autonomy, is viewed as a historical process. In this process, the judiciary has evolved from the state of the judiciary system under the executive power, into an independent entity with more limited synthesis to the executive power Constitutional developments also reflect this progress. However  statute book  has been backward toward the progress of the founding constitution. So that some of the recruitment rules of judges still contain provisions in force that are drafted under the constitutional constitution and in accordance with it. Procrastination in updating the laws has led to the initiative of the Judiciary's Code of Conduct. Meanwhile, efforts have been made by the judiciary authorities to submit legislative bills to parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Independence
  • Independence in recruitment
  • Constitution
  • Judicial appointments
  • Recruit non- juidicial employee
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. آقایی طوق، مسلم (1396). استقلال مالی قوۀ قضاییه، تهران: انتشارات قوۀ قضاییه.
2. ابوالحمد، عبدالحمید (1370). حقوق اداری ایران: استخدام‌های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران، چ چهارم، تهران: انتشارات توس.
3. امامی، محمد؛ استوارسنگری، کورش (1393). حقوق اداری، ج 1، چ هجدهم، تهران: میزان.
4. امین، سید حسن (1382). تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دایرۀ‌المعارف ایران‌شناسی.
5. فتحی، محمد (1396). اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان: اصل یکصدوشصتم، مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
6. قاضی، ابوالفضل (1383). بایسته‌های قانون اساسی، چ شانزدهم، تهران: میزان.
7. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1395). حقوقی‌سازی سیاست: تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی، تهران: خرسندی.
8. مبارکیان، عباس (1377). تاریخچۀ نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، تهران: نشر پیدایش.
9. مؤتمنی طباطبایی، منوچهر (1383). حقوق اداری، چ نهم، تهران: سمت.
10. هاشمی، سید محمد (1374). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، اصول و مبانی کلی نظام، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
11. ویژه، محمدرضا (1392). حدود اختیارات اداری و استخدامی رئیس قوۀ قضاییه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشگاه قوۀ قضاییه.
 
2. انگلیسی
A) Book
12. Jackson, Vicki C. (2012). Judicial Independence: Structure, Context, Attitude, in Anja Seibert-Fobr (ed.), Judicial Independence in Transition, Heidelberg and New York: Springer.
13. Langbroek, M. Philip; Dijkstra, Rachel I. et al. (2017). Performance management of courts and judges: organizational and professional learning versus political accountabilities. At:
14. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd = 1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9su2et9zaAhWRyKYKHdk1AHIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fdspace.library.uu.nl%2Fbitstream%2Fhandle%2F1874%2F358300%2FPerformance.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw38ueCBYNmnpx-0Mq_e6fkn
15. Montesquieu (1989). The Spirit of the Laws, Raymond Geuss, Quentin Skinner (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
16. Vile, M.J.C. (1998). Constitutionalism and the Separation of Powers, Indianapolis: Liberty Fund, Second Edition.
 
B) Articles
17. Waldron, Jeremy (2016). "The Rule of Law", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Edward N. Zalta (ed.).
18. Bok,Hilary (2014). "Baron de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.).
19. Franco, Jane; Powell, Cathy (2004). ”The Meaning of Institutional Independence in Van Rooyen v The state", The South African Law Journal, Vol. 121, No. 3.
C) Documents
20. International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors (2007): Practitioners Guide No. 1. Geneva: International Commission of Jurists.